Vzešli

Hledám varianty 'vzešli' [ vzešly (1) vzešlo (5) vzešli (3) vzešla (8) vzešel (6) vzejít (1) vzejdou (3) vzejde (22) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 17:6... a učiním z tebe národy - i králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím...
Genesis 17:16...ti z syna. Požehnám ji a budou z národyvzejdou z králové národů." Abraham padl na tvář, zasmál...
Genesis 48:19...otec to však odmítl: "Vím, synu, vím. I z něho vzejde lid, i on se rozroste. Jeho mladší bratr se však...
Numeri 3:21...rody podle svých otcovských domů. Z Geršona vzešel rod libnijský a šimeiský; to jsou geršonské rody....
Numeri 3:27...lana, a to se vší příslušnou službou. Z Kehata vzešel rod amramský, jisharský, hebronský a uzielský; to...
Numeri 3:33...ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod machlijský a mušijský; to jsou merarijské rody....
Numeri 17:11...obci a vykonej za obřad smíření. Od Hospodina vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron tedy vzal...
Numeri 24:19...bude slavně vítězit. Panovat bude, kdo z Jákoba vzejde, vyhubí ty, kdo v Íru přežijí." Když pak Balaám...
Deuteronomium 33:2...nesčíslnými tisíci kráčel od Kádeše, oheň Zákona vzešel z jeho pravice. Ó, jak miluješ lidi! Všechny své...
Soudců 8:30...a bydlel tam. Gedeon měl sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho beder - měl totiž mnoho žen. Jedna jeho...
2. Samuel 7:12...ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z tvých beder, a jeho království upevním. To on...
1. Královská 8:19... Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A...
1. Královská 12:24...Izraele. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinovo slovo a zrušili...
1. Královská 18:31... Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů, jež vzešly z Jákoba, který dostal slovo Hospodinovo: "Budeš se...
2. Královská 19:31... vypučí vzhůru a přinese ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se zachrání....
1. Letopisů 5:2...mezi svými bratry byl Juda - a také z něj vzešel vládce - ale prvorozenství patří Josefovi). Nuže,...
2. Letopisů 6:9... Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A...
2. Letopisů 11:4...svým bratrům. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinova slova a zrušili...
Ester 8:16... Ve městě Súsách zavládlo bujaré veselí. Židům vzešlo světlo a radost, jásot a sláva. V každé jedné...
Job 14:2... jen pár dnů - a plných trápení. Jako květ vzejde a uvadne, jako stín prchne, nezastaví se. Přesto...
Job 22:21...Poddej se Bohu a najdeš klid, takto ti vzejde blahobyt. Z jeho úst přijmi učení, vezmi si k srdci...
Job 31:40...jedl bezplatně a mořil její nájemce - pak mi vzejde bodláčí místo pšenice a plevel místo ječmene!" Zde...
Žalmy 14:7...Jejich útočištěm je Hospodin! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Hospodin svůj lid obnoví! Jákob...
Žalmy 53:7...je zahanbíš, vždyť Bůh je zatratil! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid obnoví!...
Izaiáš 14:29...zlomena hůl toho, kdo vás bil. Z hadího plemene vzejde bazilišek, jeho plodem bude jedovatý had. Nejchudší...
Izaiáš 37:32... vypučí vzhůru a přinese ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se zachrání....
Izaiáš 48:1... vy, kdo se nazýváte jménem Izrael, vy, kdo jste vzešli z Judova semene, vy, kdo přísaháte Hospodinovým...
Izaiáš 51:4... nastav mi uši, můj národe! Učení totiž vzejde ode , právo lidem zasvitne. spravedlnost...
Izaiáš 58:10...a nasytíš duše ztrápené, tehdy tvé světlo vzejde v temnotě a tvá noc bude jako poledne. Tehdy ...
Izaiáš 58:12... budeš jako pramen, jehož voda nevyschne. Kdo vzejdou z tebe, zbudují dávné sutiny; základy minulých...
Izaiáš 60:1...se, tvé světlo je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou! Hle, tma přikryje zemi a soumrak národy,...
Izaiáš 60:2...přikryje zemi a soumrak národy, nad tebou ale vzejde Hospodin, jeho sláva nad tebou se objeví. Ke tvému...
Izaiáš 65:9... Z Jákobových beder vzbudím potomky, z Judy vzejde ten, kdo hory obsadí; moji vyvolení je obsadí,...
Jeremiáš 30:21...vládcem bude jeden z nich, z jejich středu vzejde jejich panovník - přizvu ho blíž a on ke mně...
Ezechiel 17:6...proutek je zasadil pěkně u vody. Když potom vzešlo, byla z něj nevysoká vinoucí se réva. Své ratolesti...
Joel 2:20...do Moře mrtvého, zadní pak do Středozemního; a vzejde z něho smrad a puch." Ano, on vykonal věci veliké,...
Jonáš 4:6...se s tím městem stane. Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovi...
Micheáš 5:1...mezi judskými knížaty, právě z tebe mi  vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je...
Zachariáš 10:4...z domu Judy učiní slavného koně do války. Z něj vzejde kámen úhelný, z něj stanový kolík, z něj bude luk do...
Matouš 2:6...knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř pro Izrael, můj lid.'" Tehdy...
Matouš 13:5...na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce,...
Matouš 13:26... nasel mezi pšenici koukol a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol....
Marek 4:5...na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce,...
Marek 4:8...úrodu. Ještě jiná však padla na dobrou půduvzešla, vzrostla a vydala úrodu - některé dalo...
Lukáš 8:6...a sezobali je ptáci. Jiné padlo na skálu, a když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní...
Lukáš 8:8...udusilo. Jiné však padlo do dobré země, a když vzešlo, přineslo stonásobnou úrodu." Když to dořekl,...
Židům 7:5... to jest od svých bratrů, kteří tak jako oni vzešli z Abrahamových beder. Melchisedech, který ani...
Židům 11:12...zaslíbení. A tak z jednoho nemohoucího muže vzešlo bezpočet potomků, jako je hvězd na nebi a písku na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |