Vzkříšení

Hledám varianty 'vzkříšení' [ vzkříšením (1) vzkříšení (33) vzkříšeného (1) ]. Nalezeny 34 verše.
Matouš 22:23...přišli saduceové (kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení) a zeptali se ho: "Mistře, Mojžíš řekl, že když...
Matouš 22:28...sedmi ji tedy bude mít za manželku, přijde vzkříšení? Měli ji přece všichni!" Ježíš jim řekl: "Mýlíte...
Matouš 22:30...se, protože neznáte Písma ani Boží moc. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako...
Matouš 22:31... ale jsou jako andělé v nebi. Ale pokud jdevzkříšení z mrtvých - copak jste nečetli, jak vám Bůh řekl:...
Matouš 27:53...mnoha zesnulých svatých vstala. Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali...
Marek 12:18...přišli saduceové (kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení) a ptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že...
Marek 12:23... Nakonec pak zemřela i ta žena. tedy při vzkříšení vstanou z mrtvých, kdo z nich ji bude mít za...
Marek 16:14...srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného. Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte...
Lukáš 14:14...nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých." Když to uslyšel jeden z hostů,...
Lukáš 20:27...k němu přišli někteří ze saduceů (kteří popírají vzkříšení) a zeptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že...
Lukáš 20:33...z nich ji tedy bude mít za manželku, přijde vzkříšení? Vždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl:...
Lukáš 20:35... Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věkuvzkříšení z mrtvých, se ale ženit a vdávat nebudou. Také...
Lukáš 20:36... Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení. A to, že mrtví vstávají, ukázal Mojžíš u...
Jan 11:24...vstane," řekl Ježíš. "Vím, že vstane - při vzkříšení v poslední den," odpověděla Marta. " jsem...
Jan 11:25...v poslední den," odpověděla Marta. " jsem vzkříšení i život," řekl Ježíš. "Kdo věří ve , i kdyby...
Skutky 1:22... se proto musí stát spolu s námi svědkem jeho vzkříšení." Navrhli dva - Josefa Barnabáše, zvaného také...
Skutky 2:31...nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení. A právě Ježíše Bůh vzkřísil - my všichni jsme...
Skutky 4:2... že učí lid a že v souvislosti s Ježíšem hlásají vzkříšení z mrtvých. Zatkli je, a protože byl večer,...
Skutky 4:33...společné. Apoštolové vydávali svědectvívzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a na všech spočívala...
Skutky 17:18...cizích božstev!" (Kázal jim totiž Ježíševzkříšení z mrtvých.) Chopili se ho a vyvedli na Areopag se...
Skutky 17:32...ho vzkřísil z mrtvých." A jakmile uslyšelivzkříšení z mrtvých, jedni se začali posmívat, ale jiní...
Skutky 23:8...rozdělilo. (Saduceové totiž tvrdí, že není žádné vzkříšení ani anděl nebo duch, ale farizeové to obojí...
Skutky 24:15...v Bohu naději, kterou chovají i oni, že nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. Proto se snažím,...
Skutky 24:21...nimi zvolal: ‚Dnes jsem před vámi souzen kvůli vzkříšení z mrtvých!'" Felix (který o Cestě leccos...
Římanům 1:4...však byl Boží Syn, jak se mocně ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých - o našem Pánu Ježíši Kristu. Skrze...
Římanům 6:5...ve smrti, jistě s ním budeme ztotožněni i v jeho vzkříšení. Víme přece, že naše staré bylo ukřižováno s...
Filipským 3:10...zakládá se na víře. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit...
Filipským 3:11...i v jeho smrti, abych, jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne že bych toho dosáhl anebo byl...
2. Timoteus 2:18...víru některých lidí řečmi o tom, že nastalo vzkříšení. Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis:...
Židům 6:2... víra v Boha, učení o křtech, vkládání rukouvzkříšení z mrtvých a o věčném soudu. Dá-li Bůh, vydáme se...
Židům 11:35...vojska cizinců. Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní šli na mučidla, když odmítli propuštění,...
1. Petr 3:21...ale o závazek dobrého svědomí před Bohem - skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží...
Zjevení 20:5... dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo podíl na prvním...
Zjevení 20:6... Požehnaný a svatý, kdo podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou...

Slova obsahující vzkříšení: vzkříšení (33) vzkříšením (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |