Vzkaz

Hledám varianty 'vzkaz' [ vzkazy (1) vzkazem (13) vzkaz (15) ]. Nalezeno 29 veršù.
Genesis 38:25... ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci!"...
Jozue 10:3... Jeruzalémský král Adoni-cedek proto poslal vzkaz hebronskému králi Hohamovi, k jarmutskému králi...
Jozue 10:6...na něj. Obyvatelé Gibeonu proto poslali vzkaz Jozuovi do gilgalského tábora: "Neodpírej ochranu...
Soudců 9:31...hněvem. Tajně poslal k Abimelechovi posly se vzkazem: "Pozor, do Šechemu přišel Gaal, syn Ebedův, se...
Soudců 21:13...pak poslala k oněm Benjamíncům na Rimonské skále vzkaz s vyhlášením míru. Benjamín se tenkrát vrátil a...
1. Samuel 16:19...je s ním." Saul tedy vyslal k Jišajovi posly se vzkazem: "Pošli ke mně svého syna Davida, který pase ovce."...
2. Samuel 11:5...žena zjistila, že otěhotněla, poslala Davidovi vzkaz: "Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi: "Pošli mi...
2. Samuel 12:27...město téměř dobyl, vyslal k Davidovi posly se vzkazem: "Zaútočil jsem na Rabu a dobyl jsem městský zdroj...
2. Samuel 13:7...srdíček a nakrmit ." David poslal k Támar domů vzkaz: "Zajdi prosím do domu svého bratra Amnona a připrav...
2. Samuel 15:10...izraelských kmenech ale rozeslal tajné posly se vzkazem: "Jakmile uslyšíte troubení rohu, zvolejte:...
1. Královská 19:2...proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: " bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli...
1. Královská 20:3...do města k izraelskému králi Achabovi posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadad: Tvé stříbro i zlato patří...
1. Královská 20:12...popíjel se svými králi. Jakmile uslyšel ten vzkaz, rozkázal svým mužům: "Nástup!" a tak nastoupili...
2. Královská 5:22..." odpověděl Gehazi. "Můj pán jen posílá se vzkazem: Teď právě ke mně přišli dva mládenci od prorockých...
2. Královská 6:33...jeho pán." Sotva to dořekl, přišel posel se vzkazem: "Za to neštěstí může Hospodin! Proč bych v něj...
2. Letopisů 35:21...vytáhl proti němu, ale on za ním vyslal posly se vzkazem: " s tebou nic nemám, judský králi. Netáhnu dnes...
Nehemiáš 6:2...vraty), tehdy mi Sanbalat s Gešemem poslali vzkaz: "Pojď, setkáme se v některé vesnici na pláni Ono."...
Nehemiáš 6:4... když bych ho opustil a sešel k vám?" Podobné vzkazy mi posílali čtyřikrát a jsem jim podobně...
Nehemiáš 6:5...odpovídal. Když mi Sanbalat posílal takový vzkaz popáté, jeho služebník měl s sebou otevřený dopis. V...
Ester 4:12... třicet dní!" Když byl Mordechajovi doručen vzkaz od Ester, poslal tuto odpověď: "Nemysli si, že v...
Jeremiáš 21:1... a kněze Cefaniáše, syna Maasejášova, se vzkazem: "Vyptej se prosím na nás u Hospodina, protože na...
Jeremiáš 27:3...s postroji a připevni si je na šíji. Potom pošli vzkaz králům Edomu, Moábu, Amonu, Týru a Sidonu; pošli ho...
Jeremiáš 27:4...Jeruzaléma k judskému králi Cidkiášovi. Dej jim vzkaz pro jejich pány a řekni jim: ‚Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 29:28...dělá proroka? Dokonce i k nám do Babylonu poslal vzkaz: Bude to trvat dlouho. Stavějte domy a žijte v nich,...
Jeremiáš 37:3... a kněze Sofoniáše, syna Maasejášova, se vzkazem: "Modli se prosím za nás k Hospodinu, našemu Bohu."...
Matouš 27:19...Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: "Neměj nic do činění s tím spravedlivým! Dnes jsem...
Lukáš 7:6...jeho domu, poslal k němu ten setník přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; nezasloužím si, abys vešel...
Skutky 16:35...se rozednilo, poslali městští správci biřice se vzkazem: "Propusť ty lidi!" Žalářník tedy Pavlovi řekl:...
Skutky 17:15... ho dovedli do Athén. Odtud se vrátili se vzkazem pro Silase a Timotea, aby co nejrychleji přišli za...

Slova obsahující vzkaz: vzkaz (15) vzkazem (13) vzkazoval (1) vzkazovali (1) vzkazuje (3) vzkazy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |