Vzpláli

Hledám varianty 'vzpláli' [ vzplanu (1) vzplanou (1) vzplane (12) vzplálo (1) vzpláli (1) vzplála (1) vzplál (5) ]. Nalezeny 22 verše.
Exodus 22:23...budou volat a jejich volání jistě vyslyšímVzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou...
Deuteronomium 6:15... je žárlivě milující Bůh! Jinak proti tobě vzplane hněv Hospodina, tvého Boha, a vyhladí z povrchu...
Deuteronomium 29:19...nikomu takovému nikdy neodpustí - naopakvzplane proti němu Hospodinův vášnivý hněv! Hospodin jej...
Deuteronomium 31:17... kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněv; opustím je a skryji před nimi svou tvář....
Jozue 23:16... a půjdete sloužit cizím bohům a klanět se jimvzplane proti vám Hospodinův hněv, takže z této krásné země...
2. Královská 23:26...od rozhorlení svého velikého hněvu, kterým vzplál proti Judovi kvůli všem těm urážkám, jimiž ho...
2. Letopisů 28:11...ty zajatce zpátky svým bratrům. Jinak proti vám vzplane Hospodinův hněv!" Tehdy povstali někteří efraimští...
2. Letopisů 34:21...je na nás vylit nesmírný Hospodinův hněv! Ten vzplál proti nám, protože naši otcové neposlouchali...
2. Letopisů 36:16... Z jeho proroků si tropili žerty, Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu tak, že nebylo pomoci....
Ezdráš 10:14...odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této věci vzplál." Proti byl pouze Jonatan, syn Asaelův, a Jachziáš,...
Izaiáš 1:31...a jiskrou bude jeho čin; obojí to pak spolu vzplane - nikdo to nebude moci uhasit! Toto viděl Izaiáš,...
Izaiáš 5:25...Svatého izraelského pohrdli! Hospodin proto vzplál hněvem na svůj lid, napřáhl proti němu ruku a udeřil...
Izaiáš 9:17... jeho ruka se ještě chystá udeřit! Zlo totiž vzplálo plameny, polyká trní i bodláčí, zapaluje i lesní...
Izaiáš 13:8... Jeden nad druhým bude ohromen, tváře jim vzplanou plamenem. Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s...
Izaiáš 13:13...základech horlením Hospodina zástupů v den, kdy vzplane jeho hněv. Jako vyplašená gazela, jako stádo, jež...
Jeremiáš 7:20...i dobytek, na stromy v sadech i na plody zeměVzplane a nezhasne!" Tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 21:12...zachraňujte z rukou utlačitele. Jinak můj hněv vzplane plamenem, rozhoří se a nezhasne, protože vaše...
Jeremiáš 51:45...odtud, lide můj! Prchejte všichni o život,  vzplane Hospodinova zuřivost! Neztrácejte odvahu, nebojte...
Ezechiel 24:8...by ji přikryl prach. Aby se vzedmul hněv, aby vzplála pomsta, nechám tu krev na holé skále, aby nebyla...
Ezechiel 38:18... v den, kdy Gog zaútočí na izraelskou zemvzplane můj prudký hněv. Ve svém rozhorlení, v plameni...
Ozeáš 7:6...celou noc doutná jejich rozlícení, ráno pak vzplane plameny. Jako pec jsou všichni rozpálení, své...
Římanům 1:27...tak muži opustili přirozené obcování se ženouvzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají nestydatost s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |