Vzpurným

Hledám varianty 'vzpurným' [ vzpurným (2) vzpurný (2) vzpurní (5) vzpurnému (1) vzpurného (1) vzpurné (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
Deuteronomium 21:18...jemu. Když někdo bude mít svéhlavéhovzpurného syna, který neposlouchá otce ani matku a...
Deuteronomium 21:20... Těm řeknou: "Tento náš syn je svéhlavývzpurný. Neposlouchá nás, jen hoduje a pije." Všichni muži...
Žalmy 37:38...upřímných - budoucnost patří pokojným. Všichni vzpurní však budou vyhlazeni, ničemové nemají žádné...
Žalmy 68:7...dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svoboduvzpurní však obývají pustinu. Když vytáhls, Bože, před svým...
Žalmy 78:8...příkazy! nejsou jako jejich otcové, pokolení vzpurné a svéhlavé, pokolení se srdcem nestálým a s duchem...
Izaiáš 1:20...poslušní, budete požívat darů země. Jste-li však vzpurní a odbojní, budete požíráni mečem. Tak promluvila...
Izaiáš 1:28...jeho kajícní spravedlností. Zkáza však přijde na vzpurné a hříšné, zahyne každý, kdo Hospodina opouští....
Izaiáš 30:1...a ti, kdo reptali, se dají poučit. Běda vzpurným dětem! praví Hospodin. Spřádají plány, jež nejsou...
Izaiáš 30:9...je to pro budoucí dnyvěčným svědectvím: Toto je vzpurný lid, synové prolhaní, synové, kteří neslyší...
Ezechiel 2:3..." řekl mi, "posílám k Izraelcům, k těm vzpurným pohanům, kteří se bouří proti mně. Stejně jako...
Římanům 1:30... arogantní, vychloubační, vynalézaví ve zluvzpurní k rodičům; nerozumní, nespolehliví, bezcitní a...
Římanům 10:21...celý den jsem vztahoval ruce k lidu nevěřícímuvzpurnému." Ptám se tedy: Zavrhl Bůh svůj lid? V žádném...
2. Timoteus 3:2...peníze; budou vychloubační, arogantní, urážlivívzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |