Vzpomenuty

Hledám varianty 'vzpomenuty' [ vzpomněly (1) vzpomněli (6) vzpomněl (6) vzpomenuty (3) vzpomenul (1) vzpomenu (2) vzpomeňte (4) vzpomenou (2) vzpomenete (2) vzpomeneš (2) vzpomene (4) vzpomeň (25) ]. Nalezeno 56 veršù.
Exodus 32:13...od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíšVzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své služebníky....
Leviticus 26:45...s nimi. Vždyť jsem Hospodin, jejich BůhVzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež jsem...
Deuteronomium 7:18...jak je budu moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodin, tvůj Bůh, naložil s faraonem a s...
Deuteronomium 7:19... tvůj Bůh, naložil s faraonem a s celým EgyptemVzpomeň si na veliké zkoušky, které jsi viděl na vlastní...
Deuteronomium 9:7...tvou spravedlnost - jste přece tvrdošíjný lidVzpomeň si a nezapomínej, jak jsi popouzel Hospodina, svého...
Deuteronomium 9:27...vykoupil a mocnou rukou vyvedl z EgyptaVzpomeň si na své služebníky, na Abrahama, Izáka a Jákoba!...
Deuteronomium 32:7... který učinil a upevnil? Na dávné dny si teď vzpomeň, na léta všech pokolení myslete. Svého otce ptej se...
1. Samuel 25:31... Hospodin prokáže mému pánu dobrodinívzpomeň si na svou služebnici." David řekl Abigail:...
2. Královská 9:25...řekl pak Jehu svému pobočníku Bidkarovi. "Jen si vzpomeň, jak jsme spolu jeli na vozech za jeho otcem...
Nehemiáš 1:8... jež jsi vydal svému služebníku MojžíšoviVzpomeň si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku...
Ester 2:1... Když bylo po všem a hněv krále Xerxe opadlvzpomněl si na Vašti, na to, co provedla a jak se proti ...
Job 4:7... ti naději nedává? Zhynul snad někdy nevinnýVzpomeň si! Kde byli vyhlazeni poctiví? Ti, kdo ořou zlo,...
Job 10:9...a tvořily - teď ses obrátil a chceš zahubitVzpomeň si, že jsi mne z hlíny vytvořil - to chceš znovu...
Job 14:13... než pomine tvůj hněv, a určil chvíli, kdy na  vzpomeneš! Když člověk zemře, copak ožije? Po všechny dny...
Žalmy 20:4...ze své svatyně, ze Sionu kéž podepře! Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel...
Žalmy 74:2...zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez konceVzpomeň si na svůj lid, jenž kdysi získal jsi, na kmen,...
Žalmy 74:18...zemské hranice, léto i zimu sám jsi vytvořilVzpomeň si, Hospodine, na rouhání nepřátel, na to, jak...
Žalmy 74:22...nuzní a ubozí! Povstaň , Bože, a veď svou přivzpomeň, jak se ti blázni denně rouhají! Nezapomínej na řev...
Žalmy 78:35...ho hledali, vraceli se a Boha sháněli. Na Boha vzpomněli si, že býval jejich skála, jejich vykupitel že...
Žalmy 89:48...jak oheň plát? Jak krátký je můj životvzpomeň si! K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může...
Žalmy 115:12...spolehni - pomocník a štít je takovýchVzpomene si na nás Hospodin a požehnání udělí: Požehná domu...
Žalmy 119:49...nad tvými zákony. Na slovo svému služebníku vzpomeň si, vždyť jsi mi daroval naději. To je mi útěchou v...
Kazatel 6:2...i slávu, takže mu v životě nechybí nic, nač si vzpomene. Bůh mu však nedovolí těch věcí užít - nechá je...
Izaiáš 23:16...Hraj líbezně, zpívej, zpívej, si na tebe vzpomenou! Po sedmdesáti letech Hospodin znovu navštíví Týr...
Izaiáš 46:8... neodpoví jim, nezachrání je z jejich souženíVzpomeňte si na to a vzmužte se, vy zrádci, zamyslete se!...
Izaiáš 46:9...si na to a vzmužte se, vy zrádci, zamyslete seVzpomeňte na věci dávno minulé, vždyť jsem Bůh a žádný...
Jeremiáš 15:15...šlehají z něho plameny!" Hospodine, ty rozumíšvzpomeň si na , ke mně přijď, pomsti se za na mých...
Pláč 5:1...budeš ztrestána, tvůj hřích se brzy odhalí!  Vzpomeň si, Hospodine, jak jsme dopadli, dobře se podívej...
Ezechiel 3:20...hříchu a jeho spravedlivé skutky nebudou ani vzpomenuty - za jeho krev ale budu volat k odpovědnosti...
Ezechiel 6:9... Vaši utečenci si pak v zajetí mezi národy vzpomenou na - na to, jak jsem se trápil nad jejich...
Ezechiel 16:61...mládí a uzavřu s tebou smlouvu věčnou. Tehdy si vzpomeneš na své způsoby a budeš se stydět, vezmu tvé...
Ezechiel 18:24...Žádné spravedlivé skutky, které konal, nebudou vzpomenuty. Zemře za to, jak byl nevěrný, za hřích, kterého...
Ezechiel 20:43...níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Tam si vzpomenete na své způsoby, na všechny skutky, kterými jste...
Ezechiel 33:13... žádné jeho spravedlivé skutky nebudou vzpomenuty. Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil....
Ezechiel 36:31...mezi národy nesnášeli hanbu kvůli hladu. Pak si vzpomenete na své zlé cesty a nesprávné jednání a budete se...
Ozeáš 9:9...zvrácenosti tak jako tehdy v Gibeji; Bůh si však vzpomene na jejich viny a ztrestá jejich hřích. Když jsem...
Micheáš 6:5...jsem ti do čela Mojžíše, Árona a MiriamVzpomeň si, lide můj, co chystal moábský král Balák a co mu...
Matouš 5:23...když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr něco proti tobě, nech svůj dar...
Matouš 26:75...neznám!" A vtom zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: "Než zakokrhá kohout, třikrát...
Matouš 27:63...a farizeové sešli u Piláta. "Pane," řekli mu, "vzpomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: ‚Po...
Marek 14:72...A vtom podruhé zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: "Než kohout dvakrát zakokrhá,...
Lukáš 1:72...nenávidí. Prokázal milosrdenství našim otcůmvzpomenul na svou svatou smlouvu - na přísahu, kterou dal...
Lukáš 16:25...hrozně trpím!' ‚Synu,' odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako...
Lukáš 22:61... Pán se obrátil a podíval se na Petra. Ten si vzpomněl, jak mu Pán říkal: "Dříve než se ozve kohout,...
Lukáš 23:42...nic zlého neudělal!" Potom řekl Ježíšovi: "Vzpomeň si na , přijdeš do svého království." Ježíš mu...
Lukáš 24:6...hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, vstalVzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal: ‚Syn člověka...
Lukáš 24:8... ale třetího dne vstane z mrtvých.'" Tehdy si vzpomněly na jeho slova, a když se vrátily od hrobu,...
Jan 2:17...domu mého Otce tržiště!" (Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno: "Horlivost pro tvůj dům pohltí...
Jan 2:22...byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili Písmu i Ježíšově slovu.)...
Jan 12:16...nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to o něm bylo psáno a že se to na něm...
Jan 16:4.... Předpověděl jsem vám to, abyste si v době vzpomněli, že jsem vám to řekl. Zpočátku jsem vám to...
Skutky 11:16...stejně jako na počátku na nás. Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete...
2. Korintským 12:12... Důkazů o mém apoštolství jste dostali dostVzpomeňte na všechno, co jsem vydržel, na všechna znamení,...
Filipským 1:3...Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny...
Zjevení 2:5... že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky....
Zjevení 3:3...skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněnéVzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |