Vzbouřenci

Hledám varianty 'vzbouřenci' [ vzbouřenec (1) vzbouřencům (1) vzbouřenců (13) vzbouřenci (5) vzbouřence (3) ]. Nalezeny 22 verše.
Numeri 17:25...svědectví, je opatrována jako znamení pro vzbouřence. Tak ukončíš jejich reptání proti mně a nezemřou...
Žalmy 66:7...své síle, jeho oči bdí nad národy - neprosadí se vzbouřenci! séla Našemu Bohu, národy, dobrořečte, hlas jeho...
Izaiáš 48:8...jsem totiž, že jsi zrádce, že jsi od narození vzbouřenec. Kvůli svému jménu svůj hněv zdržuji, kvůli své...
Ezechiel 2:5...' poslechnou nebo ne - vždyť je to banda vzbouřenců - aspoň poznají, že měli mezi sebou proroka. Ty,...
Ezechiel 2:6...a nelekej se jejich pohledů - vždyť je to banda vzbouřenců. Vyřiď jim slova, poslechnou nebo ne -...
Ezechiel 2:7...slova, poslechnou nebo ne - vždyť jsou to vzbouřenci. Ty, synu člověčí, však poslouchej, co ti řeknu....
Ezechiel 2:8... co ti řeknu. Nevzpírej se jako ta banda vzbouřenců. Otevři ústa a sněz, co ti dávám." Podíval jsem...
Ezechiel 3:9...a jejich pohledů se nelekej - vždyť je to banda vzbouřenců." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "každé slovo,...
Ezechiel 3:26...němý a nebudeš je kárat - vždyť je to banda vzbouřenců. k tobě ale promluvím, otevřu ti ústa a...
Ezechiel 3:27...slyší; kdo nechce, nechce - vždyť je to banda vzbouřenců." "Synu člověčí, vezmi si cihlu, polož ji před...
Ezechiel 12:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, bydlíš mezi bandou vzbouřenců. Mají oči k vidění, ale nevidí, mají uši k...
Ezechiel 12:3... Snad tomu porozumí, i když jsou banda vzbouřenců. Za bílého dne, před jejich očima vynes svůj...
Ezechiel 12:9..."Synu člověčí, ptal se dům Izraele, ta banda vzbouřenců: ‚Co to děláš?' Řekni jim: Tak praví Panovník...
Ezechiel 12:25... žádné odklady! Za vašich časů, vy bando vzbouřenců, promluvím a to slovo naplním, praví Panovník...
Ezechiel 17:12...jsem slovo Hospodinovo: "Řekni bandě vzbouřenců - Nevíte, co to znamená? Řekni - Do Jeruzaléma...
Ezechiel 20:38...pastýřskou holí a přivedu vás do svazku smlouvyVzbouřence a zrádce mezi vámi vytřídím; vyvedu je ze země,...
Ezechiel 24:3...král babylonský oblehl Jeruzalém. Pověz bandě vzbouřenců podobenství a řekni jim - Tak praví Panovník...
Ezechiel 44:6...do chrámu a všech východů ze svatyně. Řekni těm vzbouřencům, domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin -...
Ozeáš 9:15...je milovat nikdy víc - jejich vůdcové jsou vzbouřenci! Efraim bude bit, takže mu uschnou kořeny, aby...
Ozeáš 14:10...Hospodinovy cesty a spravedliví po nich kráčejívzbouřenci však na nich klesají. Slovo Hospodinovo, které...
Marek 15:7...žádost jednoho vězně. Tehdy byl spolu s jinými vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn...
Římanům 13:2...vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. Vládcové přece nejsou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |