Vzdávají

Hledám varianty 'vzdávají' [ vzdávejte (1) vzdávat (3) vzdáváme (1) vzdávám (1) vzdávali (1) vzdávala (1) vzdával (2) vzdávají (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Letopisů 23:30... Každé ráno a večer měli stát před Hospodinemvzdávat mu díky a chválu stejně jako při všech zápalných...
1. Letopisů 29:13...posiluješ a dáváš velikost. Tobě, Bože nášvzdáváme díky, tvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale a...
Ezdráš 3:11...izraelského krále Davida. Opěvovali Hospodinavzdávali mu chválu a díky: "Je tak dobrý! Jeho láska k...
Nehemiáš 12:24...příkazu Davida, muže Božího, měli chválitvzdávat díky naproti nim střídavě sbor po sboru. Mataniáš i...
Žalmy 26:7...oltáři, Hospodine, přicházím, abych ti hlasitě vzdával díky, abych vyprávěl o všech tvých zázracích....
Píseň 6:9... dívky blahořečí, královny i konkubíny chválu vzdávají: Kdopak to září jako jitřenka? Jak luna překrásná,...
Daniel 6:11...tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohuvzdával mu chválu tak jako předtím. Vtom se ale dovnitř...
Malachiáš 2:2...vás: Jestliže neposlechnete a nerozhodnete se vzdávat čest mému jménu, praví Hospodin zástupů, sešlu na...
Lukáš 2:38...a modlitbami. Přistoupila ve stejnou chvílivzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě...
1. Korintským 6:20...byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. Pokud jde o to, jak jste psali: "Pro...
1. Korintským 10:30...Proč bych měl být odsuzován kvůli něčemu, za co vzdávám díky?" Nuže - jíte nebo pijete, děláte...

Slova obsahující vzdávají: odevzdávají (3) vzdávají (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |