Vzory

Hledám varianty 'vzory' [ vzory (1) vzoru (8) vzorem (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 25:9...a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového...
Exodus 25:40...čistého zlata. Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak...
Exodus 26:30...obložíš zlatem. Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš také oponu z...
Exodus 35:32...a znalostí každého řemesla, aby vymýšlel vzory a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby...
Numeri 8:4...ze zlata. Mojžíš zhotovil svícen přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin promluvil...
Izaiáš 66:17... Ti, kdo se posvěcují a očišťují pro zahrady po vzoru toho, kdo je vprostřed nich, ti, kdo jedí maso prasat...
Skutky 7:44...Ten, který řekl Mojžíšovi, aby ho udělal podle vzoru, který viděl. Tento stánek převzali naši otcové a s...
Filipským 3:17...a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže;...
1. Tesalonickým 1:7...s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a Řecku. Nejenže se...
Titus 2:3... nepomlouvají a nepropadají opilství, ale jsou vzorem dobroty. učí mladé ženy milovat své muže a děti...
Židům 8:5...dokončit stánek: "Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře." Ježíši však byla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |