Vzbudil

Hledám varianty 'vzbudil' [ vzbudit (4) vzbudím (12) vzbudily (1) vzbudilo (2) vzbudili (6) vzbudila (1) vzbudil (16) vzbudí (4) vzbuď (1) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 38:8...svého bratra. Splň švagrovskou povinnostvzbuď svému bratru potomka." Onan však věděl, že by ten...
Deuteronomium 18:15... Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem - toho poslouchejte. Přesně to...
Deuteronomium 18:18..."Dobře to pověděli. Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst...
Deuteronomium 25:7...brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvo v Izraeli. Nechce vůči mně splnit svou...
Deuteronomium 32:21...oni, synové, kteří věrnost neznají. Nebohem svým vzbudili žárlení, popudili svými marnostmi. Nelidem...
Soudců 3:9... Když potom synové Izraele volali k Hospodinuvzbudil jim zachránce, aby je vysvobodil. Byl to Otniel,...
Soudců 3:15... Když potom synové Izraele volali k Hospodinuvzbudil jim zachránce. Byl to levák Ehud, syn Benjamínce...
Růt 4:5...i Moábku Rút, vdovu po mrtvém, abys tomu mrtvému vzbudil dědice, který ponese jeho jméno." Načež ten...
Růt 4:10... jsem získal za manželku, abych mrtvému vzbudil dědice, aby jméno mrtvého nezmizelo z kruhu jeho...
1. Samuel 2:35...znamením: oba zemřou v jediný den. si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle mého srdce a...
2. Samuel 12:11...nikdy neodvrátí meč. Tak praví Hospodin: Hlevzbudím proti tobě zlo z tvého vlastního domu. Před tvýma...
1. Královská 11:14...synovi jeden kmen." Hospodin tehdy Šalomounovi vzbudil protivníka v Hadadovi z edomského královského rodu....
1. Královská 11:23... propusť." Dalšího protivníka Bůh Šalomounovi vzbudil v Rezonovi, synu Eliadovu, který uprchl od svého...
1. Královská 15:4... jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě zářit jeho svícivzbudil po něm jeho syna a upevnil Jeruzalém. David totiž...
2. Letopisů 32:25...prokázané dobrodiní nebyl vděčný a zpychl. Tak vzbudil proti sobě i proti Judovi a Jeruzalému Boží hněv....
Job 13:5... a ne lékaři. Kdybyste aspoň konečně umlklivzbudili byste dojem moudrosti! Moji námitku teď tedy...
Žalmy 57:9... moje slávo, probuď se, loutno a citero,  vzbudím ranní zář! Chválit , Pane, chci mezi lidmi, chci...
Žalmy 108:3...a hrát. Probuď se konečně, loutno a citero,  vzbudím ranní zář! Chválit , Hospodine, chci mezi lidmi,...
Píseň 8:5... se svým miláčkem v objetí? Pod jabloní jsem  vzbudila, tam, kde počala matka tvá, tam, kde počala tvá...
Izaiáš 9:10...je však vyměníme za cedry!" Hospodin proti nim vzbudil Recinovy protivníky, jejich nepřátele poštval proti...
Izaiáš 41:2...společně k soudu přistoupit. Kdo na východě vzbudil vítěze a povolal ho ke službě? Kdo podmanil mu...
Izaiáš 41:25...míň - kdo si vás volí, je odporný! Ten, jehož vzbudím, od severu blíží se, ten, který na východě vzývá...
Izaiáš 45:13...jejich zástup ovládám. ve své spravedlnosti vzbudím Kýra a všechny jeho cesty vyrovnám. On moje město...
Izaiáš 65:9...Všechny je nezničím. Z Jákobových beder vzbudím potomky, z Judy vzejde ten, kdo hory obsadí;...
Jeremiáš 7:29... Hospodin zavrhl a opustil pokolení, které vzbudilo jeho hněv." "Lid Judy před mýma očima páchal zlo,...
Jeremiáš 23:5... Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Ten bude vládnout...
Jeremiáš 29:15...pryč. Prohlašujete: "Hospodin nám v Babylonu vzbudil proroky!" Nuže, toto praví Hospodin o králi sedícím...
Pláč 1:17...své ruce vztahuje, chybí mu těšitel. Hospodin vzbudil proti Jákobovi všechny nepřátele z okolí; Jeruzalém...
Amos 6:14... jsem to , praví Hospodin, Bůh zástupů, kdo vzbudí proti vám národ, který vás bude utlačovat od...
Zachariáš 11:16..."Převlékni se ještě za ztřeštěného pastýře. Hlevzbudím totiž v zemi pastýře, který se nebude starat o...
Matouš 3:9...' Říkám vám, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Sekera je napřažena ke...
Matouš 8:25...valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedyvzbudili ho: "Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!" "Proč se...
Marek 4:38...vodou. On ale spal na polštáři na lodní zádiVzbudili ho tedy: "Mistře, nezajímá , že umíráme?" Když...
Marek 12:19...si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru vzbudil potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženil, zemřel...
Lukáš 3:8...Abrahama.' Říkám vám, že Bůh může Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Ke kořeni stromů dopadá...
Lukáš 8:24...vodu a hrozilo, že utonou. Přistoupili tedyvzbudili ho: "Mistře, mistře, umíráme!" Vstal, okřikl vítr...
Skutky 3:22...Mojžíš řekl našim otcům: ‚Hospodin, váš Bůh, vám vzbudí z vašich bratrů Proroka, jako jsem - toho...
Skutky 7:37...řekl synům Izraele: ‚Bůh vám z vašich bratrů vzbudí Proroka, jako jsem .' Tento Mojžíš byl ve...
Skutky 10:4... Pane?" Anděl mu řekl: "Tvé modlitby a almužny vzbudily Boží pozornost. Hned pošli do Joppy a nech zavolat...
Skutky 12:7...a v cele zazářilo světlo. Udeřil Petra do bokuvzbudil ho: "Rychle vstávej!" Řetězy mu spadly z rukou a...
Skutky 13:23...on mi vyplní všechna přání.' Z jeho semene Bůh vzbudil Izraeli zaslíbeného Spasitele - Ježíše, před jehož...
Římanům 7:8...příležitosti, kterou mu to přikázání skýtalo, a vzbudil ve mně všemožnou dychtivost. Bez Zákona je ovšem...
Římanům 10:19...Mojžíš kdysi řekl: "Kvůli těm, kdo nejsou národvzbudím ve vás žárlivost, kvůli nevědomému národu vás...
Římanům 11:11...selháním dospěla spása k pohanům, aby to v nich vzbudilo žárlivost. Když tedy jejich selhání obohatilo svět...
Římanům 11:14...službu náležitě hrdý. Kéž bych ale skrze ni mohl vzbudit žárlivost svých příbuzných a některé z nich přivést...
2. Korintským 8:7...horlivosti i v lásce, kterou jsme ve vás vzbudili - vynikejte tedy i v tomto díle milosti. Nic vám...

Slova obsahující vzbudil: nevzbudil (1) povzbudil (6) povzbudila (1) povzbudili (3) povzbudilo (1) vzbudil (16) vzbudila (1) vzbudili (6) vzbudilo (2) vzbudily (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |