Vzdálených

Hledám varianty 'vzdálených' [ vzdáleným (5) vzdálených (2) vzdálený (7) vzdálení (3) vzdálené (7) vzdálená (6) ]. Nalezeno 30 veršù.
Deuteronomium 13:8...některému z bohů okolních národů, blízkých či vzdálených, z jednoho konce světa či z druhého). Nesvoluj a...
Deuteronomium 20:15...nalož se všemi městy, která jsou od tebe velmi vzdálená - s těmi, která nepatří k městům zdejších národů....
Deuteronomium 30:11...dnes vydávám, není nad tvé síly, není ti nijak vzdálené! Není na nebi, abys říkal: "Kdo z nás vystoupí na...
Ester 9:20...ve všech provinciích krále Xerxe, blízkýmvzdáleným, rozeslal listy, aby jim uložil každoročně...
Job 34:10...přece nic zlého nedělá, Všemohoucímu je křivda vzdálená. Každému ovšem jeho skutky odplácí, chová se k...
Žalmy 10:1... že jsou smrtelní!séla Proč jsi, Hospodine, tak vzdálený? Proč se ukrýváš v dobách soužení? Ničemové ve své...
Žalmy 101:4...s nimi nic společné. Zvrácené srdce je mi vzdálené, nechci se vyznat v ničem zlém! Kdo svého bližního...
Žalmy 103:12... k těm, kdo ho ctí. Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky. Jako je otec k...
Přísloví 27:10...v nesnázích - lepší je blízký soused než bratr vzdálený! Potěš srdce, synu, a buď moudrý, mám co...
Kazatel 7:23...jsem si, že zmoudřím, moudrost mi ale zůstala vzdálená. Vzdálená je, je jakákoli! Kdo jen ji...
Kazatel 7:24... že zmoudřím, moudrost mi ale zůstala vzdálenáVzdálená je, je jakákoli! Kdo jen ji nalezne hluboko...
Izaiáš 29:13...ústy a ctí mne svými rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když uctívají, není to nic víc než naučené...
Izaiáš 46:12..., vy v srdci zatvrzelí, od spravedlnosti tak vzdálení: Svou spravedlnost jsem přiblížil, není vzdálená,...
Izaiáš 46:13...vzdálení: Svou spravedlnost jsem přiblížil, není vzdálená, neopozdí se spása . obdařím Sion spásou a...
Izaiáš 57:19...chvály stvořím pro jejich rty. Pokoj! Pokoj vzdáleným i blízkým, praví Hospodin. je uzdravím....
Izaiáš 66:19...k těm slavným lučištníkům, do Tubalu a Řecka, ke vzdáleným ostrovům, kde o mně ještě nikdy neslyšeli a moji...
Jeremiáš 12:2...jsi stále nablízku, jejich svědomí jsi však vzdálený. Ty , Hospodine, znáš, vidíš a zkoušíš, zda...
Jeremiáš 25:26...krále Médie; všechny krále severu, blízkévzdálené, jednoho po druhém - všechna království země, co...
Jeremiáš 48:24...Keriot, Bosru i ostatní moábská města, blízkávzdálená. Moábův roh byl odťat, jeho paže byla zlomena,...
Ezechiel 12:27...jeho vidění se splní za dlouhé roky. Prorokujevzdálené budoucnosti.' Proto jim řekni: Tak praví Panovník...
Ezechiel 22:5...pohany a posměchu mezi všemi zeměmi. Blízkýmvzdáleným budeš k smíchu, slavné svou nečistotou a...
Daniel 8:26... Ty ho však zachovej v tajnosti, neboť se týká vzdálené budoucnosti." Daniel jsem tehdy klesl...
Daniel 9:7...i z celého Izraele, v zemích blízkýchvzdálených, kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru,...
Sofoniáš 2:11...vysílí všechny bohy na zemi; pak se mu poklonívzdálené národy, každý ze svého území. "I vás, Habešané,...
Matouš 15:8...‚Tento lid ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo ale uctívají, když učí lidské nauky a...
Marek 7:6...‚Tento lid ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo ale uctívají, když učí lidské nauky a...
Lukáš 24:13...se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzyvzdálené od Jeruzaléma šedesát honů, a povídali si o všem,...
Efeským 2:13... Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je...
Efeským 2:17...nepřátelství. Přišel a vyhlásil "pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým," neboť skrze něj můžeme všichni...
Koloským 2:5...přesvědčivými řečmi. Ačkoli jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím váš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |