Zářil

Hledám varianty 'zářil' [ záříte (1) zářit (6) zářily (1) zářilo (1) zářila (4) zářil (1) září (14) záře (6) ]. Nalezeny 34 verše.
Exodus 34:29...ale nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše...
Exodus 34:30...všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hle, tvář mu zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však...
2. Samuel 22:29... Hospodine, jsi přece mou svící, sám Hospodin mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu...
1. Královská 11:36...se, aby mému služebníku Davidovi po všechny dny zářila svíce v Jeruzalémě, městě, které jsem si vyvolil,...
1. Královská 15:4...však Hospodin, jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě zářit jeho svíci; vzbudil po něm jeho syna a upevnil...
2. Královská 8:19...mu slíbil, že jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské...
2. Letopisů 21:7... že Davidovi i jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské...
Job 18:5...na místě? Světlo darebáka uhasne, plamen ohně mu zářit nebude. Světlo v jeho stanu ve tmu změní se a jeho...
Job 37:21...Do slunce přece také nikdo nehledí, když jasně září na nebi, poté co vítr mraky rozptýlil. Od severu...
Job 41:11...úsvit se rozzáří pod jeho pohledem. Z jeho tlamy září pochodeň, roj jisker létá kolem něj. Dým se mu valí od...
Žalmy 18:29... Ty, Hospodine, rozsvěcíš mou svíci, můj Bůh mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu...
Žalmy 34:6...obav vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář! Když chudák volal,...
Žalmy 44:4...tvá pravice to byla, paže tvá, tvář tvá jim zářila - měls je rád! Jenom ty, Bože, jsi můj Král, ty nech...
Přísloví 4:18...spravedlivých jak paprsek světla víc a víc září, se rozední. Cesta darebáků však tone ve tmách, o...
Přísloví 31:18...dokázat. Užitek vlastní píle zakouší, její svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do rukou, prsty...
Píseň 5:10...zvláštní, že nutíš nás k přísaze? Můj milý září jako rubíny, vyjímá se mezi tisíci! Jeho hlava je...
Píseň 6:10... královny i konkubíny chválu vzdávají: Kdopak to září jako jitřenka? Jak luna překrásná, čistá jak slunce...
Izaiáš 4:5...slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci záře planoucího ohně. Poskytne přístřeší a stín před denním...
Izaiáš 60:19...ti nebude světlem ve dne, nebude ti svítit ani záře měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem, tvůj Bůh...
Ezechiel 1:4...obrovitý mrak šlehající blesky, obklopený jasnou září a zprostřed toho žáru jakoby třpyt žhnoucího vzácného...
Ezechiel 1:28...na mracích v deštivý den, tak vypadala ta jasná záře kolem dokola. Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy...
Ezechiel 10:4... Chrám byl naplněn oblakem a i nádvoří zalila záře Hospodinovy slávy. Šelest cherubích křídel se rozléhal...
Ezechiel 32:8...a měsíc nevydá svůj svit. Všechna světla, jež září na nebi, kvůli tobě zatemním a tvoji zem ponořím do...
Daniel 12:3... jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu. Moudří budou zářit jasem oblohy; ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí...
Ozeáš 6:5...jsem vás svými výroky, aby úsudky jak světlo zářily. Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš...
Joel 2:10...se musí chvět; slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin sám pak burácí v čele své armády; jeho...
Joel 4:15...Údolí rozsudku! Slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z...
Abakuk 3:4...chval. Jeho jas je jako svítání, z jeho ruky září paprsky - tam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří jde...
Abakuk 3:11... Slunce i měsíc zůstaly ve svém obydlí, před září tvých šípů utekly, před blýskáním tvého kopí. Ve svém...
Matouš 5:16...svítí všem, kdo jsou v domě. Tak vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali...
Matouš 28:3... odvalil kámen a posadil se na něm. Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh. Strážní se...
Skutky 26:13...světlo z nebe. I když to bylo kolem polednezářilo jasněji než slunce a obklopilo i můj doprovod....
Filipským 2:15...pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života,...
Zjevení 1:16...z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho tvář zářila jako slunce v poledne. Když jsem ho spatřil, padl...

Slova obsahující zářil: nezazářilo (1) ozářila (1) ozářilo (1) ozářily (1) prozářil (1) rozzářil (1) rozzářila (2) rozzářily (1) zářil (1) zářila (4) zářilo (1) zářily (1) zazářil (2) zazářila (1) zazářilo (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |