Vznešeného

Hledám varianty 'vznešeného' [ vznešenými (1) vznešeným (2) vznešených (3) vznešený (20) vznešenou (1) vznešení (2) vznešeném (1) vznešeného (1) vznešené (7) vznešená (1) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 17:5...mnohých národů. Nebudeš se jmenovat AbramVznešený otec, ale Abraham, Otec množství, neboť jsem ...
Soudců 5:13... Baráku, synu Abinoamův, chop se zajatců! Zbytek vznešených tehdy sestoupil, Hospodinův lid ke mně sestoupil...
1. Královská 8:13...' pravil Hospodin. jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král...
1. Královská 9:8...pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne a zašeptá: ‚Proč to...
1. Letopisů 17:17...na , Hospodine Bože, jako kdybych byl někdo vznešený. Co k tomu David ještě může dodat, když jsi svého...
2. Letopisů 1:2... velitele tisíců a stovek, soudce i všechny vznešené vůdce izraelských otcovských rodů. Celé to...
2. Letopisů 6:2...' pravil Hospodin. jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král...
2. Letopisů 7:21...pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne a řekne: ‚Proč tak...
Ezdráš 4:10...i všech ostatních národů, které velikývznešený Ašurbanipal přistěhoval a usadil ve městě Samaří i...
Ester 1:5...královské zámecké zahrady a pozval všechny vznešené i prosté, co jich jen bylo v královském sídle v...
Ester 1:20...říši: Všechny manželky ctí své manželyvznešené i prosté!" Ta rada se králi i velmožům líbila....
Job 36:22...líbí víc než strádání! Hle, Bůh je ve své moci vznešený. Který učitel je mu podobný? Kdo mu může vytknout...
Job 37:4...ozáří. Vzápětí burácení zní, hřímá svým hlasem vznešeným; když zazní jeho hlas, nic ho nezdrží....
Žalmy 16:3...mám! Říkám o zbožných lidech na zemi: Jsou tak vznešení, mám je nejradši! Kdo ale za cizími bohy spěchají,...
Žalmy 68:32...po kusu stříbra, rozežeň národy chtivé po bojiVznešení vyslanci přijdou z Egypta, Habeš přispěchá...
Žalmy 76:5...zbraně, meč i štít. séla Jak oslnivý jsi, jak vznešený na horách odvěkých! Obráni o kořist jsou i...
Žalmy 97:9...nad vší zemí Nejvyšší, nad všemi bohy jsi velmi vznešený! Milovníci Hospodina, mějte zlo v nenávisti, život...
Žalmy 113:4...zachází, buď sláva jménu Hospodin! Hospodin je vznešený nad všemi národy, jeho sláva klene se nad nebesy....
Přísloví 17:7...vnuci, ozdobou synů otcové. Hlupáku nesluší vznešená slova, tím méně urozeným lživá řeč. Úplatek působí...
Přísloví 30:29...bydlí však v královských palácích. Tito tři mají vznešenou chůzi a čtyři kráčí nádherně: lev, nejudatnější...
Izaiáš 2:14...duby, pro všechny strmé hory, pro všechny vznešené výšiny, pro všechny hrdé bašty, pro všechny pevné...
Izaiáš 6:1...zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu a lem jeho roucha naplňoval...
Izaiáš 10:34...ty lesní houštiny, libanonský les padne před Vznešeným! Z Jišajova pařezu vyrazí proutek, výhonek z...
Izaiáš 13:2...křikněte, rukou jim pokyňte, vtrhnou do bran vznešených. Svým posvěceným dal jsem příkazy, povolal jsem...
Izaiáš 26:10...v zemi práva pak páchá bezpráví, nevidí, jak vznešený je Hospodin. Svou rukou, Hospodine, hrozíš jim,...
Izaiáš 33:5... lidé se na ni vyrojí jako kobylky. Hospodin je vznešený - bydlí v nebesích, právem a spravedlností Sion...
Izaiáš 33:21...nepovolí ani jediný. Tam pro nás Hospodin bude Vznešený, budou tam široké řeky a potoky, nepřistane tam...
Izaiáš 57:15...z cesty mému lidu odkliďte! Toto praví ten Vznešený a Vyvýšený, jenž žije ve věčnosti a jméno...
Ezechiel 17:23...vysoké strmé hoře si ji zasadím, zasadím ji na vznešené hoře Izraele. Vypustí ratolesti, vydá plody a bude...
Ezechiel 32:18..."Synu člověčí, truchli spolu s dcerami vznešených národů nad egyptskými hordami. Pošli je do...
Ozeáš 13:1... Efraimova slova bázeň budila, v Izraeli býval vznešený, provinil se ale ctěním Baala, a tak se zahubil. A...
Micheáš 5:3... ve jménu Hospodina, svého Boha, které je vznešené. Tehdy budou žít v bezpečí, neboť on bude veliký...
Lukáš 1:3...se proto rozhodl po pořádku ti o tom napsatvznešený Teofile, neboť jsem to všechno znovu pečlivě...
Lukáš 16:15... ale Bůh zná vaše srdce. Co je u lidí vznešené, je v Božích očích ohavnost! do Jana tu byl...
Skutky 23:26...dopis tohoto znění: Klaudius Lysiáš zdraví vznešeného prokurátora Felixe. Tohoto muže se zmocnili Židé...
Skutky 24:2...Pavel předvolán, Tertullus přednesl obžalobu: "Vznešený Felixi! Díky tobě již dlouho zakoušíme pokoj a...
Skutky 26:25...učenost přivádí k šílenství!" "Nešílímvznešený Feste," odpověděl Pavel. " slova jsou pravdivá a...
1. Korintským 2:1...příchodu nezvěstoval Boží tajemství nějak zvlášť vznešenými nebo moudrými řečmi. Rozhodl jsem se totiž...
Židům 7:4...Synu zůstává knězem navždycky. Považte, jak vznešený musel být, když mu sám otec Abraham dal desátek z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |