Vztažené

Hledám varianty 'vztažené' [ vztaženýma (1) vztaženou (13) vztažené (3) vztažená (2) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 6:6... vysvobodím vás z jejich otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velikými soudy. Přijmu vás za svůj vlastní...
Deuteronomium 4:34...jiného národa, a to bojem, mocnou rukouvztaženou paží a velikými a hroznými činy, jak to vše před...
Deuteronomium 5:15... tvůj Bůh, odtud vyvedl mocnou rukouvztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal,...
Deuteronomium 7:19...vlastní oči, na znamení a divy, na mocnou rukuvztaženou paži, jíž Hospodin, tvůj Bůh, vyvedl. Takto...
Deuteronomium 9:29...tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou velikou mocívztaženou paží!" Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě...
Deuteronomium 11:2... To vy znáte jeho velikost, jeho mocnou rukuvztaženou paži, jeho znamení a skutky, které uprostřed...
Deuteronomium 26:8...a porobu a vyvedl nás z Egypta mocnou rukouvztaženou paží, ve veliké hrůze, uprostřed znamení a...
1. Královská 8:42...uslyšel o tvém velikém jménu, o tvé mocné rucevztažené paži), kdyby přišel a modlil se směrem k tomuto...
1. Královská 8:54...oltáře, kde klečel na kolenou s rukama vztaženýma k nebi, postavil se a mocným hlasem požehnal...
2. Královská 17:36... který vás vyvedl z Egypta velikou silouvztaženou paží, jeho jediného ctěte, jemu se klanějte a...
2. Letopisů 6:32...kvůli tvému velikému jménu, tvé mocné rucevztažené paži - kdyby přišli a modlili se směrem k tomuto...
Žalmy 136:12...- jeho láska trvá navěky! V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá navěky! On Rudé moře vedví...
Izaiáš 14:26...ramena! Toto je rozhodnutí o celé zemi, ruka vztažená na všechny národy. Hospodin zástupů rozhodl - kdo...
Izaiáš 14:27...zástupů rozhodl - kdo mu zabrání? Jeho ruka je vztažená - kdo ji odvrátí? V roce, kdy zemřel král Achaz,...
Jeremiáš 21:5...tohoto města. sám budu bojovat proti vám vztaženou rukou a mocnou paží ve svém hněvu a rozlícení a v...
Jeremiáš 27:5...vyřiďte svým pánům: jsem svou velikou mocívztaženou paží učinil zemi i s lidmi a zvěří na a ji...
Jeremiáš 32:17... Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocívztaženou paží učinil nebe i zemi - pro tebe nic není...
Jeremiáš 32:21...z Egypta znameními a zázraky, mocnou rukouvztaženou paží a uprostřed veliké hrůzy. Dal jsi jim tuto...
Skutky 13:17... když pobýval v Egyptě, a vyvedl jej odtud svou vztaženou paží. Po čtyřicet let snášel jejich způsoby na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |