Vznikl

Hledám varianty 'vznikl' [ vznikne (10) vznikly (2) vzniklo (3) vznikla (3) vznikl (3) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 41:36... uloží potraviny do měst a hlídají je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu,...
Exodus 9:9... jej vyhodí před faraonovýma očima k nebiVznikne poprašek, který pokryje celou egyptskou zem a na...
Exodus 32:24...Oni mi je dali, a když jsem to hodil do ohněvzniklo tohle tele!" Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý....
Leviticus 13:19...vřed, který se zhojil, a na místě toho vředu vznikne bílý otok nebo bělavě narudlá skvrna, musí být...
Leviticus 13:24...bude na kůži spálenina od ohně a na jizvě po  vznikne bělavě narudlá nebo bílá skvrna, kněz ji prohlédne:...
Leviticus 13:42... je čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá rána, je to malomocenství bující na...
Deuteronomium 25:1... abys činil tyto věci. Když mezi lidmi vznikne spor, se jdou nechat rozsoudit k soudu. Soudci...
Jozue 14:4...žádné dědictví nepřipadlo. Ze synů Josefových vznikla dvě pokolení, Manases a Efraim. Levitům ovšem žádný...
Soudců 11:39... udělal, co slíbil. Nikdy nepoznala muže. Tak vznikl v Izraeli ten zvyk, že izraelské dívky chodí rok co...
1. Samuel 10:12...místní k tomu řekl: "A koho mají za otce?" Tak vzniklo přísloví: To i Saul patří k prorokům? Když ho...
Žalmy 33:6...lásky je plná zem! Hospodinovým slovem vznikla nebesa, celý jejich zástup duchem jeho úst. Mořské...
Přísloví 8:24...ustavena, od počátku, dříve než začal svět. Než vznikly propasti, zrodila jsem se, než vodou naplněny byly...
Izaiáš 11:16...sedm ramen, aby se dal přejít v sandálech. Tak vznikne cesta pro jeho pozůstatek, pro lid, jenž bude v...
Izaiáš 66:2...jsem to všechno svou rukou učinil, a tak všechno vzniklo, praví Hospodin. Všímám si ale ztrápených a v duchu...
Izaiáš 66:8...slyšel co takového? Kdo kdy viděl co podobnéhoVznikne snad země v jednom dni? Narodí se národ v jeden...
Jeremiáš 29:22...který je před vašima očima nechá popravit. Odtud vznikne kletba, která se bude používat mezi všemi judskými...
Zachariáš 14:4...tehdy rozdělí vedví, takže od východu na západ vznikne širé údolí; polovina hory ustoupí na sever a...
Lukáš 22:24...dohadovat, kdo z nich že se to chystá udělatVznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi největší. On...
Skutky 15:39...je v Pamfylii opustil a nešel s nimi do dílaVznikl z toho tak ostrý spor, že se spolu rozešli. Barnabáš...
2. Petr 3:5...si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu; a tou vodou byl...

Slova obsahující vznikl: nevznikla (1) nevzniklo (2) vznikl (3) vznikla (3) vzniklo (3) vznikly (2) vzniklý (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |