Vzbouřilo

Hledám varianty 'vzbouřilo' [ vzbouřit (1) vzbouřily (3) vzbouřilo (1) vzbouřili (12) vzbouřila (2) vzbouřil (18) vzbouří (2) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 14:4...sloužili Kedor-laomerovi, ale třináctého roku se vzbouřili. Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhl s...
Jozue 1:18...Bůh, s tebou, jako býval s Mojžíšem! Kdokoli se vzbouří proti tvým rozkazům a neposlechne tvá slova, mu...
Jozue 22:16...- postavili jste si oltář, abyste se dnes vzbouřili proti Hospodinu! To nám nestačil ten hřích u...
1. Královská 11:26...nenáviděl Izrael. Také Jeroboám, syn Nebatův, se vzbouřil proti králi. Byl to jeden z Šalomounových dvořanů,...
1. Královská 11:27...matka byla vdova jménem Cerua. Důvod, proč se vzbouřil proti králi, byl tento: Šalomoun stavěl terasu...
2. Královská 1:1...jako jeho otec. Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli. Achaziáš v Samaří propadl mříží své...
2. Královská 3:5...se ale moábský král proti izraelskému králi vzbouřil. Král Joram proto ihned vytáhl ze Samaří a svolal...
2. Královská 3:7...králi Jošafatovi: "Moábský král se proti mně vzbouřil. Potáhneš se mnou do války s Moábem?" "Udělám to,...
2. Královská 8:20...dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si krále....
2. Královská 8:22...vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Ostatní Jehoramovy skutky - co všechno...
2. Královská 18:7...byl s ním. Ve všem, co podnikl, se mu dařiloVzbouřil se proti asyrskému králi a přestal mu sloužit....
2. Královská 24:1...jeho vazalem. Po třech letech se ale proti němu vzbouřil. Hospodin však na něj posílal chaldejské,...
2. Královská 24:20...je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne desátého...
2. Letopisů 13:6...Nebatův, služebník Davidova syna Šalomouna, a vzbouřil se proti svému pánovi. K němu se shromáždila...
2. Letopisů 21:8...dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si krále....
2. Letopisů 21:10...vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Jehoram totiž opustil Hospodina, Boha...
2. Letopisů 36:13...slovem v ústech proroka Jeremiáše. Nakonec se vzbouřil i proti králi Nabukadnezarovi, který ho před Bohem...
Nehemiáš 9:26... s rozkoší užívali tvé velké dobroty. Tehdy se vzbouřili, tobě se postavili, tvůj Zákon zahodili za hlavu!...
Žalmy 2:1... cesta ničemných se vniveč obrátí. Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové...
Přísloví 29:8... darebák o tom nechce vědět nic. Drzouni dovedou vzbouřit město, mudrci dovedou odvrátit hněv. S hlupákem...
Izaiáš 66:24... Vyjdou a spatří mrtvoly těch, kdo se proti mně vzbouřili. Jejich červ totiž nehyne a jejich oheň nehasne -...
Jeremiáš 4:17...Obklíčili Jeruzalém jako hlídači pole, neboť se vzbouřil proti mně, praví Hospodin. To ty tvé způsoby a tvé...
Jeremiáš 33:8... které proti mně spáchali a jimiž se proti mně vzbouřili, jim odpustím. Jeruzalém mi tak přinese věhlas a...
Jeremiáš 52:3...je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne desátého...
Pláč 3:42...k Bohu na nebesích zvedněme. My jsme zhřešilivzbouřili jsme se - a ty jsi přestal promíjet. Zahalen...
Ezechiel 17:15...smlouvu, aby obstálo. Ten král se ale proti němu vzbouřil. Vyslal své posly do Egypta žádat o koně a o...
Ezechiel 20:8... jsem Hospodin, váš Bůh. Oni se ale proti mně vzbouřili a nechtěli poslouchat. Nezahodili ty nechutné...
Ezechiel 20:13... Dům Izraele se ale na poušti proti mně vzbouřil. Neřídili se mými pravidly, zavrhli zákony...
Ezechiel 20:21... váš Bůh. I tito synové se ale proti mně vzbouřili. Neřídili se mými pravidly, nedodržovali ...
Ezechiel 33:12... řekni svým krajanům: Jakmile se spravedlivý vzbouří, jeho spravedlnost ho nezachrání. Jakmile se ničema...
Daniel 9:5...Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zleVzbouřili jsme se a odvrátili se od tvých přikázání a...
Daniel 9:9... soucit a odpuštění, ačkoli jsme se proti němu vzbouřili. Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha, a...
Ozeáš 14:1... Samaří bude ztrestáno, že se proti svému Bohu vzbouřilo. Pod mečem klesnou, jejich maličké utlučou,...
Skutky 4:25...služebníka, našeho otce Davida: ‚Proč se národy vzbouřily a lidé vymýšleli marnosti? Králové země povstali...
Skutky 17:5...nějaké pouliční povaleče, vyvolali srocení davuvzbouřili město a přitáhli k Jásonovu domu. Hledali tam...
Skutky 21:27...mělo uplynout, uviděli ho v chrámu Židé z AsieVzbouřili všechen lid a vrhli se na něj s křikem:...
Skutky 21:38... "Takže ty nejsi ten Egypťan, který nedávno vzbouřil a odvedl na poušť ty čtyři tisíce hrdlořezů?"...
Židům 3:16...zatvrzelí jako tehdy při vzpouře." Kdo se však vzbouřil, i když ho slyšel mluvit - nebyli to snad všichni,...
Zjevení 11:18...své veliké moci a ujal ses kralování! Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |