Vztyčen

Hledám varianty 'vztyčen' [ vztyčte (1) vztyčit (1) vztyčíš (3) vztyčím (2) vztyčili (4) vztyčila (1) vztyčil (30) vztyčí (3) vztyčen (4) vztyč (1) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 12:8... Odtud se přesunul k horám na východ od Bet-eluVztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západě a Ajem na východě...
Genesis 26:25...tam tedy oltář a vzýval Hospodinovo jménoVztyčil tam svůj stan a Izákovi služebníci tam vykopali...
Genesis 28:18...Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavouvztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. To...
Genesis 28:22...bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co...
Genesis 31:45...a pro tebe svědectvím." Jákob tedy vzal kámenvztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům:...
Genesis 33:19...a utábořil se před městem. Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za...
Genesis 35:21...je na hrobě Ráchel dodnes). Izrael táhl dálvztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A když se Izrael...
Exodus 26:30...pro svlaky. Také svlaky obložíš zlatem. Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře....
Exodus 40:2...k Mojžíšovi: "Prvního dne prvního měsíce vztyčíš Příbytek, Stan setkávání. Postavíš tam Truhlu...
Exodus 40:8...umyvadlo a naliješ do něj vodu. Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom...
Exodus 40:17...dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho patky,...
Exodus 40:18...měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho patky, postavil jeho rámy,...
Exodus 40:33...Hospodin přikázal. Okolo Příbytku a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěs. Tak...
Numeri 1:51...se bude Příbytek chystat k táboření, levité jej vztyčí. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře....
Deuteronomium 27:2...do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůhvztyč veliké kameny, které nabílíš vápnem. Jakmile...
Deuteronomium 27:4...otců. Dnes vám přikazuji: přejdete Jordánvztyčte tyto kameny na hoře Ebal a nabělte je vápnem....
Jozue 4:20... Oněch dvanáct kamenů, které vzali z Jordánuvztyčil Jozue v Gilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše...
Jozue 24:26...do knihy Božího Zákona. Vzal také veliký kámenvztyčil ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni. "Hle,...
Soudců 18:30...se ale to město jmenovalo Laiš. Danovci tam vztyčili tu modlu a Jonatan, syn Geršoma, syna Mojžíšova,...
1. Královská 7:21...Sloupy postavil v chrámové předsíni. Jeden sloup vztyčil vpravo a druhý vlevo a pojmenoval je Jachin, Opora,...
1. Královská 16:33...chrám a v něm Baalův oltář. Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab svými skutky...
2. Královská 3:2...- odstranil alespoň Baalův sloup, který nechal vztyčit jeho otec. Zůstával ale v hříších Jeroboáma, syna...
2. Královská 21:3...Ezechiáš zničil. Postavil také oltáře Baalovivztyčil Ašeřin kůl, jako to dělal izraelský král Achab....
2. Královská 21:7...ho k hněvu. Nechal vyrobit modlu Ašeryvztyčil ji v chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu...
1. Letopisů 15:1...Davidově, připravil místo i pro Boží truhluvztyčil pro ni stan. Tentokrát David přikázal: "Boží truhlu...
2. Letopisů 3:17...po stovce granátových jablek. Potom sloupy vztyčil před chrámem, jeden napravo, druhý nalevo. Ten...
2. Letopisů 33:3...otec Ezechiáš. Postavil také oltáře baalůmvztyčil Ašeřiny kůly. Klaněl se všem nebeským zástupům a...
2. Letopisů 33:7...ho k hněvu. Nechal vyrobit modlářskou sochuvztyčil ji v Božím chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a...
2. Letopisů 33:19... než se ponížil, vystavěl obětní výšinyvztyčil Ašeřiny kůly a sochy - to vše je zapsáno ve Slovech...
Přísloví 9:1... Moudrost si vystavěla dům, sedm tesaných sloupů vztyčila. Dobytče porazila, víno nalila, také prostřela...
Přísloví 22:28...Neposunuj dávné mezníky, které tví otcové vztyčili. Hleď - kdo je mistrem svého díla, v královských...
Izaiáš 11:10...vody naplňují moře! V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské zástupy a budou ho...
Izaiáš 23:13...ji zanechali pouštní havěti, obléhací věže vztyčili proti , její paláce zbořili, zbyly hromady...
Jeremiáš 10:20...opustily a jsou pryč, není, kdo by můj stan vztyčil, kdo by postavil přístřeší. Pastýři, ti tupci,...
Daniel 3:2... aby se dostavili k zasvěcení sochy, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Satrapové, hejtmani, místodržící...
Daniel 3:3...se tedy shromáždili k zasvěcení sochy, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Když stanuli před sochou, kterou...
Daniel 3:5...hudbu, padněte a klanějte se zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Kdokoli by nepadl a neklaněl se,...
Daniel 3:7...hudbu, padali a klaněli se zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Tehdy ale přišli jistí mágové s...
Daniel 3:12... Tvé bohy nectí a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se neklanějí." Nabukadnezar soptil hněvem. Poručil...
Daniel 3:14... bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem vztyčil? Jste teď připraveni, jakmile uslyšíte roh, píšťalu...
Daniel 3:18...tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se nepokloníme." Nabukadnezar se na Šadracha,...
Daniel 11:31...chrámovou pevnost, zruší každodenní oběťvztyčí tam otřesnou ohavnost. Svou úlisností svede ty, kdo...
Amos 9:11... Opravím jeho trhliny a jeho trosky obnovímvztyčím jej jako za dávných dnů. Tehdy jim připadne zbytek...
Skutky 7:43...těch čtyřicet let na poušti, dome izraelskýVztyčili jste stánek Molocha a hvězdu svého boha Remfana,...
Skutky 15:16...zbořený stan Davidův. Jeho trosky obnovímvztyčím jej, aby ostatní lidé hledali Hospodina - všichni...
Římanům 15:12...A jinde Izaiáš říká: "Vypučí výhonek Jišajůvvztyčí se, aby vládl národům. Národy se na něj s nadějí...
Židům 9:2...bohoslužby a také svatyni, ovšem pozemskou. Byl vztyčen stánek, v jehož první části, zvané svatyně, byl...
Židům 9:6...třeba mluvit dopodrobna. Od doby, kdy byl stánek vztyčen, vcházejí kněží neustále do jeho první části, kde...

Slova obsahující vztyčen: vztyčen (4) vztyčená (2) vztyčení (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |