Vzkřísil

Hledám varianty 'vzkřísil' [ vzkříšeni (10) vzkříšen (15) vzkřísím (3) vzkřísil (35) vzkřísí (2) ]. Nalezeno 56 veršù.
2. Královská 8:1...k smrti. Elíša řekl ženě, jejíhož syna vzkřísil: "Ihned se s celou rodinou odstěhuj a nějaký čas...
2. Královská 8:5...vykonal!" Gehazi právě líčil králi, jak Elíša vzkřísil mrtvého, když vtom vešla ta žena, jejíhož syna...
Matouš 17:23...lidských rukou. Zabijí ho, ale třetího dne bude vzkříšen." Učedníci z toho byli zdrceni. Jakmile přišli do...
Matouš 20:19... zbičovali ho a ukřižovali, ale třetího dne bude vzkříšen." Tehdy k němu přišla matka Zebedeových synů se...
Jan 2:22...ale mluvil o chrámu svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal...
Jan 5:29...jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni...
Jan 6:39...nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce,...
Jan 6:40...Syna a věří v něho, měl věčný život. A ho vzkřísím v poslední den." Židé pak na něj reptali, že řekl:...
Jan 6:44...nepřitáhne můj Otec, který poslal; ho pak vzkřísím v poslední den. V Prorocích je psáno: ‚A budou...
Jan 6:54... tělo a pije mou krev, věčný život a ho vzkřísím v poslední den. tělo je opravdu pokrm a krev...
Jan 12:1...do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Tam mu připravili večeři. Marta je...
Jan 12:9...kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Vrchní kněží se proto rozhodli zabít i...
Jan 12:17... vydával svědectví, že zavolal Lazara z hrobuvzkřísil ho z mrtvých. Když slyšeli, že udělal ten zázrak,...
Skutky 2:24...jste ho rukama bezbožníků. Bůh jej ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v...
Skutky 2:32...tedy Mesiášovo vzkříšení. A právě Ježíše Bůh vzkřísil - my všichni jsme toho svědkové! Byl vyvýšen na...
Skutky 3:15...vraha. Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. Bylo to jeho...
Skutky 3:26...požehnání všechna pokolení země.' Když Bůh vzkřísil svého Služebníka, poslal ho v první řadě k vám,...
Skutky 4:10... jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh vzkřísil z mrtvých. To je tenkámen vámi staviteli...
Skutky 5:30...více poslouchat Boha než lidi. Bůh vašich otců vzkřísil Ježíše, kterého jste vy přibili na kříž a zabili....
Skutky 10:40...na kříž a popravili, ale Bůh jej třetího dne vzkřísil a dal, aby se ukázal - ne všemu lidu, ale svědkům,...
Skutky 13:30...jej z kříže a položili do hrobu. Bůh jej ale vzkřísil z mrtvých! On se pak po mnoho dní ukazoval těm,...
Skutky 13:33...otcům Bůh splnil nám, jejich potomkům, když vzkřísil Ježíše. Tak je to popsáno ve druhém Žalmu: ‚Ty jsi...
Skutky 13:34...můj Syn, jsem ode dneška Otcem tvým!' A že ho vzkřísil z mrtvých, aby nikdy nepodlehl zkáze, řekl takto:...
Skutky 13:37...svým otcům, podlehl rozkladu. Ten, kterého Bůh vzkřísil, však rozklad nepoznal. Bratři, oznamuji vám, že...
Skutky 17:31...ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých." A jakmile uslyšeli o vzkříšení z...
Římanům 4:24... jimž být počítáno, že věříme v Toho, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše. On byl vydán pro...
Římanům 4:25...Pána Ježíše. On byl vydán pro naše proviněnívzkříšen pro naše ospravedlnění. Nyní, když jsme...
Římanům 6:4...do smrti, abychom - tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou - i my vkročili do nového...
Římanům 7:4...a můžete se oddat jinému, totiž Tomu, který byl vzkříšen z mrtvých. Konečně tedy můžeme nést ovoce Bohu....
Římanům 8:11... Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z...
Římanům 8:34...Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás! Co...
Římanům 10:9... že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke...
1. Korintským 6:14...smilstvu, ale Pánu a Pán tělu. Tentýž Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Copak nevíte, že...
1. Korintským 15:4...hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem. Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti...
1. Korintským 15:12...jste uvěřili. Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat...
1. Korintským 15:13...Jestliže není zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus,...
1. Korintským 15:14...pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu; celá vaše...
1. Korintským 15:15...Boží svědkové, protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil - pokud totiž mrtví...
1. Korintským 15:16...být vzkříšeni. Jestliže mrtví nemohou být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl...
1. Korintským 15:17...pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná - ještě jste ve svých...
1. Korintským 15:20... jsme nejubožejší ze všech lidí. Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze...
1. Korintským 15:29...Proč se za křtí, jestliže mrtví nebudou vzkříšeni? Proč my sami každým okamžikem podstupujeme...
1. Korintským 15:32...s těmi šelmami v Efesu? Jestliže mrtví nebudou vzkříšeni, pak: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!"...
1. Korintským 15:35...k vaší hanbě! Někdo ale řekne: "Jak budou mrtví vzkříšeni? A v jakém přijdou těle?" Blázne! To, co seješ,...
1. Korintským 15:52...ohlašující konec. zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto...
2. Korintským 4:14...věříme, a tak mluvíme. Víme totiž, že Ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a spolu s...
Galatským 1:1... ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých), a všichni bratři, kteří jsou se mnou,...
Efeským 1:20...nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,...
Efeským 2:6...vinách - jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou...
Koloským 2:12...spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni. Ano, i vás,...
Koloským 3:1...cenu kromě uspokojení těla. Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde...
1. Tesalonickým 1:10...a pravému a očekávali z nebe jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých - Ježíše, našeho Vysvoboditele od...
2. Timoteus 2:8... Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých - to je evangelium. Pro snáším...
Židům 13:20...vrátit. Bůh pokoje, který pro krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého...
1. Petr 1:3...velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději...
1. Petr 1:21...kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a...

Slova obsahující vzkřísil: nevzkřísil (1) vzkřísil (35)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |