Vztyč

Hledám varianty 'vztyč' [ vztyčte (1) vztyčit (1) vztyčíš (3) vztyčím (2) vztyčili (4) vztyčila (1) vztyčil (30) vztyčí (3) vztyčen (4) vztyč (1) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 12:8... Odtud se přesunul k horám na východ od Bet-eluVztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západě a Ajem na východě...
Genesis 26:25...tam tedy oltář a vzýval Hospodinovo jménoVztyčil tam svůj stan a Izákovi služebníci tam vykopali...
Genesis 28:18...Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavouvztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. To...
Genesis 28:22...bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co...
Genesis 31:45...a pro tebe svědectvím." Jákob tedy vzal kámenvztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům:...
Genesis 33:19...a utábořil se před městem. Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za...
Genesis 35:21...je na hrobě Ráchel dodnes). Izrael táhl dálvztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A když se Izrael...
Exodus 26:30...pro svlaky. Také svlaky obložíš zlatem. Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře....
Exodus 40:2...k Mojžíšovi: "Prvního dne prvního měsíce vztyčíš Příbytek, Stan setkávání. Postavíš tam Truhlu...
Exodus 40:8...umyvadlo a naliješ do něj vodu. Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom...
Exodus 40:17...dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho patky,...
Exodus 40:18...měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho patky, postavil jeho rámy,...
Exodus 40:33...Hospodin přikázal. Okolo Příbytku a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěs. Tak...
Numeri 1:51...se bude Příbytek chystat k táboření, levité jej vztyčí. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře....
Deuteronomium 27:2...do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůhvztyč veliké kameny, které nabílíš vápnem. Jakmile...
Deuteronomium 27:4...otců. Dnes vám přikazuji: přejdete Jordánvztyčte tyto kameny na hoře Ebal a nabělte je vápnem....
Jozue 4:20... Oněch dvanáct kamenů, které vzali z Jordánuvztyčil Jozue v Gilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše...
Jozue 24:26...do knihy Božího Zákona. Vzal také veliký kámenvztyčil ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni. "Hle,...
Soudců 18:30...se ale to město jmenovalo Laiš. Danovci tam vztyčili tu modlu a Jonatan, syn Geršoma, syna Mojžíšova,...
1. Královská 7:21...Sloupy postavil v chrámové předsíni. Jeden sloup vztyčil vpravo a druhý vlevo a pojmenoval je Jachin, Opora,...
1. Královská 16:33...chrám a v něm Baalův oltář. Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab svými skutky...
2. Královská 3:2...- odstranil alespoň Baalův sloup, který nechal vztyčit jeho otec. Zůstával ale v hříších Jeroboáma, syna...
2. Královská 21:3...Ezechiáš zničil. Postavil také oltáře Baalovivztyčil Ašeřin kůl, jako to dělal izraelský král Achab....
2. Královská 21:7...ho k hněvu. Nechal vyrobit modlu Ašeryvztyčil ji v chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu...
1. Letopisů 15:1...Davidově, připravil místo i pro Boží truhluvztyčil pro ni stan. Tentokrát David přikázal: "Boží truhlu...
2. Letopisů 3:17...po stovce granátových jablek. Potom sloupy vztyčil před chrámem, jeden napravo, druhý nalevo. Ten...
2. Letopisů 33:3...otec Ezechiáš. Postavil také oltáře baalůmvztyčil Ašeřiny kůly. Klaněl se všem nebeským zástupům a...
2. Letopisů 33:7...ho k hněvu. Nechal vyrobit modlářskou sochuvztyčil ji v Božím chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a...
2. Letopisů 33:19... než se ponížil, vystavěl obětní výšinyvztyčil Ašeřiny kůly a sochy - to vše je zapsáno ve Slovech...
Přísloví 9:1... Moudrost si vystavěla dům, sedm tesaných sloupů vztyčila. Dobytče porazila, víno nalila, také prostřela...
Přísloví 22:28...Neposunuj dávné mezníky, které tví otcové vztyčili. Hleď - kdo je mistrem svého díla, v královských...
Izaiáš 11:10...vody naplňují moře! V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské zástupy a budou ho...
Izaiáš 23:13...ji zanechali pouštní havěti, obléhací věže vztyčili proti , její paláce zbořili, zbyly hromady...
Jeremiáš 10:20...opustily a jsou pryč, není, kdo by můj stan vztyčil, kdo by postavil přístřeší. Pastýři, ti tupci,...
Daniel 3:2... aby se dostavili k zasvěcení sochy, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Satrapové, hejtmani, místodržící...
Daniel 3:3...se tedy shromáždili k zasvěcení sochy, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Když stanuli před sochou, kterou...
Daniel 3:5...hudbu, padněte a klanějte se zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Kdokoli by nepadl a neklaněl se,...
Daniel 3:7...hudbu, padali a klaněli se zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Tehdy ale přišli jistí mágové s...
Daniel 3:12... Tvé bohy nectí a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se neklanějí." Nabukadnezar soptil hněvem. Poručil...
Daniel 3:14... bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem vztyčil? Jste teď připraveni, jakmile uslyšíte roh, píšťalu...
Daniel 3:18...tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se nepokloníme." Nabukadnezar se na Šadracha,...
Daniel 11:31...chrámovou pevnost, zruší každodenní oběťvztyčí tam otřesnou ohavnost. Svou úlisností svede ty, kdo...
Amos 9:11... Opravím jeho trhliny a jeho trosky obnovímvztyčím jej jako za dávných dnů. Tehdy jim připadne zbytek...
Skutky 7:43...těch čtyřicet let na poušti, dome izraelskýVztyčili jste stánek Molocha a hvězdu svého boha Remfana,...
Skutky 15:16...zbořený stan Davidův. Jeho trosky obnovímvztyčím jej, aby ostatní lidé hledali Hospodina - všichni...
Římanům 15:12...A jinde Izaiáš říká: "Vypučí výhonek Jišajůvvztyčí se, aby vládl národům. Národy se na něj s nadějí...
Židům 9:2...bohoslužby a také svatyni, ovšem pozemskou. Byl vztyčen stánek, v jehož první části, zvané svatyně, byl...
Židům 9:6...třeba mluvit dopodrobna. Od doby, kdy byl stánek vztyčen, vcházejí kněží neustále do jeho první části, kde...

Slova obsahující vztyč: nevztyčíš (1) nevztyčujte (1) vztyč (1) vztyčen (4) vztyčená (2) vztyčení (1) vztyčí (3) vztyčil (30) vztyčila (1) vztyčili (4) vztyčím (2) vztyčíš (3) vztyčit (1) vztyčoval (1) vztyčte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |