Vzkázali

Hledám varianty 'vzkázali' [ vzkážu (1) vzkažte (2) vzkažme (1) vzkážete (1) vzkáže (1) vzkaž (1) vzkázaly (1) vzkázali (7) vzkázala (1) vzkázal (34) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 45:17...byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte svá zvířata a...
Genesis 45:27...ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal, a když spatřil povozy, které Josef poslal, aby ho...
Genesis 50:16...nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal:...
Exodus 18:6...na poušť, kde Mojžíš tábořil u Boží horyVzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdu k tobě s...
Jozue 2:3... aby proslídili zem." Jerišský král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty muže, co k tobě přišli, ty, co...
1. Samuel 11:1... Všichni obyvatelé Jábeše Nachašovi vzkázali: "Uzavři s námi smlouvu a budeme ti sloužit."...
1. Samuel 11:9... Poslům, kteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto vzkažte obyvatelům Jábeš-gileádu: Zítra okolo poledne k vám...
1. Samuel 11:10...to obyvatelům Jábeše. Ti se zaradovalivzkázali Amoncům: "Zítra se vám vzdáme a vy s námi naložíte...
1. Samuel 15:6...městu a v údolí ukryl zálohu. Kenijcům zatím vzkázal: "Odejděte, odstěhujte se, opusťte Amalekovce,...
1. Samuel 16:22...a David se stal jeho zbrojnošem. Saul potom vzkázal Jišajovi: " u David zůstane ve službě, neboť...
1. Samuel 20:12... co můj otec zamýšlí! Pozítří v určenou dobou ti vzkážu, zda je to s Davidem dobré, nebo ne. Přece bych ti...
1. Samuel 30:26...z kořisti judským stařešinům, svým přátelůmVzkázal jim: "Zde je dar pro vás z kořisti od Hospodinových...
2. Samuel 10:5... Protože ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak...
2. Samuel 11:6... poslala Davidovi vzkaz: "Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi: "Pošli mi Uriáše Chetejského." Joáb tedy...
2. Samuel 15:36...Achimaac Sádokův a Jonatan Abiatarův. Po nich mi vzkážete, cokoli se dozvíte." Davidův důvěrník Chušaj tedy...
2. Samuel 19:12...králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izraelvzkázal král David kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Vyřiďte...
2. Samuel 19:15...srdce všech obyvatel Judska. Jednomyslně králi vzkázali: "Pojď se vrátit i se všemi svými muži." Král se...
1. Královská 15:18... synu Chezionovu, sídlícímu v DamaškuVzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši...
1. Královská 20:5...poslové znovu se slovy: "Takto praví Ben-hadadVzkázal jsem ti: ‚Dáš mi své stříbro a zlato i své ženy a...
1. Královská 20:9...a králi: Splním všechno, co jsi svému služebníku vzkázal prve. Toto ale splnit nemohu." S touto odpovědí pak...
1. Královská 20:10...odpovědí pak poslové odešli. Ben-hadad mu na to vzkázal: " bohové potrestají a ještě mi přidají,...
2. Královská 3:7...ze Samaří a svolal do boje celý Izrael. Tehdy vzkázal také judskému králi Jošafatovi: "Moábský král se...
2. Královská 5:8...uslyšel, že izraelský král roztrhl své rouchovzkázal mu: "Proč jsi roztrhl své roucho? Pošli ho za mnou,...
2. Královská 5:10...u vchodu do Elíšova domu, Elíša mu po svém poslu vzkázal: "Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu. Tak se tvé tělo...
2. Královská 6:9..."Položím svůj tábor tam a tam." Boží muž ale vzkázal izraelskému králi: "Dej pozor, neprocházíš tímto...
2. Královská 10:5...města se stařešiny a vychovateli proto Jehuovi vzkázali: "Jsme tvoji služebníci! Uděláme, cokoli nám...
2. Královská 14:8...Jokteel a tak se jmenuje dodnes. Amaciáš tenkrát vzkázal izraelskému králi Jehoašovi, synu Joachaze, syna...
2. Královská 14:9...král Jehoaš ale judskému králi Amaciášovi vzkázal: "Jeden bodlák v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu:...
2. Královská 18:14...městům a dobyl je. Judský král Ezechiáš vzkázal asyrskému králi do Lachiše: "Pochybil jsem....
2. Královská 19:16...a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to tak,...
2. Královská 19:20...Bůh!" Izaiáš, syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Tvou modlitbu...
1. Letopisů 13:2...to schvalujete a chce-li to Hospodin, náš Bůhvzkažme našim ostatním bratrům po celé izraelské zemi...
1. Letopisů 19:5... Protože ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak...
2. Letopisů 2:10...Chíram odpověděl dopisem, ve kterém Šalomounovi vzkázal: "Hospodin jistě miluje svůj lid, když jim dal...
2. Letopisů 16:2...králi Ben-hadadovi, sídlícímu v DamaškuVzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši...
2. Letopisů 25:17...nedbáš." Judský král Amaciáš se pak poradilvzkázal izraelskému králi Jehoašovi, synu Joachaze, syna...
2. Letopisů 25:18..."Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš mu ale vzkázal: "Jeden bodlák v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu:...
Nehemiáš 6:8...určitě dozví, proto přijď a poradíme se spolu." Vzkázal jsem mu toto: "Nic z toho, o čem mluvíš, se neděje....
Ester 1:22...říšských provincií. Do každé jedné provincie vzkázal jejich vlastním písmem, každému národu jejich...
Ester 4:8... ho ukáže Ester a všechno poví.  vzkáže, že jít za králem orodovat u něj za svůj národ a...
Ester 4:17...Mordechaj tedy šel a udělal přesně, co mu Ester vzkázala. Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a...
Izaiáš 37:17...a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to tak,...
Izaiáš 37:21...jediný!" Izaiáš, syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, ke kterému ses...
Amos 7:10...Jeroboámovu domu!" Betelský kněz Amaciáš tehdy vzkázal izraelskému králi Jeroboámovi: "Amos proti tobě...
Marek 3:31...dorazili jeho bratři a matka. Zůstali venkuvzkázali mu, že ho volají. Kolem něj seděl zástup lidí;...
Jan 11:3...vlasy; její bratr Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly Ježíšovi: "Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný...
Skutky 16:36...ty lidi!" Žalářník tedy Pavlovi řekl: "Správci vzkázali, že máte být propuštěni. Pojďte ven a odejděte v...
Skutky 23:15...dokud nezabijeme Pavla. Vy teď spolu s Veleradou vzkažte veliteli, ho přivede k vám, jako byste chtěli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |