Vzepřeli

Hledám varianty 'vzepřeli' [ vzepřou (1) vzepřít (1) vzepřete (1) vzepřeli (9) vzepřela (2) vzepřel (3) ]. Nalezeno 17 veršù.
Numeri 20:24...synům Izraele, protože jste se u Mej-meriby vzepřeli mému příkazu. Vezmi Árona i jeho syna Eleazara a...
Numeri 27:14...připojen tvůj bratr Áron. To proto, že jste se vzepřeli mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou...
Deuteronomium 1:26..." Vy jste však nebyli ochotni vydat se vzhůruvzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého Boha. Začali jste...
Deuteronomium 1:43...porazí." Řekl jsem vám to, ale neposlechli jsteVzepřeli jste se Hospodinovu příkazu a opovážlivě jste se...
Deuteronomium 9:23..."Vzhůru, obsaďte zemi, kterou jsem vám dal," vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého Boha. Nevěřili...
1. Královská 13:21... který přišel z Judska: "Tak praví Hospodin: ‚Vzepřel ses Hospodinovu rozkazu! Nedodržel jsi příkaz,...
1. Královská 13:26...uslyšel, prohlásil: "To byl Boží muž. Protože se vzepřel Hospodinovu rozkazu, Hospodin ho vydal lvu. Ten ho...
2. Letopisů 13:7...němu se shromáždila ničemná a zlotřilá cháskavzepřela se Šalomounovu synu Rechoboámovi, protože...
Žalmy 105:28...tmu a přišlo zatmění, jeho příkazům se totiž vzepřeli. Jejich vody ve krev obrátil, zahubil všechny ryby...
Izaiáš 3:8...se Hospodinu slovy i skutky, jeho slávě vzepřeli se do očí. Výraz jejich tváře svědčí proti nim -...
Pláč 1:18...nečistý. Hospodin je ale v právu, vždyť jsem se vzepřela jeho příkazům. Poslyšte, všechny národy, pohleďte...
Daniel 3:28...své služebníky, kteří se na něj spolehliVzepřeli se dokonce i královskému rozkazu a raději by...
Daniel 11:32...lidé znající svého Boha se mu ale statečně vzepřou. Moudří lidé budou přinášet poučení mnohým, po...
Ozeáš 8:1...Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému Zákonu se vzepřeli. Ano, volají: "Bože náš, Izrael ...
Zachariáš 12:3...všechny národy. Všichni, kdo se jej budou snažit vzepřít, se těžce poraní. Proti Jeruzalému se totiž...
Římanům 9:19...řekneš: "Co mu tedy ještě vadí? Copak se někdo vzepřel jeho vůli?" Ale člověče, kdo vůbec jsi, že...
Jakub 4:7...ale zahrne milostí." Poddejte se tedy BohuVzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a...

Slova obsahující vzepřeli: nevzepřeli (1) vzepřeli (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |