Vzdejte

Hledám varianty 'vzdejte' [ vzdejte (14) vzdejme (1) vzdej (1) vzdát (5) vzdáš (1) vzdáme (3) vzdám (1) vzdaly (1) vzdali (7) vzdal (20) vzdají (2) vzdá (4) ]. Nalezeno 57 veršù.
Jozue 7:19...pokolení Juda. "Synu můj," řekl Jozue Achanovi, "vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vyznej před ním...
Soudců 2:19...Svého tvrdošíjného jednání a způsobů se odmítali vzdát. Hospodin proto vzplanul proti Izrael hněvem a řekl:...
1. Samuel 6:5...nádorů a podobizny krys, které ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi...
1. Samuel 11:3...Izraele. Pokud nás nikdo nepřijde zachránitvzdáme se ti." Když pak ti poslové přišli do Gibeje Saulovy...
1. Samuel 11:10...se zaradovali a vzkázali Amoncům: "Zítra se vám vzdáme a vy s námi naložíte, jak uznáte za vhodné." Druhého...
1. Královská 14:16...popudili Hospodina. Proto se Hospodin Izraele vzdá - kvůli hříchům, které spáchal Jeroboám a ke kterým...
1. Královská 20:31...se pytlovinou, hlavy si ovážeme provazemvzdáme se izraelskému králi. Snad ponechá naživu." A tak...
2. Královská 24:12...veliteli a svými komorníky babylonskému králi vzdal. Babylonský král ho tedy v osmém roce své vlády zajal...
1. Letopisů 16:28...přítomnosti, síla a radost je tam, kde přebýváVzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu i...
1. Letopisů 16:29... lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu i mocVzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, přineste dary, před...
2. Letopisů 28:14...se tedy před veliteli a celým shromážděním vzdali zajatců i kořisti. Jmenovitě ustanovení muži se pak...
2. Letopisů 32:33...a všichni obyvatelé Jeruzaléma mu při jeho úmrtí vzdali čest. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Menaše. ...
Žalmy 29:1...jejich pastýř a nes je navěky! Žalm DavidůvVzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a...
Žalmy 29:2... synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a mocVzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží, klaňte se Hospodinu...
Žalmy 68:32... přijdou z Egypta, Habeš přispěchá Bohu se vzdát! Zpívejte Bohu, království země, našemu Pánu žalmy...
Žalmy 96:7...přítomnosti, v jeho svatyni je síla a nádheraVzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu a...
Žalmy 96:8... lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu a mocVzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, do jeho nádvoří s...
Žalmy 118:19...Otevřete mi brány spravedlnosti, jimi projdu vzdát Hospodinu dík! Toto je brána Hospodinova, tudy...
Žalmy 118:28...se vydejte k rohům oltáře! Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu velebit! Oslavujte...
Přísloví 4:27... Neuchyluj se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla! moudrosti dopřej pozornost, synu,...
Přísloví 30:8...mi je, dokud nezemřu: Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť pokrmem tak...
Izaiáš 25:3...- nebude vystavěna znovu navěky! Proto ti vzdá čest mocný lid, město krutých pohanů ctí, neboť...
Izaiáš 42:12... z vrcholků hor křičí radostí! Hospodinu  vzdají čest, ho chválí na ostrovech. Hospodin vyrazí...
Jeremiáš 13:16... odložte pýchu, vždyť mluvil HospodinVzdejte slávu Hospodinu, svému Bohu, dříve než tmou vše...
Jeremiáš 20:13...jsem ti svěřil svoji při. Zpívejte Hospodinuvzdejte mu chválu! On zachraňuje život ubohému z rukou...
Jeremiáš 21:9...zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjdevzdá se Babyloňanům, kteří na vás útočí, ten přežije a...
Jeremiáš 33:11...oběti vděčnosti se slovy: "Hospodinu zástupů vzdejte díky - Hospodin je přece dobrý a jeho láska trvá...
Jeremiáš 38:2...zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjdevzdá se Babyloňanům, ten přežije a zachrání si život;...
Jeremiáš 38:17... Bůh zástupů, Bůh Izraele: Pokud se dobrovolně vzdáš velitelům babylonského krále, zachráníš si život a...
Jeremiáš 38:21... a povede se ti dobře a přežiješ. Pokud se ale vzdát odmítneš, stane se, co mi Hospodin ukázal: Hle,...
Jeremiáš 50:15...Hospodinu! Spusťte pokřik ze všech stran: se vzdal! Jeho bašty padly! Hradby zbořeny! Ano, toto je...
Ozeáš 11:8...je vůbec nic. Copak se , Efraime, mohu vzdát? Mohu , Izraeli, vydat napospas? Copak s tebou jak...
Matouš 5:16...září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutkyvzdali slávu vašemu Otci v nebesích." "Nemyslete si, že...
Matouš 9:8... Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich úžasvzdaly slávu Bohu, který dal lidem takovou moc. Cestou...
Matouš 15:31...jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, užaslivzdali slávu Bohu Izraele. Potom Ježíš svolal své učedníky...
Matouš 15:36...posadit na zem, vzal těch sedm chlebů a ty rybyvzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. A...
Matouš 26:27...a jezte; toto je tělo." Potom vzal kalichvzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něj všichni;...
Marek 8:6...zástup posadit na zem, vzal těch sedm chlebůvzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je...
Marek 14:23..."Vezměte, to je tělo." Potom vzal kalichvzdal díky, podal jim ho a pili z něj všichni. Tehdy jim...
Lukáš 17:18...zbylých devět? Nikdo z nich se nevrátil, aby vzdal Bohu slávu, jedině tento cizinec?" Potom mu řekl:...
Lukáš 18:43... oslavoval Boha a všechen lid, který to vidělvzdal chválu Bohu. Ježíš přišel do Jericha a procházel jím...
Lukáš 22:17...naplnění v Božím království." Uchopil kalichvzdal díky a řekl: "Vezměte jej a rozdělte se spolu. Říkám...
Lukáš 22:19... dokud nepřijde Boží království." Vzal chlébvzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: "To je tělo,...
Lukáš 23:47...naposled. Když setník uviděl, co se stalovzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě...
Jan 6:11...počtu asi pěti tisíc mužů. Ježíš vzal ty chlebyvzdal díky a rozdával sedícím; také ryb rozdal, kolik jen...
Jan 6:23...blízko k tomu místu, kde jedli chléb, když Pán vzdal díky.) Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho...
Skutky 21:20...službu vykonal mezi pohany. Když to uslyšelivzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: "Vidíš, bratře, kolik...
Skutky 27:35...vlásek!" Po těch slovech vzal chléb, přede všemi vzdal díky Bohu, lámal a začal jíst. Všechny to povzbudilo...
Skutky 28:15...a další ke Třem krčmám. Jakmile je Pavel uvidělvzdal díky Bohu a nabyl odvahy. V Římě Pavel dostal...
Římanům 4:20...o Božím zaslíbení, ale posílil se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil,...
1. Korintským 11:24...Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chlébvzdal díky a lámal se slovy: "Toto je tělo, které se...
Filipským 2:7... na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe...
Zjevení 4:9...který je a který přichází." A kdykoli ty bytosti vzdají slávu, čest a díky Sedícímu na trůnu, Živému na věky...
Zjevení 11:13...zemětřesení zahynulo a ostatní dostali strachvzdali slávu nebeskému Bohu. Druhé "běda" pominulo, hle,...
Zjevení 14:7...lidu - jak říká mocným hlasem: "Bojte se Bohavzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte...
Zjevení 16:9...nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu. Pátý pak vylil svou číši na trůn šelmy a...
Zjevení 19:7...se ujal kralování! Radujme se, jásejmevzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |