Vzhůru

Hledám varianty 'vzhůru' [ vzhůru ]. Nalezeno 85 veršù.
Genesis 13:1...a se vším, co měl, i s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu. (Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve...
Genesis 35:1... Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli tam a postav tam oltář Bohu, jenž...
Genesis 35:3...se a převlečte si šaty! Potom vstaňme a pojďme vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž ...
Genesis 38:13...Timny. Támar bylo oznámeno: "Hle, tvůj tchán jde vzhůru do Timny stříhat své ovce." Odložila tedy své...
Exodus 3:17... Prohlašuji, že vás odvedu z egyptského trápení vzhůru do země Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců,...
Exodus 12:30...všechno prvorozené z dobytka. noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a všichni Egypťané. V...
Exodus 19:24... Kněží ani lid se však nepokoušejí proniknout vzhůru k Hospodinu, aby se na neobořil." Mojžíš tedy...
Numeri 13:17...prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim: "Jděte vzhůru do Negevu, potom vystupte do hor a podívejte se,...
Numeri 13:30...stojící před Mojžíšem uklidňoval: "Pojďme přece vzhůru a obsaďme tu zem. Dokážeme ji ovládnout!" Muži,...
Numeri 14:40...nářku. Časně ráno pak vstali a vydali se vzhůru k horskému hřebenu se slovy: "Ano, zhřešili jsme,...
Numeri 21:33...kteří tam bydleli. Potom se obrátili a vydali se vzhůru směrem k Bášanu. Bášanský král Og však proti nim s...
Deuteronomium 1:24...mužů, po jednom z každého kmene. Vypravili se vzhůru do hor a přišli do údolí Eškol. Když prozkoumali...
Deuteronomium 1:26... je dobrá." Vy jste však nebyli ochotni vydat se vzhůru a vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého Boha....
Deuteronomium 1:42...ke mně promluvil: "Řekni jim - Nevydávejte se vzhůru a nepouštějte se do boje, neboť nejsem ve vašem...
Deuteronomium 2:13...zemí, kterou jim dal Hospodin.) Přikázal: "Vzhůru, překročte potok Zered!" a tak jsme překročili potok...
Deuteronomium 2:24...přišli z Kréty a usadili se na jejich místě.) "Vzhůru! Jděte dál a překročte potok Arnon! Pohleď, dal jsem...
Deuteronomium 3:1... zakázal. Potom jsme se obrátili a vydali se vzhůru cestou k Bášanu. Bášanský král Og proti nám s celým...
Deuteronomium 9:23...pak Hospodin vysílal z Kádeš-barné se slovy: "Vzhůru, obsaďte zemi, kterou jsem vám dal," vzepřeli jste...
Jozue 16:1...od jerišských vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu a od Bet-elu (což je Luz) pokračuje...
Jozue 18:8...tu zem. Jozue těm, kdo měli jít, přikázal: "Vzhůru, projděte zem, popište ji a vraťte se ke mně. Zde v...
Jozue 19:12...k pomezí Kislot-tabor, dále pak k Daberatuvzhůru k Jafiji. Odtud pokračuje východně od Gat-cheferu a...
Soudců 4:14...k potoku Kíšon. Debora tehdy řekla Barákovi: "Vzhůru! Toto je den, kdy ti Hospodin vydal Siseru do rukou....
Soudců 5:12... Tehdy opět lid Hospodinův k branám sestoupilVzhůru, vzhůru, Deboro, vzhůru, vzhůru, píseň pěj! Povstaň,...
Soudců 7:13... ke stanu a vrazil do něj tak, že ho převrátil vzhůru nohama a zbořil." Na to mu ten druhý odpověděl: "To...
Soudců 7:15...Bohu. Vrátil se do izraelského tábora a zvolal: "Vzhůru! Hospodin vydal midiánský tábor do vašich rukou!"...
Soudců 8:8...pouštním trním a bodláčím!" Vydal se odtud vzhůru do Penuelu a požádal tam o totéž. Penuelští mu ale...
Soudců 9:38...to snad to vojsko, kterému ses vysmíval? No takvzhůru, bojuj s ním!" Gaal tedy vytáhl v čele Šechemských,...
Soudců 18:12...šest set mužů z Danova rodu v plné zbroji. Táhli vzhůru a utábořili se v Kiriat-jearimu v Judsku. (Proto se...
1. Samuel 9:14...do města, hle - proti nim jde Samuel a míří vzhůru na návrší. Den před Saulovým příchodem Hospodin...
2. Samuel 15:30... kdo byli s ním, si zahalili hlavu a celou cestu vzhůru plakali. David se tehdy dozvěděl, že mezi...
2. Samuel 19:35...let života mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát let. Copak ještě...
1. Královská 18:41...Kíšon a tam je pobil. Potom řekl Achabovi: "Vzhůru, jez a pij! je slyšet hukot deště." Achab se tedy...
1. Královská 18:43... hlavu mezi koleny. Pak řekl svému mládenci: "Vzhůru, jdi se podívat na moře." Vyšel se tedy rozhlédnout....
2. Královská 2:23... přesně jak Elíša řekl. Potom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli z města...
2. Královská 3:23...vrhnout a navzájem se povraždit. Nuže, Moábevzhůru za kořistí!" Když ale došli k izraelskému táboru,...
2. Královská 18:17... Vytáhli a zamířili k Jeruzalému, vystoupali vzhůru, a když dorazili, postavili se u strouhy Horního...
2. Královská 19:30... Pozůstatek z domu Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z...
Nehemiáš 2:15...mnou nemělo kudy projít. Pokračoval jsem tedy vzhůru do noci podél potoka a prohlížel hradby. Pak jsem se...
Nehemiáš 3:28...předsunuté věži ke zdi Ofelu. Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti svému domu. Za...
Nehemiáš 12:37...naproti nim, stoupali po schodech Města Davidova vzhůru ke hradbám, podél Davidova paláce a na východ k...
Job 5:7...- to přece člověk plodí trápení, tak jako jiskry vzhůru létají. bych se raději k Bohu obrátil, jemu bych...
Job 22:29... obstojí, tvé cesty budou světlem zality. ‚Hlavu vzhůru!' řekneš zkroušeným, a kdo klopí oči, toho Bůh...
Žalmy 24:7... séla Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten...
Žalmy 24:9...bojovník! Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten...
Žalmy 57:11...Tvá láska sahá k samému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou...
Žalmy 108:5...Tvá láska sahá výše než k nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou...
Žalmy 118:27...nám světlem! Seřaďte průvod s ratolestmi v rucevzhůru se vydejte k rohům oltáře! Ty jsi můj Bůh, tobě...
Žalmy 127:2... Marné je, abyste časně vstávali a zůstávali vzhůru do noci. Proč byste jedli chléb bolesti? Bůh svoje...
Přísloví 15:24...jak dobré je slovo v pravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli peklu v hlubinách. Hospodin...
Kazatel 2:1...kdo množí vědění, množí žal. Pomyslel jsem siVzhůru, měl bych vyzkoušet radovánky! Užij si přece...
Kazatel 3:21...prachu zase vracejí. Kdo , že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí? Vidím tedy, že...
Kazatel 9:7...mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncemVzhůru! Jez radostně svůj chléb a zvesela pij víno své,...
Píseň 3:6...chtít. Kdopak to z pouště přichází, jako když vzhůru stoupá dým? Prodchnutá myrhou a kořením, celičká...
Izaiáš 8:21...zbědovaný a hladový. Zoufalý hladem pohlédne vzhůru a bude zlořečit svému králi i svému Bohu. Pohlédne...
Izaiáš 18:2...posly po řece, po vodě v rákosových člunechVzhůru, vy rychlí poslové, k urostlému národu lesklé pleti,...
Izaiáš 23:12...se radovat, zprzněná panno, Dcero sidonská!" Vzhůru! Na Kypr vydej se! Ani tam ale pokoj nenajdeš. Jen...
Izaiáš 37:31... Pozůstatek z domu Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z...
Izaiáš 38:14... naříkám jako holubice, oči mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím, stůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí!...
Jeremiáš 26:10...judští velmoži, odebrali se z královského paláce vzhůru do Hospodinova chrámu a zasedli v průchodu...
Jeremiáš 31:6...den, kdy zvolají strážci v pohoří Efraim: ‚Vzhůru, vydejme se k Sionu, k Hospodinu, našemu Bohu!'" Tak...
Jeremiáš 46:3...Nabukadnezar porazil): "Chystejte štíty, pavézyvzhůru do bitvy! Zapřahejte koně, jezdci, do sedel!...
Jeremiáš 46:9...' Koně, vpřed! Vozy, divoce vyrazte! Vojácivzhůru do boje - Habešané i Libyjci třímající štíty spolu s...
Jeremiáš 49:14... že byl vyslán posel k národům: Šikujte seVzhůru k útoku! Válčete proti Edomu! "Hle, činím ...
Jeremiáš 49:28...pak babylonský král Nabukadnezar porazil): "Vzhůru! Do boje proti Kedaru! Zahubte syny Východu! Stany i...
Jeremiáš 49:31...chystá proti vám, na vás vymýšlí svůj plánVzhůru! Do boje proti národu, jenž žije v pohodlí a...
Jeremiáš 50:21...nalezeny. Těm, které zachovám, totiž odpustímVzhůru na Merataim (tu zemi Dvojí vzpoury)! I na ty, kdo...
Ezechiel 1:11...orla. Takové měly tváře. Křídla měly rozpjatá vzhůru; dvěma se všechny dotýkaly navzájem a dvěma si...
Ezechiel 1:27...- kdosi podobný člověku. Jakoby od jeho pasu vzhůru jsem viděl cosi jako třpyt žhnoucího vzácného kovu;...
Ezechiel 8:2...Od pasu dolů bylo vidět jakoby oheň a od pasu vzhůru jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovu. Vztáhl cosi...
Ezechiel 8:11... syn Šafanův. Každý měl v ruce kaditelnicivzhůru stoupal oblak vonného dýmu. "Vidíš to, synu...
Abdiáš 1:1...slyšeli zprávu, že byl vyslán posel k národům: "Vzhůru! Do útoku! Válčete proti Edomu!" Hle, činím ...
Zachariáš 13:7...odpoví: "To zbili doma ti, kdo milují!" Vzhůru, meči, na mého pastýře, na mého blízkého přítele!...
Matouš 20:17...budou poslední první a první poslední." Cestou vzhůru do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků stranou...
Marek 10:32...budou poslední a poslední první." Byli na cestě vzhůru do Jeruzaléma. Ježíš šel napřed a oni ho ohromeně a...
Marek 16:19..." Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici. Oni vyšli a...
Lukáš 4:5...chlebem bude člověk živ.'" Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království...
Lukáš 9:51..." Když se začal blížit čas, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodl k cestě do Jeruzaléma. Vyslal před...
Lukáš 19:28...přede mnou.'" Po těch slovech se vydal kupředuvzhůru k Jeruzalému. Když se přiblížil k Betfagé a k...
Lukáš 24:51...žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebe. Klaněli se mu a potom se s velikou radostí...
Jan 11:55... Mnozí z toho kraje putovali na Velikonoce vzhůru do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali tam Ježíše,...
Skutky 1:2...Ježíš začal dělat a učit do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým...
Skutky 1:9..." Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně...
Skutky 1:22... od Janova křtu do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem jeho...
Skutky 21:15...dnech jsme byli připraveni, a tak jsme se vydali vzhůru do Jeruzaléma. Několik učedníků z Cesareje šlo s...
Skutky 25:1...ujal vlády v provincii, vypravil se z Cesareje vzhůru do Jeruzaléma. Vrchní kněží a přední Židé mu tehdy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |