Vztáhl

Hledám varianty 'vztáhl' [ vztáhnu (10) vztáhnout (10) vztáhnou (3) vztáhni (1) vztáhneš (2) vztáhne (3) vztáhl (25) ]. Nalezeny 54 verše.
Genesis 22:10...Izáka a položil ho na dřevo na oltáři. Abraham vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl. Vtom na něj...
Exodus 3:20...nenechá odejít jinak než donucen mocnou rukouVztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy, které...
Exodus 9:15...celé zemi není nikdo jako ! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid...
Leviticus 9:22...Hospodinu, jak Mojžíš přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích...
Deuteronomium 13:10... Nesmíš ho krýt, musíš ho popravit. Sám na něj vztáhneš ruku jako první, aby zemřel, a pak se připojí...
Deuteronomium 17:7...základě jediného svědectví. Svědkové na něj vztáhnou ruku jako první, aby zemřel, a potom se přidá...
Deuteronomium 23:26...trhat klasy, ale nesmíš na obilí svého bližního vztáhnout srp. Může se stát, že se někdo ožení s manželkou...
Deuteronomium 25:11...muže uchránila před tím, který ho bije. Pokud vztáhne ruku a chytí jej za přirození, pak bez milosti...
1. Samuel 14:27...neslyšel, když zavázal lid tou přísahou, a tak vztáhl hůl, kterou měl v ruce, a ponořil její konec do...
1. Samuel 22:17...mi to." Královi služebníci se ale neodvažovali vztáhnout ruku a dotknout se Hospodinových kněží. Král se...
1. Samuel 26:9...odpověděl: "Neubližuj mu. Kdo může beztrestně vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného? Jakože je živ...
1. Samuel 26:11...do války a zahyne. ale Hospodin chraň, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného! Vezmi raději to kopí...
1. Samuel 26:23...mi dnes vydal do rukou, ale jsem nechtěl vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného. Jako jsem si dnes...
2. Samuel 1:14...přistěhovalce," odpověděl. "A to ses nebál vztáhnout ruku a zabít Hospodinova pomazaného?!" řekl mu na...
2. Samuel 6:6...a činely. Když pak přišli k Náchonovu mlatu, Uza vztáhl ruku k Boží truhle a přidržel ji, protože ji volské...
2. Samuel 15:5...přistoupil, aby se mu poklonil, Abšalom k němu vztáhl ruku, objal ho a políbil. Takovým způsobem se choval...
2. Samuel 24:16...zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil Jeruzalém, Hospodina nad tím...
1. Královská 8:22...oltář. Před očima celého izraelského shromáždění vztáhl ruce k nebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře...
1. Letopisů 13:9...a trubky. Když pak přišli ke Kidonovu mlatu, Uza vztáhl ruku, aby Truhlu přidržel, protože ji volské...
1. Letopisů 13:10...Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem, protože vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě zemřel...
2. Letopisů 6:13...celým izraelským shromážděním poklekl na kolenavztáhl ruce k nebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře...
Ezdráš 6:12... nechť poníží každého krále i lid, který by vztáhl ruku, aby porušil či poškodil tamější dům Boží. ,...
Nehemiáš 13:21...před hradbami?" říkal jsem jim. "Ještě jednou, a vztáhnu na vás ruku!" Od doby v sobotu nechodili....
Ester 2:21...úřad v kancléřství, chystali se dva nespokojenci vztáhnout ruku na krále Xerxe. Byli to Bigtan a Tereš,...
Ester 3:6... Hamana to tak rozlítilo, že mu připadalo málo vztáhnout ruku jen na Mordechaje. Když se dozvěděl...
Ester 6:2...eunuchy ze strážců prahu, kteří se chystali vztáhnout ruku na krále Xerxe. Král se otázal: "Jak za to...
Ester 8:7...na kůl a jeho majetek jsem dal Ester, protože vztáhl ruku na Židy. Edikt psaný královým jménem a...
Job 1:11... žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co - uvidíš, že...
Job 2:5...vše, co ," namítl satan Hospodinu. "Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti - uvidíš, že ti...
Job 15:25...král, jenž čeká na útok. To proto, že proti Bohu vztáhl ruku, proti Všemohoucímu se postavil, tvrdošíjně se...
Job 40:19...železné. On stojí v čele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho Stvořitel! Hory mu odvádějí povinný...
Žalmy 144:7...rozptyl, vyšli své šípy, abys je rozdrtilVztáhni svou ruku z výšiny, z mohutných vod vyprosti, z...
Izaiáš 11:11...odpočinutí bude slavné. V ten den Pán podruhé vztáhne ruku, aby vykoupil pozůstatek svého lidu z Asýrie,...
Izaiáš 11:14...svahy, národy na východě spolu vypleníVztáhnou své ruce na Edom a Moáb, i Amonci je budou...
Izaiáš 23:11...flotilo - vždyť tu ani molo nezbylo! Hospodin vztáhl ruku na moře, aby otřásl královstvími; přikázal...
Izaiáš 49:22...vzali se?" Toto praví Panovník Hospodin: Hlevztáhnu svou ruku k pohanům, zvednu korouhev na znamení...
Jeremiáš 1:9... vysvobozoval, praví Hospodin." Tehdy Hospodin vztáhl ruku, dotkl se mých úst a řekl mi: "Hle, vložil jsem...
Jeremiáš 6:12...pak připadnou jiným spolu s poli a ženami,  vztáhnu ruku na všechny, kdo žijí v této zemi, praví...
Jeremiáš 15:6...Opustil jsi , praví Hospodin, odešel jsi pryčVztáhnu na tebe ruku a zničím ; soucitem jsem unaven!...
Pláč 1:10...- nepřítel zvítězil! Na vše, co bylo drahévztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její svatyně...
Ezechiel 8:3...vzhůru jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovuVztáhl cosi jako ruku a vzal za vlasy. Duch vyzvedl...
Ezechiel 14:9...jsem ho Hospodin. Na takového proroka vztáhnu ruku a vyhladím ho ze svého lidu, Izraele. Ponesou...
Ezechiel 14:13...země proti mně zhřešila a byla by mi nevěrnávztáhl bych na ni ruku a odřízl ji od chleba, poslal bych...
Ezechiel 16:27...jsi čím dál víc, jsem se rozezlil! Hlevztáhl jsem na tebe ruku a zmenšil jsem tvé území. Vydal...
Ezechiel 25:7...radoval nad izraelskou zemí, proto teď na tebe vztáhnu ruku a dám za kořist národům. Vymýtím mezi...
Ezechiel 25:13...provinil, proto tak praví Panovník HospodinVztáhnu svou ruku na Edom, vyhladím z něj lidi i dobytek a...
Ezechiel 35:3...Hospodin: Hle, jsem proti tobě, pohoří SeírVztáhnu na tebe ruku a obrátím ve zpustošenou pustinu....
Ezechiel 38:12...ani závory!' Vrhneš se na kořist a budeš plenitvztáhneš ruku na osídlené trosky a na lid shromážděný z...
Sofoniáš 1:4...z povrchu země samo lidstvo, praví HospodinVztáhnu ruku i na Judu a na všechny obyvatele Jeruzaléma....
Matouš 8:3..."Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš očistit." On vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď...
Matouš 14:31...topit. "Pane, zachraň !" vykřikl. Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. "Proč jsi pochyboval, malověrný?"...
Marek 1:41... můžeš očistit!" Naplněn soucitem, Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď...
Lukáš 5:13... kdybys jen chtěl, můžeš očistit." Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!"...
Lukáš 21:12...hrůzy a veliká znamení z nebe. Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a budou vás pronásledovat. Budou vás...

Slova obsahující vztáhl: nevztáhl (6) nevztáhli (2) vztáhl (25)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |