Vznášet

Hledám varianty 'vznášet' [ vznášíš (1) vznáší (4) vznášet (2) vznášely (2) vznášeli (2) vznášela (4) vznášel (2) vznášejí (2) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 1:2...a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo...
Deuteronomium 32:11...chránil jej. Jako když orlice bdí nad hnízdemvznáší se nad svými mladými, křídly rozpjatými v pádu chytí...
Žalmy 47:6...- chloubu Jákoba, jehož si oblíbil. séla Vznáší se Bůh uprostřed jásání, Hospodin, když troubí se na...
Žalmy 104:3...vodou postavil, jak vozy užíváš husté oblakyvznášíš se na křídlech větrných. Vichry činíš svými posly,...
Izaiáš 3:14...vedl při, stojí, aby soudil zástupy. Hospodin vznáší žalobu proti stařešinům svého lidu a jeho velmožům:...
Izaiáš 6:2...a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se vznášeli serafové, každý se šesti křídly: dvěma si...
Izaiáš 31:5...bojoval o horu Sion a její návrší. Jako se ptáci vznášejí nad hnízdem, tak Hospodin zástupů zaštítí...
Izaiáš 40:31...ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových silVznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou...
Izaiáš 50:8...se vedle sebe postavit! Kdo chce proti mně vznášet žaloby? ke mně přistoupí! Hle, Panovník Hospodin...
Izaiáš 57:16... abych oživil srdce sklíčených. Nebudu stále vznášet výčitky, nebudu se hněvat navěky - vždyť by se...
Ezechiel 1:19... hýbala se kola s nimi, a když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i kola. Kamkoli zamířil Duch...
Ezechiel 1:20...šly - kamkoli Duch zamířil. Kola se s nimi také vznášela, neboť ta kola měla v sobě ducha života. Když se...
Ezechiel 1:21... kola se hýbala; když stály, stála, když se vznášely nad zemí, vznášela se i kola spolu s nimi, neboť...
Ezechiel 3:13...se otírala jedno o druhé, a rachot kol, jež se vznášela spolu s nimi - obrovský hluk. Duch se zmocnil a...
Abdiáš 1:4...obydlí: "Kdo by k zemi porazil?" I kdyby ses vznášel jako orel a postavil sis hnízdo mezi hvězdami, i...
Micheáš 6:2...zemské základy! Hospodin žalobu na svůj lidvznáší obvinění proti Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělal?...
Skutky 25:7...obstoupili ho Židé, kteří přišli z Jeruzaléma, a vznášeli proti němu těžká obvinění, která však nemohli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |