Vzpouře

Hledám varianty 'vzpouře' [ vzpouře (13) vzpoury (9) vzpouru (8) vzpourou (2) vzpoura (4) vzpour (1) ]. Nalezeno 36 veršù.
Jozue 22:22...On to a to i Izrael: Pokud šlovzpouru, pokud šlo o zradu na Hospodinu - pak nám, Bože,...
1. Samuel 15:23...je nad tuk beraní. Hříchem jak věštění je totiž vzpoura, zlá jak modlářství je svévole. Protožes odmítl...
1. Královská 8:50... Odpusť svému lidu jejich hřích i všechny jejich vzpoury proti tobě a daruj jim milost u jejich věznitelů,...
1. Královská 12:19...vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Jakmile všechen...
2. Královská 8:22...se mu pak rozuteklo domů. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i...
2. Letopisů 10:19...vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Když Rechoboám...
2. Letopisů 21:10...vstal a obklíčení prolomil. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i...
Ezdráš 4:15...a že v něm od starodávna vznikají povstánívzpoury. Právě proto bylo to město zbořeno. Oznamujeme...
Ezdráš 4:19...králům odbojné a že v něm vznikají povstánívzpoury. V Jeruzalémě rovněž sídlili mocní králové, kteří...
Nehemiáš 6:6...a Gešem to potvrzuje, že s Židy plánuješ vzpouru. Proto stavíš ty hradby. Podle těch zpráv prý chceš...
Nehemiáš 9:17... Zatvrdili šíji, zvolili si vůdce, aby se ve vzpouře vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh odpuštění,...
Žalmy 64:3... Před úklady zlých prosím ukryj, před vzpourou tlupy zločinců! Jazyky si jak meče naostřili, jak...
Žalmy 95:8...ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jako v den pokušení tehdy na poušti, když ...
Přísloví 17:11... než kdyby tupci stokrát nařezal. Na nic než na vzpouru zlosyn nemyslí, bude však navštíven poslem ukrutným...
Kazatel 8:3... Neopouštěj ho ukvapeně, nepřipojuj se ke vzpouře - vždyť může učinit, co si zamane! Za královským...
Izaiáš 57:4... na koho jazyk vyplazujete? Copak nejste děti vzpoury, nejste plémě lži? Vášnivě smilníte v posvátných...
Izaiáš 59:13...nám naše provinění, uznáváme své zločinyVzpouru a zradu proti Hospodinu, odvrácení se od Boha, řeči...
Jeremiáš 5:6...každého, kdo vyjde ven. bylo příliš jejich vzpour, jejich nevěry bylo dost! "Jak ti to mohu...
Jeremiáš 50:21...odpustím. Vzhůru na Merataim (tu zemi Dvojí vzpoury)! I na ty, kdo bydlí v Pekodu (tom kraji...
Pláč 1:20...útroby! Srdce mi buší v prsou nad mojí hroznou vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma umírají hlady! Každý...
Daniel 8:12...jeho svatyni. Vojsko i každodenní oběť mu při  vzpouře byly vydány do rukou. Srazil pravdu na zem a dařilo...
Daniel 8:13...dlouho potrvá, co bylo v tom vidění - ta otřesná vzpoura, zrušení každodenní oběti, vydání svatyně a...
Daniel 8:23... Ke konci jejich kralování povstane k dovršení vzpoury král nesmírně surový a záludný. Získá obrovskou moc...
Daniel 9:24...lhůta určená tvému lidu i svatému městu, aby ta vzpoura skončila a nastal konec hříchu, aby očištěna byla...
Micheáš 1:5...horským úbočím. A to vše kvůli Jákobově vzpouře, kvůli hříchům domu Izraele. Co je Jákobova...
Micheáš 1:13...Zde začal hřích Dcery sionské, zde je zdroj vzpoury Izraele. S Morešet-gatem rozluč se, jako když otec...
Micheáš 3:8... spravedlností a smělostí, abych Jákobovi jeho vzpouru oznámil a Izraeli jeho hřích. Slyšte to, vy přední...
Sofoniáš 3:11...den se nebudete muset stydět za všechny své vzpoury proti mně. Tehdy z vašeho středu odstraním ty vaše...
Marek 15:7... Tehdy byl spolu s jinými vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden muž jménem Barabáš....
Lukáš 23:19...nám Barabáše!" (Ten byl uvězněn za nějakou vzpouru ve městě a za vraždu.) Pilát k nim znovu promluvil,...
Lukáš 23:25...žádosti vyhovět. Toho, který byl uvězněn za vzpouru a vraždu, propustil, jak žádali, ale Ježíše na...
Skutky 19:40...nám totiž, že kvůli dnešku budeme obviněni ze vzpoury. Pro toto srocení není žádný důvod a nevíme, jak...
Titus 1:6...děti, jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru. Představený musí být jakožto Boží správce...
Židům 3:8...mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře, v den pokušení na poušti. Vaši otcové dráždili...
Židům 3:15...mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře." Kdo se však vzbouřil, i když ho slyšel mluvit -...
Juda 1:11...pro zisk propadli bludu jako Balaám, zahynuli ve vzpouře jako Korach! Tito lidé hyzdí vaše hody lásky,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |