Vzdal

Hledám varianty 'vzdal' [ vzdejte (14) vzdejme (1) vzdej (1) vzdát (5) vzdáš (1) vzdáme (3) vzdám (1) vzdaly (1) vzdálili (3) vzdálila (1) vzdálil (5) vzdali (7) vzdáleny (1) vzdáleni (1) vzdálen (3) vzdal (20) vzdají (2) vzdá (4) ]. Nalezen 71 verš.
Genesis 30:36...jehňata, svěřil je do rukou svých synůvzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob...
Numeri 12:10...proti nim vzplanul hněvem a odešel. Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, bílá jako...
Numeri 25:7...spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Áronavzdálil se od ostatních a vzal do ruky kopí. Vešel za tím...
Deuteronomium 32:4...cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivý a upřímný! Jeho nesynové se ale...
Jozue 7:19...pokolení Juda. "Synu můj," řekl Jozue Achanovi, "vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vyznej před ním...
Soudců 2:19...Svého tvrdošíjného jednání a způsobů se odmítali vzdát. Hospodin proto vzplanul proti Izrael hněvem a řekl:...
Soudců 3:19...zavelel král, načež se všichni kolemstojící vzdálili. Eglon seděl o samotě v chládku svého střešního...
Soudců 20:31...dvakrát předtím. Benjamínci vyrazili proti nimVzdálili se od města a jako dvakrát předtím začali...
1. Samuel 6:5...nádorů a podobizny krys, které ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi...
1. Samuel 11:3...Izraele. Pokud nás nikdo nepřijde zachránitvzdáme se ti." Když pak ti poslové přišli do Gibeje Saulovy...
1. Samuel 11:10...se zaradovali a vzkázali Amoncům: "Zítra se vám vzdáme a vy s námi naložíte, jak uznáte za vhodné." Druhého...
1. Královská 14:16...popudili Hospodina. Proto se Hospodin Izraele vzdá - kvůli hříchům, které spáchal Jeroboám a ke kterým...
1. Královská 20:31...se pytlovinou, hlavy si ovážeme provazemvzdáme se izraelskému králi. Snad ponechá naživu." A tak...
2. Královská 24:12...veliteli a svými komorníky babylonskému králi vzdal. Babylonský král ho tedy v osmém roce své vlády zajal...
1. Letopisů 16:28...přítomnosti, síla a radost je tam, kde přebýváVzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu i...
1. Letopisů 16:29... lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu i mocVzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, přineste dary, před...
2. Letopisů 28:14...se tedy před veliteli a celým shromážděním vzdali zajatců i kořisti. Jmenovitě ustanovení muži se pak...
2. Letopisů 32:33...a všichni obyvatelé Jeruzaléma mu při jeho úmrtí vzdali čest. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Menaše. ...
Žalmy 10:5...mají stále jen úspěch, tvé zákony jsou jim vzdáleny, ze všech protivníků mají jen posměch, v srdci si...
Žalmy 29:1...jejich pastýř a nes je navěky! Žalm DavidůvVzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a...
Žalmy 29:2... synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a mocVzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží, klaňte se Hospodinu...
Žalmy 68:32... přijdou z Egypta, Habeš přispěchá Bohu se vzdát! Zpívejte Bohu, království země, našemu Pánu žalmy...
Žalmy 88:6...si nevzpomeneš nikdy víc - od tvojí ruky jsou vzdáleni! Shodils do jámy nejhlubší, do nejtemnější...
Žalmy 96:7...přítomnosti, v jeho svatyni je síla a nádheraVzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu a...
Žalmy 96:8... lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu a mocVzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, do jeho nádvoří s...
Žalmy 103:12... k těm, kdo ho ctí. Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky. Jako je otec k...
Žalmy 118:19...Otevřete mi brány spravedlnosti, jimi projdu vzdát Hospodinu dík! Toto je brána Hospodinova, tudy...
Žalmy 118:28...se vydejte k rohům oltáře! Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu velebit! Oslavujte...
Přísloví 4:27... Neuchyluj se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla! moudrosti dopřej pozornost, synu,...
Přísloví 15:29...chrlí hanebnost. Darebákům je Hospodin velmi vzdálen, modlitbu spravedlivých ale vyslyší. Zářivý pohled...
Přísloví 30:8...mi je, dokud nezemřu: Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť pokrmem tak...
Izaiáš 25:3...- nebude vystavěna znovu navěky! Proto ti vzdá čest mocný lid, město krutých pohanů ctí, neboť...
Izaiáš 42:12... z vrcholků hor křičí radostí! Hospodinu  vzdají čest, ho chválí na ostrovech. Hospodin vyrazí...
Jeremiáš 13:16... odložte pýchu, vždyť mluvil HospodinVzdejte slávu Hospodinu, svému Bohu, dříve než tmou vše...
Jeremiáš 20:13...jsem ti svěřil svoji při. Zpívejte Hospodinuvzdejte mu chválu! On zachraňuje život ubohému z rukou...
Jeremiáš 21:9...zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjdevzdá se Babyloňanům, kteří na vás útočí, ten přežije a...
Jeremiáš 33:11...oběti vděčnosti se slovy: "Hospodinu zástupů vzdejte díky - Hospodin je přece dobrý a jeho láska trvá...
Jeremiáš 38:2...zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjdevzdá se Babyloňanům, ten přežije a zachrání si život;...
Jeremiáš 38:17... Bůh zástupů, Bůh Izraele: Pokud se dobrovolně vzdáš velitelům babylonského krále, zachráníš si život a...
Jeremiáš 38:21... a povede se ti dobře a přežiješ. Pokud se ale vzdát odmítneš, stane se, co mi Hospodin ukázal: Hle,...
Jeremiáš 50:15...Hospodinu! Spusťte pokřik ze všech stran: se vzdal! Jeho bašty padly! Hradby zbořeny! Ano, toto je...
Ezechiel 10:18...nich byl duch života. Hospodinova sláva se tehdy vzdálila od prahu chrámu a stanula nad cheruby. Cherubové...
Ezechiel 44:10...synů Izraele. Ovšem levité, kteří se ode  vzdálili, když Izrael bloudil, a kteří ode mne zabloudili...
Ozeáš 11:8...je vůbec nic. Copak se , Efraime, mohu vzdát? Mohu , Izraeli, vydat napospas? Copak s tebou jak...
Matouš 5:16...září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutkyvzdali slávu vašemu Otci v nebesích." "Nemyslete si, že...
Matouš 9:8... Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich úžasvzdaly slávu Bohu, který dal lidem takovou moc. Cestou...
Matouš 15:31...jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, užaslivzdali slávu Bohu Izraele. Potom Ježíš svolal své učedníky...
Matouš 15:36...posadit na zem, vzal těch sedm chlebů a ty rybyvzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. A...
Matouš 26:27...a jezte; toto je tělo." Potom vzal kalichvzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něj všichni;...
Marek 8:6...zástup posadit na zem, vzal těch sedm chlebůvzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je...
Marek 14:23..."Vezměte, to je tělo." Potom vzal kalichvzdal díky, podal jim ho a pili z něj všichni. Tehdy jim...
Lukáš 17:18...zbylých devět? Nikdo z nich se nevrátil, aby vzdal Bohu slávu, jedině tento cizinec?" Potom mu řekl:...
Lukáš 18:43... oslavoval Boha a všechen lid, který to vidělvzdal chválu Bohu. Ježíš přišel do Jericha a procházel jím...
Lukáš 22:17...naplnění v Božím království." Uchopil kalichvzdal díky a řekl: "Vezměte jej a rozdělte se spolu. Říkám...
Lukáš 22:19... dokud nepřijde Boží království." Vzal chlébvzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: "To je tělo,...
Lukáš 22:41..."Modlete se, abyste nepodlehli pokušení." Sám se vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolena a modlil se:...
Lukáš 23:47...naposled. Když setník uviděl, co se stalovzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě...
Jan 6:11...počtu asi pěti tisíc mužů. Ježíš vzal ty chlebyvzdal díky a rozdával sedícím; také ryb rozdal, kolik jen...
Jan 6:23...blízko k tomu místu, kde jedli chléb, když Pán vzdal díky.) Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho...
Skutky 21:20...službu vykonal mezi pohany. Když to uslyšelivzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: "Vidíš, bratře, kolik...
Skutky 27:35...vlásek!" Po těch slovech vzal chléb, přede všemi vzdal díky Bohu, lámal a začal jíst. Všechny to povzbudilo...
Skutky 28:15...a další ke Třem krčmám. Jakmile je Pavel uvidělvzdal díky Bohu a nabyl odvahy. V Římě Pavel dostal...
Římanům 4:20...o Božím zaslíbení, ale posílil se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil,...
1. Korintským 11:24...Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chlébvzdal díky a lámal se slovy: "Toto je tělo, které se...
Filipským 2:7... na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe...
Filemon 1:15... ale dobrovolný. Snad proto ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždy - ne již jako otroka, ale...
Zjevení 4:9...který je a který přichází." A kdykoli ty bytosti vzdají slávu, čest a díky Sedícímu na trůnu, Živému na věky...
Zjevení 11:13...zemětřesení zahynulo a ostatní dostali strachvzdali slávu nebeskému Bohu. Druhé "běda" pominulo, hle,...
Zjevení 14:7...lidu - jak říká mocným hlasem: "Bojte se Bohavzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte...
Zjevení 16:9...nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu. Pátý pak vylil svou číši na trůn šelmy a...
Zjevení 19:7...se ujal kralování! Radujme se, jásejmevzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho...

Slova obsahující vzdal: nevzdal (2) nevzdali (1) nevzdaluj (7) odevzdal (5) odevzdala (1) odevzdali (1) vzdal (20) vzdali (7) vzdalovat (2) vzdalují (1) vzdaly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |