Vztahuji

Hledám varianty 'vztahuji' [ vztahujte (1) vztahují (1) vztahuji (5) vztahuje (2) vztahuj (1) vztahoval (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Job 28:9... lev nikdy nezavítá tam. Lidé však na křemen vztahují ruku, hory vyvracejí z kořenů. Ve skále dokáží...
Žalmy 88:10...trápením! Volám , Hospodine, každý den, k tobě vztahuji ruce své. Budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou...
Žalmy 119:48...vždyť je miluji! K milovaným tvým příkazům ruce vztahuji, zatímco přemýšlím nad tvými zákony. Na slovo...
Žalmy 143:6... o díle tvých rukou přemýšlím. Své ruce k tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody! séla Pospěš,...
Izaiáš 65:2...říkal: "Jsem tu! Jsem tu!" Po celé dny jsem ruce vztahoval k lidu buřičů, kteří chodí cestou nedobrou za...
Jeremiáš 31:3...Hospodin: "Miluji láskou, jež trvá navěkyvztahuji se k tobě v milosrdenství. Znovu zbuduji a...
Pláč 1:17...opuštěny - nepřítel zvítězil. Sion své ruce vztahuje, chybí mu těšitel. Hospodin vzbudil proti Jákobovi...
Skutky 4:30...služebníkům, mluví tvé slovo se vší smělostíVztahuj svou ruku k uzdravování a dej, se ve jménu tvého...
Římanům 10:21...nestáli." O Izraeli však říká: "Po celý den jsem vztahoval ruce k lidu nevěřícímu a vzpurnému." Ptám se...
Filipským 3:13...mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnouvztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k...
Koloským 3:1...těla. Když jste byli vzkříšeni s Kristemvztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží...
1. Timoteus 1:9...paměti, že Zákon není určen pro spravedlivéhoVztahuje se na zločince a buřiče, na bezbožné a hříšné, na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |