Vzali

Hledám varianty 'vzali' [ vzít (41) vzaty (2) vzato (7) vzata (5) vzat (16) vzaly (5) vzali (85) vzala (40) vzal (347) vezmu (24) vezmou (21) vezmi (121) vezměte (37) vezmete (4) vezmeš (27) vezmeme (4) vezme (68) ]. Nalezeno 819 veršù.
Genesis 2:15... A čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával...
Genesis 2:21...na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnulvzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho...
Genesis 2:22...a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k...
Genesis 2:23...z mého těla! Bude se nazývat manželkou, neboť je vzata z manžela!" To proto muž opouští otce i matku - aby...
Genesis 3:6...lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumuvzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s...
Genesis 3:23...ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden...
Genesis 4:19...Metušaele a Metušael zplodil Lámecha. Lámech si vzal dvě ženy: jedna se jmenovala Ada, druhá Cila. Ada...
Genesis 5:24...žil s Bohem, jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil Lámecha...
Genesis 7:2...jediný spravedlivý. Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samce a samici; ze...
Genesis 7:3...páru, samce a samici. Také z nebeského ptactva vezmeš po sedmi párech, vždy samce a samici, pro zachování...
Genesis 8:9...povrch země. Noe tedy vystrčil ruku, chytil jivzal ji k sobě do archy. Počkal ještě sedm dní a znovu...
Genesis 8:20...čeledí. Noe tehdy postavil Hospodinu oltářvzal ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého ptactva a...
Genesis 9:23...o tom oběma svým bratrům venku. Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a...
Genesis 11:31...však byla neplodná, neměla děti. Terach vzal svého syna Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu...
Genesis 12:5... bylo Abramovi sedmdesát pět let. Abram s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen majetek,...
Genesis 12:15... vychválili ji před faraonem tak, že byla vzata do faraonova domu. Abramovi se díky vedlo velmi...
Genesis 12:19...jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!"...
Genesis 14:12...a Gomory i všechny jejich potraviny a odtáhliVzali také Abramova synovce Lota (neboť bydlel v Sodomě) i...
Genesis 14:24...mužů, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl." Po nějaké době měl Abram vidění, ve...
Genesis 16:3...let poté, co se Abram usadil v kanaánské zemivzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni, Egypťanku...
Genesis 17:23... vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i...
Genesis 18:6...odspěchal do stanu za Sárou a řekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a upeč chleba!"...
Genesis 18:7... zadělej těsto a upeč chleba!" Odběhl ke stáduvzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je...
Genesis 18:8... který je odspěchal připravit. Potom vzal máslo, mléko a dobytče, které připravil, a položil to...
Genesis 19:15...začalo svítat, andělé na Lota naléhali: "Vstaňvezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby ...
Genesis 19:16...nesmetl trest tohoto města." Když však otálelvzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery,...
Genesis 20:2..." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslalvzal si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a...
Genesis 20:3...přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného muže!" Abimelech...
Genesis 20:14... o mně říkejTo je můj bratr.'" Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otrokyně, dal je Abrahamovi a...
Genesis 21:14...je tvým potomkem." Abraham vstal časně ránovzal chléb a měch s vodou, naložil to Hagar na záda a...
Genesis 21:18...Bůh uslyšel chlapcův hlas tam, kde je. Vstaňvezmi chlapce a postarej se o něj, protože z něj učiním...
Genesis 21:25...vodou, kterou mu Abimelechovi služebníci násilím vzali. Abimelech však řekl: "Nevím, kdo by udělal něco...
Genesis 21:27...jsem o tom do dneška neslyšel." Abraham pak vzal ovce a voly, dal je Abimelechovi a vstoupili spolu do...
Genesis 22:2..."Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a...
Genesis 22:3...den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého oslavzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal...
Genesis 22:6... pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna...
Genesis 22:10...ho na dřevo na oltáři. Abraham vztáhl rukuvzal nůž, aby svého syna podřízl. Vtom na něj z nebe...
Genesis 22:13...uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šelvzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo...
Genesis 24:7...mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes, který  vzal z domu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil a...
Genesis 24:10...klína svého pána Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán...
Genesis 24:22...jeho cestě zdar, nebo ne. Když velbloudi dopilivzal ten muž zlatý nosní kroužek vážící půl šekelu a dva...
Genesis 24:51...nemáme k tomu co dodat. Hle, zde máš Rebekuvezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pána,...
Genesis 24:61...na velbloudy a následovaly onoho muže. Služebník vzal Rebeku a odjel. Izák právě přicházel od Studnice...
Genesis 24:65..."To je můj pán," odpověděl služebníkVzala si tedy závoj a zahalila se. Služebník pak Izákovi...
Genesis 24:67... a Izák ji přivedl do stanu své matky SáryVzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval....
Genesis 25:1...našel útěchu po smrti své matky. Abraham si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu porodila Zimrana...
Genesis 26:34... Studna přísahy. Když bylo Ezauovi čtyřicet letvzal si za ženu Juditu, dceru Chetejce Beerího, a Basematu,...
Genesis 27:3...mu řekl: "Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřuVezmi prosím své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi do polí a...
Genesis 27:14...a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šelvzal je a přinesl své matce, která z nich připravila otcovu...
Genesis 27:15...otcovu oblíbenou pochoutku. Potom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla...
Genesis 27:35...Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstívzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno...
Genesis 27:36...Jákob, Podrazák! Vždyť dvakrát podrazilvzal mi prvorozenství a hle, teď mi vzal i požehnání!"...
Genesis 27:46..."Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil životVezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako...
Genesis 28:6... když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že když mu žehnal, přikázal mu: "Neber si...
Genesis 28:9...šel k Izmaelovi a kromě žen, které měl, si vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna Izmaele,...
Genesis 28:11...a zůstal tam přes noc, neboť slunce zapadloVzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a...
Genesis 28:18...být nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob vstalvzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník...
Genesis 29:23...místní muže a vystrojil hostinu. Večer pak vzal svou dceru Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten s spal....
Genesis 30:9... Můj boj. Když Léa viděla, že přestala roditvzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. Její...
Genesis 30:15...syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka,...
Genesis 30:37...pásl zbytek Lábanova dobytka. Jákob si tenkrát vzal čerstvé topolové, mandloňové a platanové pruty,...
Genesis 31:23...se o Jákobově útěku dozvěděl třetího dneVzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než...
Genesis 31:31...bál; myslel jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy, ...
Genesis 31:32... zemře! Prohledej věci před našimi druhyvezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel...
Genesis 31:45...je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob tedy vzal kámen a vztyčil jej jako památník. Potom řekl svým...
Genesis 31:50...drží stráž. Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi...
Genesis 32:23...a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstalvzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých jedenáct synů a...
Genesis 32:24...a svých jedenáct synů a přebrodil potok JabokVzal je a převedl je přes potok; převedl všechno, co měl....
Genesis 34:4... Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem...
Genesis 34:17... Pokud nás však neposlechnete a neobřežete sevezmeme si svou dceru a odejdeme." Jejich slova se...
Genesis 34:26...Chamora a jeho syna Šechema zabili ostřím mečeVzali Dínu z Šechemova domu a odešli. Jákobovi synové pak...
Genesis 34:28...město, kde byla poskvrněna jejich sestraVzali jejich brav, skot i osly, cokoli bylo ve městě i na...
Genesis 36:2...je Ezauův (totiž Edomův) rod. Ezau si vzal manželky z kanaánských dcer: Adu, dceru Chetejce Elona...
Genesis 36:6... kteří se mu narodili v kanaánské zemi. Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho...
Genesis 37:31..."Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu suknici, zabili kozla a namočili ji do krve....
Genesis 38:2...Juda uviděl dceru jistého Kananejce jménem Šuavzal si ji tedy a spal s . Ona počala, porodila syna a...
Genesis 38:14...své ovce." Odložila tedy své vdovské šatyvzala si závoj a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do...
Genesis 39:20...tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo, kde bývají drženi...
Genesis 42:33...jste slušní lidé! Nechte jednoho z vás u mnevezměte svým rodinám jídlo k zahnání hladu a jděte....
Genesis 42:36... o syny! Josef není, Šimeon není, a teď mi vezmete Benjamína?! To je pro příliš!" Ruben svému otci...
Genesis 43:12...pryskyřice a myrhy, také pistácie a mandleVezměte s sebou dvojnásob stříbra, i to vrácené navrch...
Genesis 43:13... a odneste to s sebou zpět - snad šlo o omylVezměte si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži....
Genesis 43:15... A , mám-li přijít o syny, o přijdu!" Vzali tedy s sebou kromě daru také dvojnásob stříbra a...
Genesis 43:18...našich vaků. Teď se na nás vrhne, napadne násvezme nás do otroctví i s našimi osly!" Ještě na nádvoří...
Genesis 44:29...naříkal jsem a víckrát jsem ho nespatřilVezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého,...
Genesis 45:18...se na cestu. dorazíte do kanaánské zeměvezměte svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám...
Genesis 45:19...sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte jejVezměte si z Egypta povozy pro své děti a ženy, přijďte a...
Genesis 46:6...na povozy, které farao poslal, aby je přivezlivzali svá stáda i svůj majetek, jehož nabyli v Kanaánu, a...
Genesis 46:32...jsou pastevci. Chovají dobytek, a tak s sebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají.' si vás potom...
Genesis 47:2...a se vším, co mají. Hle, jsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké...
Genesis 48:1...bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou své dva syny, Manasese a Efraima. A když...
Genesis 48:17...pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se mu toVzal tedy otcovu ruku, aby ji přenesl z Efraimovy hlavy na...
Exodus 2:9...matku dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena...
Exodus 4:17...ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmi s sebou. Budeš s konat divy!" Mojžíš se tedy...
Exodus 4:20... kdo ti usilovali o život, zemřeli." Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky...
Exodus 4:25...Hospodin a chystal se ho zabít. Sipora však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého syna, dotkla se...
Exodus 6:20...levitské rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a...
Exodus 6:23...Uzielovi: Mišael, Elcafan a Sitri. Áron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru Nachšonovu...
Exodus 6:25...korachovské rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila...
Exodus 7:9...‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji před faraona a promění se v hada.'"...
Exodus 7:15...naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do cestyVezmi s sebou tu hůl, která se proměnila v hada, a řekni...
Exodus 7:19...Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi,  vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským vodám - k jejich...
Exodus 9:10...se promění v hnisavé vředy neštovic." A tak vzali popel z pece, postavili se před faraona, a když jej...
Exodus 10:24...řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skot. Smíte vzít s sebou i své děti." Mojžíš odpověděl: "To nám chceš...
Exodus 12:3...obci: Desátého dne tohoto měsíce každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina beránka....
Exodus 12:5...sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samcevezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe do...
Exodus 12:7...celé shromáždění izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou obě veřeje i nadpraží domů,...
Exodus 12:21...všechny stařešiny Izraele a řekl jim: "Jdětevezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro...
Exodus 12:22...své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej do misky s krví a tou...
Exodus 12:32...jim. "Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádaliVezměte si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen jděte!...
Exodus 12:34... neboť si říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těsto, ještě než vykynulo, díže zabalil do šatů a nesl...
Exodus 13:19...vyšli z egyptské země v bojovém šiku. Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele...
Exodus 14:6...zvolali. Farao dal zapřáhnout do svého vozuvzal s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a...
Exodus 14:7...do svého vozu a vzal s sebou svůj lidvzal šest set vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egypta...
Exodus 15:20...nohou. Áronova sestra, prorokyně Miriam, tehdy vzala do ruky tamburínu a všechny ženy s tamburínami šly za...
Exodus 16:16...si, kolik kdo potřebuje k jídlu, omer na osobuVezměte pro každého, koho máte ve stanu.'" Synové Izraele...
Exodus 16:33...vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem many a postav jej před...
Exodus 17:5...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lidvezmi s sebou některé z izraelských stařešinů. Vezmi s...
Exodus 17:12...Amalek. Když pak Mojžíšovi ztěžkly rucevzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl....
Exodus 18:2... Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporuvzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny....
Exodus 21:10... bude se k chovat jako k dceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě, oděvu...
Exodus 22:15...a vyspí se s , musí za ni zaplatit věnovzít si ji za ženu. Jestliže mu ji dívčin otec odmítne dát,...
Exodus 22:25...k němu jako lichvář, neukládej mu úrok. Jestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližního, vrať mu ho do...
Exodus 24:6...Hospodinu býčky jako pokojné oběti. Mojžíš vzal polovinu krve, nalil ji do misek a tou polovinou krve...
Exodus 24:7...ji do misek a tou polovinou krve pokropil oltářVzal také Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl:...
Exodus 24:8... co Hospodin řekl. Budeme poslušní." Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy: "Hle, krev...
Exodus 28:9...a šarlatové látky a ze soukaného kmentuVezmi dva onyxové kameny a vyryj na jména synů Izraele...
Exodus 29:1...uděláš, abys je posvětil pro kněžskou službuVezmi jednoho mladého býčka a dva berany bez vady, dále...
Exodus 29:5...ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodouVezmeš kněžská roucha a oblékneš Áronovi suknici, plášť...
Exodus 29:7...a na turban připevníš korunu svatosti. Nakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu jej na hlavu a pomažeš ho....
Exodus 29:12...Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání zabiješVezmeš trochu býčkovy krve a prstem potřeš rohy oltáře....
Exodus 29:13... Všechnu zbývající krev vyliješ k patě oltářeVezmeš všechen tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalok,...
Exodus 29:15...venku za táborem. Je to oběť za hřích. Potom vezmeš prvního berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na...
Exodus 29:16...synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješvezmeš jeho krev a pokropíš oltář ze všech stran. Potom...
Exodus 29:19... příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Potom vezmeš druhého berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na...
Exodus 29:20...synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješvezmeš trochu jeho krve a potřeš lalůček Áronova ucha,...
Exodus 29:21...Zbytkem krve pokropíš oltář ze všech stran. Poté vezmeš trochu krve, která bude na oltáři, a trochu oleje...
Exodus 29:22...i jeho synové a jejich roucha. Potom z berana vezmeš tučné části - ocas, tuk přikrývající vnitřnosti,...
Exodus 29:23...nekvašeného pečiva, který je před Hospodinemvezmeš jeden pecen chleba, jeden chlebový bochánek zadělaný...
Exodus 29:26...oběť Hospodinu. Z berana Áronova pověření pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude...
Exodus 29:31...konal službu ve svatyni. Onoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áron a jeho...
Exodus 30:23...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi nejlepší balzámy: 500 šekelů tekuté myrhy a poloviční...
Exodus 30:34...svého lidu.'" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi vonné látky: tekutou pryskyřici, onychu a galbanum....
Exodus 32:20... zahodil a roztříštil je pod onou horou. Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je v ohni,...
Exodus 40:9...nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co je v...
Exodus 40:20... jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Potom vzal Svědectví a vložil je do truhly. K truhle připevnil...
Leviticus 2:2...ji k Áronovým synům, kněžím. Kněz pak z toho vezme hrst jemné mouky s olejem a všechno kadidlo. Tento...
Leviticus 4:5...a zabije ho před Hospodinem. Pomazaný kněz pak vezme trochu krve z toho býčka a přinese ji do Stanu...
Leviticus 5:12...to oběť za hřích. Přinese ji ke knězi a ten z  vezme hrst jako památeční díl a nechá ji dýmat na oltáři...
Leviticus 6:8...k přední straně oltáře. Kněz z oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno kadidlo, které je...
Leviticus 8:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi Árona s jeho syny a jejich roucha, olej pomazání,...
Leviticus 8:10...svatosti, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal Příbytek i všechno, co...
Leviticus 8:15...obětovaného za hřích, Mojžíš jej zabil. Pak vzal jeho krev a prstem potřel rohy oltáře ze všech stran,...
Leviticus 8:16...jej posvětil ke konání obřadů smíření. Mojžíš vzal také všechen tuk, který byl kolem vnitřností, jaterní...
Leviticus 8:23...ruce na hlavu berana, zabil jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krve a potřel lalůček Áronova pravého...
Leviticus 8:25...krve pak ze všech stran pokropil oltář. Potom vzal tuk (tučný ocas a všechen tuk kolem vnitřností,...
Leviticus 8:26...nekvašeného pečiva, který je před Hospodinemvzal jeden nekvašený bochánek, jeden chlebový bochánek...
Leviticus 8:28...to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to Mojžíš vzal z jejich dlaní a nechal vše dýmat na oltáři spolu se...
Leviticus 8:29...pověření, byla to ohnivá oběť Hospodinu. Mojžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabídl Hospodinu. To byl...
Leviticus 8:30...pověření, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš trochu oleje pomazání a trochu krve, která byla...
Leviticus 9:2...a jeho syny i stařešiny Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a berana k zápalné...
Leviticus 9:3...je před Hospodinem. Synům Izraele pak řekniVezměte kozla k oběti za hřích, tele a beránka k zápalné...
Leviticus 9:5...olejem. Dnes se vám totiž ukáže Hospodin." Vzali tedy to, co Mojžíš přikázal, před Stan setkávání a...
Leviticus 9:15...se zápalnou obětí. Potom obětoval dar liduVzal kozla oběti za hřích lidu, zabil jej a obětoval jej za...
Leviticus 9:17...podle pravidel. Pak nechal přinést moučnou oběťvzal z hrst a dal ji dýmat na oltáři vedle ranní zápalné...
Leviticus 10:1...padli na tvář. Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili...
Leviticus 10:12...jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl: "Vezměte moučnou oběť, která zbyla z Hospodinových ohnivých...
Leviticus 12:8...chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehněvezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné...
Leviticus 14:6...nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou látku a yzop...
Leviticus 14:10...omyje si tělo vodou a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady,...
Leviticus 14:12...ke vchodu do Stanu setkávání. Potom kněz vezme jednoho beránka a bude ho obětovat s mírkou oleje...
Leviticus 14:15...ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohyVezme také trochu oleje z mírky, odlije si do levé dlaně...
Leviticus 14:24...Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz vezme beránka oběti odškodnění a mírku oleje a zvedáním to...
Leviticus 14:42...venku za městem. Vyňaté kameny nahradí jinýmivezme se také jiná hlína a dům se znovu vymaže. Vrátí-li se...
Leviticus 14:49... Rána se zhojila. Aby dům očistil od hříchuvezme dva ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a...
Leviticus 14:51...nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme cedrové dřevo, yzop, šarlatovou látku a živého ptáka,...
Leviticus 15:14...pramenitou vodou a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde před Hospodina...
Leviticus 15:29...ještě sedm dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je knězi ke...
Leviticus 16:7...obřad smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do...
Leviticus 16:14...svědectví zakryje oblak z kadidla, aby nezemřelVezme také trochu krve z toho býka a stříkne prstem na...
Leviticus 16:18...oltáři, který je před Hospodinem, a očistí jejvezme trochu krve z onoho býka a kozla, potře rohy oltáře...
Leviticus 16:23...setkávání, svlékne si plátěná roucha, jež si vzal, když měl vejít do nejsvětější svatyně, a nechá je tam...
Leviticus 20:14...- jejich krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost. ho spolu s nimi...
Leviticus 20:17...zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by vzal svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, a...
Leviticus 20:21...svůj hřích - zemřou bezdětní. Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnost. Zostudil...
Leviticus 23:40...osmého dne bude den odpočinku. Prvního dne si vezmete ovoce citrusových stromů, palmové ratolesti, větve...
Leviticus 24:5...stále pečuje o kahany na svícnu z čistého zlataVezmi také jemnou mouku a upeč z dvanáct bochánků, každý...
Numeri 1:17...izraelských tisíců." Mojžíš s Áronem tedy vzali jmenované muže a prvního dne druhého měsíce...
Numeri 3:41...všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin. Namísto všeho prvorozeného...
Numeri 3:45...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a...
Numeri 4:9...z odolných usní a provléknou tyče. Potom vezmou přehoz z modré látky, přikryjí svícen k svícení i s...
Numeri 4:12...z odolných usní a provléknou tyče. Potom vezmou veškeré služebné náčiní, které se používá ke službě...
Numeri 5:16... která poukázat na vinu. Kněz ji pak vezme a postaví ji před Hospodina. Kněz nabere do hliněné...
Numeri 5:17... Kněz nabere do hliněné nádoby svatou voduvezme trochu prachu z podlahy Příbytku a hodí jej do ...
Numeri 5:25... aby se v obrátila v hořkost. Potom kněz vezme z její ruky moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji...
Numeri 5:26... nabídne ji Hospodinu a přinese ji k oltářiVezme z moučné oběti do hrsti památeční díl a nechá jej...
Numeri 6:18...oholí vlasy, znamení svého nazírského zasvěcenívezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z...
Numeri 6:19...je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z onoho berana vařené plece, z koše vezme jeden...
Numeri 7:6... každému v souladu s jeho službou." Mojžíš tedy vzal vozy i býky a dal je levitům. Geršonovým synům dal...
Numeri 8:6...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je...
Numeri 8:8...a vyperou si oděv. Tak budou očištěni.  vezmou mladého býčka spolu s moučnou obětí z jemné mouky...
Numeri 8:16...jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdániVzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají lůno, namísto...
Numeri 8:18...všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity. Tyto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem...
Numeri 11:13...jsi s přísahou slíbil jejich otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na s pláčem...
Numeri 11:16...mužů, které znáš jako stařešiny a správce liduVezmi je ke Stanu setkávání, se tam postaví s tebou. ...
Numeri 11:17... sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha, který je na tobě, a vložím jej na , aby...
Numeri 11:25...Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil s nímVzal z Ducha, který byl na Mojžíšovi, a udělil jej těm...
Numeri 12:1...pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: "Vzal si za ženu Kúšanku!" Říkali také: "Mluví snad...
Numeri 13:23...hroznem, že ji museli nést na sochoru dva mužiVzali také granátová jablka a fíky. Podle hroznu, který tam...
Numeri 16:6...k němu ten, koho vyvolil. Udělejte totoVezměte si kadidelnice, Korach a celá jeho tlupa. Zítra do...
Numeri 16:17...před Hospodinem - ty s nimi a také Áron. Každý vezměte svou kadidelnici, dejte do kadidlo a každý...
Numeri 16:18...ty a Áron přineste svou kadidelnici." Každý tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich řeřavé uhlí, na ...
Numeri 17:4...synům Izraele jako znamení." Kněz Eleazar tedy vzal mosazné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli...
Numeri 17:11...Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do žhavé uhlí z oltáře a na něj...
Numeri 17:12...hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel doprostřed...
Numeri 17:24...před syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl...
Numeri 19:6...se její kůže, maso, krev i výkaly. Potom kněz vezme cedrové dřevo, yzop a šarlatovou látku a hodí to do...
Numeri 19:17...nebo hrobu, bude nečistý po sedm dní. Tehdy vezmou trochu popela jalovice spálené jako oběť za hřích a...
Numeri 19:18...něj do nádoby pramenitou vodu. Někdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan,...
Numeri 20:8...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi hůl a spolu se svým bratrem Áronem shromáždi obec....
Numeri 20:9...měli co pít." Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla před Hospodinem. Spolu s Áronem pak...
Numeri 20:25...jste se u Mej-meriby vzepřeli mému příkazuVezmi Árona i jeho syna Eleazara a vyveď je na horu Hór....
Numeri 21:26... který bojoval s dřívějším králem Moábuvzal mu všechnu jeho zem po Arnon. Proto vypravěči...
Numeri 22:41...i hodnostáře, kteří ho přivedli. Ráno pak Balák vzal Balaáma a vyvedl ho na Baalovo návrší, odkud byl vidět...
Numeri 23:14...je všechny. Zatrať mi je odtamtud!" A tak ho vzal na pláň Cofim na vrcholu Pisgy, postavil sedm oltářů a...
Numeri 23:27...Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosímvezmu na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je...
Numeri 23:28...zalíbí, abys mi je zatratil odtamtud." A tak vzal Balaáma a vyvedl ho na vrchol Peoru, čnícího nad...
Numeri 24:22...Přesto však přijde vniveč, Kaine, jen co Ašur vezme do zajetí." Potom pronesl další průpověď: "Běda! Kdo...
Numeri 25:4...proti Izraeli hněvem. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a veřejně je kvůli Hospodinu...
Numeri 25:7... syna kněze Árona, vzdálil se od ostatníchvzal do ruky kopí. Vešel za tím Izraelcem do vnitřní...
Numeri 27:18... syn Nunův, je muž, ve kterém přebývá DuchVezmi jej k sobě a vlož na něj ruku. Postav jej před kněze...
Numeri 27:22..." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázalVzal Jozuu, postavil ho před kněze Eleazara a před celou...
Numeri 30:5...pak budou všechny sliby a závazky, které na sebe vzala, platit. Pokud to však otec v den, kdy o tom...
Numeri 30:6... pak žádný slib ani závazek, který na sebe vzala, neplatí. Hospodin slib odpustí, neboť zabránil...
Numeri 30:7...zabránil její otec. Vdá-li se poté, co na sebe vzala slib nebo nějaký nerozvážný závazek, a její muž proti...
Numeri 35:17...zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřítVezme-li do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho...
Numeri 35:18...zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřítVezme-li do ruky dřevěný předmět, kterým lze zabít, a udeří...
Deuteronomium 1:15...jste mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů, moudré a zkušené...
Deuteronomium 1:25...přišli do údolí Eškol. Když prozkoumali zemvzali s sebou něco z jejího ovoce a přinesli je nám. Poté...
Deuteronomium 4:20...věnoval všem národům pod nebem, ale vás Hospodin vzal a vyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak jste se jako lid...
Deuteronomium 4:34...přijít a za velikých zkoušek, znamení a divů si vzít národ zprostřed jiného národa, a to bojem, mocnou...
Deuteronomium 4:39...se to právě dnes děje. Dnešního dne tedy vězvezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh; kromě něj žádný není....
Deuteronomium 9:17...z cesty, kterou vám přikázal Hospodin, váš BůhVzal jsem ty dvě desky, oběma rukama je zahodil a před...
Deuteronomium 9:21...za Árona. To vaše hříšné dílo, to tele, jsem pak vzal, roztavil v ohni, roztloukl a rozdrtil na jemný...
Deuteronomium 14:25...Bůh, požehnal, můžeš je zpeněžit. Peníze zavažvezmi s sebou a vydej se k místu, které si Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 14:28...nemá žádný podíl ani dědictví. Každý třetí rok vezmi všechny desátky z úrody toho roku a slož je ve svém...
Deuteronomium 15:17...tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a zůstane ve...
Deuteronomium 19:12...případě pro něj stařešinové jeho města pošlouvezmou ho odtud a vydají jej do rukou krevního mstitele,...
Deuteronomium 21:3...je k mrtvému nejblíže. Stařešinové toho města  vezmou jalovici, která ještě nebyla použita k práci a ještě...
Deuteronomium 21:11...krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu. si ji odvedeš domů, oholí si hlavu,...
Deuteronomium 21:19...je, ani když ho trestají, pak ho otec s matkou vezmou a odvedou k bráně jeho města za městskými stařešiny....
Deuteronomium 22:7...vejcích, neber matku i s mladými. Mladé si smíš vzít, ale matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl...
Deuteronomium 22:13... který nosíš, si udělej třásně. Když si někdo vezme manželku, ale poté, co s bude spát, se mu znelíbí,...
Deuteronomium 22:14...znelíbí, a tak ji začne očerňovat a pomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s spojil,...
Deuteronomium 22:18...města. Stařešinové města pak onoho muže vezmou a potrestají ho. Za to, že pomlouval izraelskou...
Deuteronomium 23:1...celý svůj život nesmí propustit. Nikdo si nesmí vzít manželku svého otce - tím by zneuctil svého otce. Do...
Deuteronomium 24:4... který ji poslal pryč, si ji pak nebude moci vzít zpět za manželku, neboť byla poskvrněna. Nesváděj k...
Deuteronomium 24:5... je uvolněn domů pro potěšení ženy, kterou si vzal. Nikdo nesmí vzít do zástavy domácí mlýnek, ba ani...
Deuteronomium 24:6...pro potěšení ženy, kterou si vzal. Nikdo nesmí vzít do zástavy domácí mlýnek, ba ani jeho horní kámen -...
Deuteronomium 25:5...muže. se s spojí její švagr; ten si ji vezme za ženu, aby splnil švagrovskou povinnost. Prvorozený...
Deuteronomium 25:7... Když si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzít, půjde švagrová ke stařešinům do městské brány a...
Deuteronomium 25:8...ním. Bude-li stát na svém a řekne: "Nechci si ji vzít", přistoupí k němu jeho švagrová a před zraky...
Deuteronomium 28:31...před očima, a nebudeš z něj jíst; tvého osla ti vezmou před nosem a nikdy se ti nevrátí; tvé ovce dají tvým...
Deuteronomium 28:42...zajetí. Všechny tvé stromy a plody tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve tvém středu bude přerůstat...
Deuteronomium 30:1...nichž Hospodin, tvůj Bůh, zažene, můžeš si je vzít k srdci a obrátit se zpět k Hospodinu, svému Bohu. ...
Deuteronomium 31:26...levitům nosícím Truhlu Hospodinovy smlouvy: "Vezměte tuto knihu Zákona a uložte ji vedle Truhly smlouvy...
Deuteronomium 32:46...tato slova, jimiž jsem vás dnes varoval, si vezměte k srdci. Předávejte je svým synům, aby pečlivě...
Jozue 3:6...učiní podivuhodné věci." Potom řekl kněžím: "Vezměte Truhlu smlouvy a jděte před lidem." Vzali tedy...
Jozue 4:3...nepohnutě nohy kněží, vyneste dvanáct kamenůvezměte je s sebou a složte je v táboře, kde se dnes v noci...
Jozue 4:20...okraje Jericha. Oněch dvanáct kamenů, které vzali z Jordánu, vztyčil Jozue v Gilgalu a řekl synům...
Jozue 6:6... syn Nunův, tedy zavolal kněze a řekl jim: "Vezměte Truhlu smlouvy a sedm kněží před Hospodinovou...
Jozue 6:18...klatbě, abyste nepropadli i vy. Kdybyste si vzali něco z toho, co propadlo klatbě, přivolali byste na...
Jozue 7:1... syna Zimriho, syna Zerachova z pokolení Judavzal něco z věcí propadlých klatbě, a Hospodin vzplanul...
Jozue 7:11... Porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydalVzali něco z věcí, které propadly klatbě - ukradli to,...
Jozue 7:21...o váze padesát šekelů. Zatoužil jsem po tomvzal jsem si to. Tamhle to je, schované v zemi uvnitř mého...
Jozue 7:23...bylo to ukryto u něj ve stanu a stříbro pod tímVzali to tedy ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem synům...
Jozue 7:24...vše před Hospodinem. Jozue s celým Izraelem pak vzal Achana, syna Zerachova, i to stříbro, plášť a zlatou...
Jozue 8:1...Hospodin řekl Jozuovi: "Neboj se a nestrachujVezmi s sebou všechen bojeschopný lid a vytáhni proti Aji....
Jozue 8:12...sever od Aje. Mezi nimi a Ajem byla rokle. Jozue vzal asi pět tisíc mužů a umístil je jako zálohu mezi...
Jozue 9:5... potrhané, záplatované měchy na víno, na nohy si vzali ošlapanou, pospravovanou obuv a na sebe chatrné šaty....
Jozue 9:11...stařešinové i všichni obyvatelé naší země řekliVezměte s sebou jídlo na cestu, jděte jim naproti a řekněte...
Jozue 24:3...cizím bohům. Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza řeky a provedl jsem ho celou kanaánskou zemí....
Jozue 24:26... Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího ZákonaVzal také veliký kámen a vztyčil ho tam pod dubem při...
Soudců 3:25...dveře střešního pokoje pořád nikdo neotvíralVzali tedy klíč, otevřeli - a hle, jejich pán leží na zemi...
Soudců 4:6...ho: "Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje: Jdivezmi s sebou deset tisíc mužů z Neftalíma a Zabulona a...
Soudců 4:21...pak vyčerpáním tvrdě usnul, Cheberova žena Jael vzala stanový kolík, sáhla pro kladivo, přikradla se k němu...
Soudců 6:20...položil to před něj. Hospodinův anděl mu řekl: "Vezmi maso a chleby a polož je zde na skálu. Vývar vylij."...
Soudců 6:25...Ofře dodnes. noci mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze stáda svého otce, toho druhého býka, sedm let...
Soudců 6:26...pak postav řádný oltář Hospodinu, svému BohuVezmi toho druhého býka a obětuj ho jako zápalnou oběť na...
Soudců 6:27...z Ašeřina kůlu, který pokácíš." Gedeon tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak mu...
Soudců 7:10...ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sámvezmi si s sebou zbrojnoše Puru. uslyšíš, co si v táboře...
Soudců 8:16...mužům dávat chleba?'" Pak ty stařešiny města vzal a dal Sukotským za vyučenou pouštním trním a bodláčím....
Soudců 8:21...podle síly!" Přistoupil tedy a oba je zabilVzal si také ozdobné půlměsíce z krků jejich velbloudů....
Soudců 9:43...vyšli do polí. Když se to dozvěděl Abimelechvzal své vojsko, rozdělil je na tři oddíly a ukryl do...
Soudců 9:48... vystoupil s celým svým vojskem na horu CalmonVzal sekeru, usekl ze stromu větev, naložil si ji na rameno...
Soudců 9:52...na střechu věže. Abimelech šel k věživzal ji útokem. Když se ale přiblížil ke vchodu do věže,...
Soudců 11:35... jsem dal slovo Hospodinu a nemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo...
Soudců 13:19... ptáš na jméno? Je podivuhodné!" Manoach tedy vzal kůzle a moučnou oběť a obětoval to na skále Hospodinu....
Soudců 14:8...se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Odbočil, aby se podíval na mrtvého lva a hle, ve lví...
Soudců 15:2..."A co její mladší sestra, ta je přece hezčíVezmi si ji místo !" Na to Samson odpověděl: "Tentokrát...
Soudců 15:6...toho z Timny," doslechli se. "Prý za to, že mu vzal ženu a dal ji jeho družbovi." A tak Filištíni šli a tu...
Soudců 16:12... byl bych slabý jako každý jiný." Dalila pak vzala nové provazy a spoutala ho jimi. Vtom na něj...
Soudců 16:14...slabý jako každý jiný." Když pak usnul, Dalila vzala sedm copů na jeho hlavě, vpletla je do osnovy a...
Soudců 16:31...přišli jeho bratři a celá jeho rodina, aby si ho vzali. Odnesli ho a pohřbili mezi Coreou a Eštaolem v hrobě...
Soudců 17:2...Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel jsem, jak jsi...
Soudců 17:4...něj odlít modlu." Poté, co to stříbro vrátilvzala jeho matka 200 šekelů stříbra a dala je kovotepci,...
Soudců 18:17...a těch pět, kteří propátrali zem, vešlo dovnitřVzali tu modlu, efod i bůžky. Kněz zatím stál u brány s...
Soudců 18:18...v plné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domuvzali modlu, efod, bůžky i ten odlitek. "Co to děláte?"...
Soudců 18:20...pro izraelský rod?" Kněze to upřímně potěšiloVzal efod, bůžky i tu modlu a připojil se k nim. Vydali se...
Soudců 18:24...ti je? Proč jste se tak sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste mi kněze i bohy, které jsem si udělal, a šli...
Soudců 18:27...než on, a tak se otočil a vrátil se domů. Tak vzali ten Míkův výtvor i jeho kněze a přitáhli na Laiš, na...
Soudců 19:21... co potřebuješ. Jen prosím nenocuj tady venku." Vzal je k sobě domů, nasypal oslům, umyli si nohy a pak...
Soudců 19:25...Nemínili ho však poslouchat. Levita nakonec vzal svou družku a vystrčil ji k nim ven. Znásilňovali ji a...
Soudců 19:29...osla, sebral se a šel domů. Když dorazil domůvzal nůž a rozřezal svou družku i s kostmi na dvanáct kusů....
Soudců 20:6... Mou družku znásilnili tak, že zemřelaVzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech krajů...
Růt 1:4...zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy; jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút....
Růt 2:14...pak přišel čas k jídlu, řekl Boáz: "Pojď semvezmi si chleba a namáčej si sousta ve víně." Přisedla si...
Růt 2:18...a ukázala své tchyni, kolik toho nasbíralaVzala také, co zbylo po jídle, a nabídla . "Kde jsi...
Růt 3:3...na mlatě převívat ječmen. Vykoupej se, navoň sevezmi si nejlepší šaty a jdi za ním na mlat. Nedávej mu ale...
Růt 4:13... jehož porodila Támar Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženou. Miloval se s a Hospodin dal,...
Růt 4:16...- a ta je ti vzácnější než sedm synů!" Noemi pak vzala dítě, položila si je na klín a byla mu chůvou....
1. Samuel 1:24...o něj, dokud ho neodkojila. A když ho odkojilavzala tříletého býčka, efu mouky a džbán vína a odvedla...
1. Samuel 2:13... přišel kněžský mládenec, a jak se vařilo masovzal trojzubou vidlici a vrazil ji do mísy nebo do hrnce,...
1. Samuel 2:16..."Nejdříve se přece zapálit tuk; potom si vezmi, co chceš," kněz odpovídal: "Ne. Dej mi to hned. Když...
1. Samuel 5:2...a dopravili ji z Eben-ezeru do Ašdodu. Pak ji vzali, vnesli ji do Dágonova chrámu a postavili ji vedle...
1. Samuel 6:8...do vozu a jejich telata od nich odveďte domůVezměte Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty zlaté...
1. Samuel 6:10... ale stalo se nám to náhodou." A tak to udělaliVzali dvě otelené krávy, zapřáhli je do vozu a jejich...
1. Samuel 7:9... nás vysvobodí z ruky Filištínů!" Samuel tedy vzal jedno ještě neodstavené jehně a přinesl je celé jako...
1. Samuel 7:12...za Filištíny a pobíjeli je pod Bet-kar. Tehdy vzal Samuel jeden kámen, umístil ho mezi Micpu a Šen a...
1. Samuel 7:14... po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu dobyta a Izrael osvobodil z jejich rukou...
1. Samuel 8:11... jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu dělali vozataje a jezdce a aby...
1. Samuel 8:13...vyrábět válečnou výzbroj a vozovou výstrojVezme vám dcery, aby mu vařily, pekly a připravovaly...
1. Samuel 8:14... aby mu vařily, pekly a připravovaly voňavkyVezme vám nejlepší pole, vinice i olivy a rozdá je svým...
1. Samuel 8:16...desátkem a ten rozdá svým komorníkům a dvořanůmVezme si vaše služebníky i vaše děvečky, váš nejlepší...
1. Samuel 9:3...oslice. Kíš proto řekl svému synu Saulovi: "Vezmi s sebou jednoho mládence a vyprav se ty oslice hledat...
1. Samuel 9:22...tu říkáš?" Samuel ale Saula i s jeho mládencem vzal, přivedl je do síně a dal jim čelní místo mezi...
1. Samuel 10:1...se na chvíli. Uslyšíš ode Boží slovo." Tehdy vzal Samuel nádobku s olejem, vylil mu ji na hlavu a...
1. Samuel 11:7...ho Duch Hospodinův a vzplanul nesmírným hněvemVzal jeden pár volů, rozsekal je na kusy a rozeslal po těch...
1. Samuel 12:3...mi před Hospodinem a před jeho pomazanýmVzal jsem někomu býka? Vzal jsem někomu osla? Ukřivdil jsem...
1. Samuel 15:21...Amalekovce jsem vyhladil jako proklaté. Lid pak vzal z kořisti nejlepší brav a skot propadlý klatbě, aby je...
1. Samuel 16:2...dozví Saul, zabije ." Hospodin mu odpověděl: "Vezmeš s sebou jalovici a řekneš: ‚Přišel jsem obětovat...
1. Samuel 16:13..." řekl Hospodin. "Vstaň a pomaž ho." Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od...
1. Samuel 16:20...mně svého syna Davida, který pase ovce." Jišaj vzal osla, chléb, měch vína a jedno kůzle a po svém synu...
1. Samuel 17:17...se. Jednou řekl Jišaj svému synu Davidovi: "Vezmi svým bratřím tady efu praženého zrní a těchto deset...
1. Samuel 17:18...tábora svým bratrům. Tady těch deset kusů sýra vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv své bratry, vyřiď...
1. Samuel 17:20...tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídači, všechno to vzal a šel, jak mu Jišaj přikázal. Dorazil k okraji tábora,...
1. Samuel 17:34...ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvědvzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním, srazil jsem ho a...
1. Samuel 17:40...na to zvyklý," a svlékl to ze sebe. Pak si vzal svou hůl, vybral si pět oblázků z potoka, vložil je do...
1. Samuel 17:49...vyběhl z řady proti němu. Sáhl rukou do mošnyvzal odtud kámen, vystřelil z praku a zasáhl Filištína do...
1. Samuel 17:54... vyplenili jejich tábořiště. David potom vzal hlavu toho Filištína, přenesl ji do Jeruzaléma a jeho...
1. Samuel 17:57...David po zabití toho Filištína vrátil, Abner ho vzal a přivedl před Saula. Hlavu Filištína ještě držel v...
1. Samuel 18:10...vytržení. David hrál tak jako vždycky, ale Saul vzal kopí a mrštil ho po něm. Napadlo ho totiž : "Přibodnu...
1. Samuel 19:13...Davida oknem; ten se dal na útěk a uprchl. Míkal vzala sochu bůžka, položila ji na lůžko, na místo hlavy...
1. Samuel 20:1...Jak jsem tvému otci ublížil, že mi chce vzít život?" "Nic takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš...
1. Samuel 21:10... Je zabalen v plášti za efodem. Jestli chcešvezmi si ho. Žádný jiný tu nemám." Na to David řekl: "Ten...
1. Samuel 21:13... David desetkrát více!'" David si jejich slova vzal k srdci a velmi se gatského krále Achiše bál. Protože...
1. Samuel 23:6... syn Achimelechův, utekl za Davidem do Keilyvzal s sebou efod. Když bylo Saulovi oznámeno, že David...
1. Samuel 24:3..."David je právě v poušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel...
1. Samuel 25:11...plno sluhů, kteří utíkají od svých pánů. To mám vzít svůj chleba, svou vodu a maso, které jsem připravil...
1. Samuel 25:18...ničema, že s ním není řeč." Abigail rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vína, pět připravených ovcí...
1. Samuel 25:26...ty - protože ti Hospodin zabránil prolít krevvzít pomstu do vlastních rukou, tvoji nepřátelé a...
1. Samuel 25:39...David poslal pro Abigail a nabídl , že si ji vezme za ženu. Davidovi služebníci přišli za Abigail do...
1. Samuel 25:40...: "David nás za tebou posílá, že si chce vzít za ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se slovy:...
1. Samuel 25:43...Davidovými posly a stala se jeho ženou. David si vzal také Achinoam z Jizreelu a obě byly jeho manželkami....
1. Samuel 26:11... abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazanéhoVezmi raději to kopí i džbán na vodu, co u hlavy, a...
1. Samuel 26:12...vodu, co u hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vody a šli pryč. Nikdo...
1. Samuel 28:24...rychle porazila vykrmené tele, které měla domavzala mouku, zadělala a napekla z nekvašené chleby....
1. Samuel 30:11...než aby šli dál. Našli venku jakéhosi Egypťanavzali ho k Davidovi. Dali mu něco k jídlu, vodu k pití,...
1. Samuel 30:19...syny ani dcery, nic z kořisti a ze všeho, co jim vzali. David to všechno získal zpět. Pobral také všechen...
1. Samuel 30:22...nic z kořisti, kterou jsme získali. si každý vezme svou ženu a děti a jdou!" David ale prohlásil:...
1. Samuel 31:4...zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul je...
1. Samuel 31:13... vrátili se do Jábeše a tam je spálili. Potom vzali jejich ostatky a pohřbili je pod jábešským tamaryškem...
2. Samuel 1:10...ho. Bylo mi jasné, že své zranění nepřežijeVzal jsem mu z hlavy korunu a z paže náramek a přinesl jsem...
2. Samuel 1:11...a přinesl jsem ti to sem, můj pane." David vzal své roucho a roztrhl je, stejně jako všichni, kdo byli...
2. Samuel 2:3...a Abigail, vdovou po Nábalovi Karmelském. David vzal s sebou také své muže, každého s jeho rodinou, a...
2. Samuel 2:8...." Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův, tehdy vzal Saulova syna Iš-bošeta, odvedl ho do Machanajim a...
2. Samuel 2:21...ho Abner, "chop se jednoho z mých mládencůvezmi si jeho výstroj!" Asael ho ale nechtěl nechat být....
2. Samuel 2:32...360 Benjamínců, kteří byli s Abnerem.) Potom vzali Asaela a pohřbili ho v hrobě jeho otce v Betlémě....
2. Samuel 3:27... Když byl Abner zpátky v Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby si s ním promluvil...
2. Samuel 4:4...a Jonatanovi, mu bylo pět let. Jeho chůva ho vzala do náruče a dala se na útěk. Jak ale pospíchala,...
2. Samuel 4:12...je u rybníka v Hebronu. Iš-bošetovu hlavu pak vzali a pohřbili ji v Hebronu do Abnerova hrobu. Všechny...
2. Samuel 5:13...jeho lidu, Izraele. Když David přišel z Hebronuvzal si v Jeruzalémě další konkubíny a manželky, a tak se...
2. Samuel 6:10...řekl si. Proto nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu...
2. Samuel 7:8...Tak praví Hospodin zástupů - jsem  vzal z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého lidu Izraele....
2. Samuel 8:4... aby obnovil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000...
2. Samuel 8:7...vítězství, kamkoli se obrátil. David také vzal zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a...
2. Samuel 12:4...onomu boháči přišel pocestný. Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro hosta jednu ze svých ovcí nebo dobytka...
2. Samuel 12:9...Chetejského jsi zabil mečem a jeho ženu sis vzal za manželku. Zavraždil jsi ho mečem Amonců! Proto, že...
2. Samuel 12:10...jsi ho mečem Amonců! Proto, že jsi mnou pohrdlvzal sis za ženu manželku Uriáše Chetejského, se od tvého...
2. Samuel 12:11...zlo z tvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu, aby s nimi spal...
2. Samuel 12:28...jsem na Rabu a dobyl jsem městský zdroj vodyVezmi tedy zbytek vojska, oblehni město a dobuď je, abych...
2. Samuel 12:29...a vítězství nebylo připisováno mně." David tedy vzal všechno zbývající vojsko a vytáhl proti Rabě. Zaútočil...
2. Samuel 13:8...svého bratra Amnona. Zatímco ležel a díval sevzala těsto, uhnětla z něj srdíčka a upekla je. Potom mu je...
2. Samuel 13:10...mi jídlo do ložnice a nakrm ." Támar tedy vzala srdíčka, která připravila, a donesla je Amnonovi do...
2. Samuel 17:25...byl syn muže jménem Jeter Izmaelský, který si vzal Abigail, dceru Nachašovu, sestru Joábovy matky Ceruji...
2. Samuel 18:14..." "Nebudu se tu s tebou zdržovat," řekl JoábVzal tři šípy a vrazil je Abšalomovi do srdce. Protože byl...
2. Samuel 18:17...vojsko v dalším pronásledování Izraele. Abšaloma vzali, hodili ho v lese do velké jámy a navršili nad ním...
2. Samuel 19:31...To pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně vezme všechno," řekl na to Mefibošet, "hlavně že se pan...
2. Samuel 20:3... Když král v Jeruzalémě přišel do svého palácevzal těch deset konkubín, které tam předtím nechal, aby se...
2. Samuel 20:6...Bichriho, nám teď může uškodit více než AbšalomVezmi služebníky svého pána a pronásleduj ho, než si najde...
2. Samuel 21:8...syn Jonatan uzavřeli v Hospodinově jménu. Král vzal dva syny, které Saulovi porodila Ricpa, dcera Ajova,...
2. Samuel 21:10...se začíná sklízet ječmen. Ricpa, dcera Ajovavzala pytlovinu a prostřela si ji na skále. Od počátku...
2. Samuel 21:12...družka Ricpa, dcera Ajova, zachovala, šelvzal si od měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho syna...
2. Samuel 23:16...a navážila vodu z betlémské studny u brányVzali ji a donesli Davidovi. Ten se ale odmítl napít,...
2. Samuel 24:22..." Aravna mu řekl: "Jen si můj královský pán vezme a obětuje, co se mu zlíbí. Zde je skot k oběti a zde...
1. Královská 1:33...syna Jojadova." Když přišli ke králi, řekl jim: "Vezměte s sebou služebníky svého pána, posaďte mého syna...
1. Královská 1:39...krále Davida a odvedli ho ke Gíchonu. Kněz Sádok vzal z Hospodinova stánku roh s olejem a pomazal Šalomouna....
1. Královská 2:12... Na trůn svého otce Davida usedl Šalomounvzal královskou vládu pevně do rukou. Za Šalomounovou...
1. Královská 2:46... synu Jojadovu, a ten šel a popravil ho. A tak vzal Šalomoun královskou vládu pevně do rukou. Šalomoun se...
1. Královská 3:1...Šalomoun se spříznil s faraonem, vládcem EgyptaVzal si totiž faraonovu dceru a přivedl si ji do Města...
1. Královská 3:20... protože ho zalehla. A tak ještě tu noc vstalavzala mi mého syna, když tvá služebnice spala. Vzala si ho...
1. Královská 7:8...také palác pro faraonovu dceru, kterou si vzal za ženu. To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů, na...
1. Královská 8:47... kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by se a prosili o milost v zemi...
1. Královská 11:30...nového pláště. Oba tam venku byli sami. Achiáš vzal svůj nový plášť, roztrhal ho na dvanáct kusů a řekl...
1. Královská 11:31...roztrhal ho na dvanáct kusů a řekl Jeroboámovi: "Vezmi si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
1. Královská 11:35... přikázání a ustanovení. Království pak vezmu z ruky jeho syna. Deset kmenů dám tobě a jeden kmen...
1. Královská 11:37...si vyvolil, aby tam zůstávalo jméno. Tebe ale vezmu a budeš kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se...
1. Královská 12:11...ztížím! Můj otec na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid...
1. Královská 12:14...ztížím! Můj otec na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak...
1. Královská 14:3...mi předpověděl, že budu králem tohoto liduVezmi s sebou deset chlebů, koláče a džbán medu a jdi za...
1. Královská 14:26...Hospodinova chrámu i poklady královského paláceVzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil...
1. Královská 15:18...nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vzal všechno stříbro i zlato, které zbylo v pokladnicích...
1. Královská 16:31...držet se hříchů Jeroboáma, syna Nebatovavzal si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Et-baala....
1. Královská 17:19...zabít mi syna?" "Podej mi svého syna," řekl Vzal ho z náruče, vynesl ho do horní místnosti, kde...
1. Královská 17:23... Do chlapce se vrátila duše, a on ožil. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domu a předal ho...
1. Královská 18:4...vraždila Hospodinovy proroky, Obadiáš jich sto vzal, ukryl je po padesáti ve dvou jeskyních a obstarával...
1. Královská 18:26...jméno svých bohů, ale oheň nezapalujte." Vzali tedy býka, jak jim navrhl, připravili ho a vzývali...
1. Královská 18:31... Eliáš opravil zbořený Hospodinův oltářVzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů, jež vzešly z Jákoba,...
1. Královská 19:4...jalovec a přál si umřít: " dost, HospodineVezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové."...
1. Královská 19:21...a považ, co jsem ti udělal." Elíša se obrátilvzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na...
1. Královská 20:33...muži to pochopili jako dobré znamení a rychle ho vzali za slovo: "Ano, Ben-hadad je tvůj spojenec!" "Jděte...
1. Královská 20:34...tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec vzal tvému otci. A v Damašku si můžeš zřídit trhy, jako si...
1. Královská 21:27...Achab uslyšel ta slova, roztrhl své rouchovzal na sebe pytlovinu, postil se, spával v pytlovině a...
2. Královská 2:1...izraelských králů. Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve vichru do nebe. Ten byl právě s Elíšou na...
2. Královská 2:3...proročtí učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. " vím, mlčte," odpověděl....
2. Královská 2:5...za Elíšou a řekli mu: "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu...
2. Královská 2:8...místa, kde se u Jordánu zastavili ti dva. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím do vody. Ta se...
2. Královská 2:9..."Řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím, mi připadnou dva díly tvého ducha!"...
2. Královská 2:10...mu Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat, tvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní se." Šli tedy...
2. Královská 2:12...Jízdo izraelská!" A víckrát ho neviděl. Elíša vzal své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zvedl plášť,...
2. Královská 2:14... a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánuvzal Eliášův plášť a udeřil jím do vody. "Kde je Hospodin,...
2. Královská 2:16...je hledat tvého pána. Třeba ho Duch Hospodinův vzal a upustil na některou horu nebo do některého údolí."...
2. Královská 3:26...král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů ozbrojených mečem, aby se probil k edomskému...
2. Královská 3:27...k edomskému králi, ale nedokázal to. Tehdy vzal svého prvorozeného syna, který měl kralovat po něm, a...
2. Královská 4:20...ho k matce," řekl otec mládenci, a tak ho vzal a přinesl matce. Okolo poledne umřel v náručí....
2. Královská 4:29...Na to Elíša řekl Gehazimu: "Přepásej sevezmi si tuto hůl a běž! Cestou nikoho nezdrav a ani na...
2. Královská 4:37... padla mu k nohám a klaněla se mu k zemi. Pak vzala syna a odešla. Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl...
2. Královská 5:5...králi." Náman se tedy vypravil na cestuVzal s sebou deset talentů stříbra, šest tisíc šekelů zlata...
2. Královská 5:16...živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu!" A i když ho Náman přemlouval, si něco vezme,...
2. Královská 5:20...muže Elíšy, řekl: "Tak vida, můj pán si odmítl vzít, co ten Aramejec Náman přinesl. Jakože je živ Hospodin...
2. Královská 5:23..." "Ale jistě!" odpověděl Náman a přemlouval ho: "Vezmi si prosím dva talenty." Zavázal tedy dva talenty...
2. Královská 6:2...příliš těsné. Pojďme k Jordánu; každý odtamtud vezmeme jeden trám a postavíme si tam místo k bydlení."...
2. Královská 6:7... "Vytáhni si ji," řekl a on natáhl rukuvzal si ji. Když aramejský král válčil s Izraelem, poradil...
2. Královská 7:13...kdybychom vyslali několik mužů na průzkum; si vezmou těch pět koní, co ve městě zbývají. Budou na tom...
2. Královská 7:14... Všechny Izraelce přece stejně čeká smrt." A tak vzali dvě koňská spřežení a král je vyslal za aramejským...
2. Královská 8:8... že přichází Boží muž, poručil král Chazaelovi: "Vezmi s sebou dary a jdi Božímu muži naproti. Vyptej se u...
2. Královská 8:9...se uzdravím." Chazael se mu tedy vydal naprotivzal s sebou dary - čtyřicet velbloudů naložil tím...
2. Královská 8:15...uzdravíš," odpověděl Chazael. Druhého dne pak vzal pokrývku, namočil ji do vody a držel mu ji na tváři,...
2. Královská 9:1...z prorockých učedníků a řekl mu: "Přepásej sevezmi s sebou tuhle nádobku s olejem a jdi do Rámot-gileádu...
2. Královská 9:2...Nimšiho. Jdi za ním, odveď ho od jeho druhůvezmi ho do nejzazšího pokojíku. Tam vezmi nádobku s olejem...
2. Královská 9:3...druhů a vezmi ho do nejzazšího pokojíku. Tam vezmi nádobku s olejem, vylij mu ji na hlavu a řekni: ‚Tak...
2. Královská 9:13...jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho pod ním na schody,...
2. Královská 9:25...srdcem a on se zhroutil na podlahu svého vozu. "Vezmi ho a pohoď na poli Nábota Jizreelského," řekl pak...
2. Královská 9:26...zde na tomto poli, praví Hospodin.' Takže ho vezmi a pohoď na tom poli, jak řekl Hospodin." Jakmile...
2. Královská 10:6..."Jestli jste se mnou a chcete poslouchatvezměte hlavy všech synů svého pána a přijďte zítra touto...
2. Královská 10:7...kteří se o starali. Jakmile ten list dostalivzali královské syny a všech sedmdesát jich povraždili....
2. Královská 11:9...přesně, jak jim kněz Jojada nařídil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu nastupovali, tak ty,...
2. Královská 11:19...pak ustanovil dohled nad Hospodinovým chrámemVzal setníky, palácovou gardu i stráže a spolu se vším...
2. Královská 12:6...chrámu jako dobrovolný dar. Každý kněz  vezme stříbro od jednoho z pokladníků a opraví za něj...
2. Královská 12:10...že nebudou opravovat chrám sami. Kněz Jojada pak vzal jednu truhlici, udělal v jejím víku otvor a postavil...
2. Královská 12:19... že potáhne na Jeruzalém. Judský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých předků, judských králů...
2. Královská 13:18...Arama v Afeku a úplně ho rozdrtíš." Potom řekl: "Vezmi šípy." Když je vzal, Elíša mu řekl: "Udeř jimi o zem!...
2. Královská 13:25... znovu dobyl města, která Chazael ve válce vzal jeho otci Joachazovi. Jehoaš ho třikrát porazil a...
2. Královská 14:21...Davidově, k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal Azariáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho...
2. Královská 15:25... jeho pobočník, proti němu zosnoval spiknutíVzal s sebou padesát mužů z Gileádu a zavraždil ho v...
2. Královská 18:32... každý budete pít ze své studny, než přijduvezmu vás do země podobné vaší, do země obilí a moštu,...
2. Královská 23:30...do Jeruzaléma, kde ho pochovali. Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze, pomazali ho a prohlásili ho...
2. Královská 25:14...na kusy a bronz z nich odvezli do BabylonuVzali s sebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, pohárky a...
1. Letopisů 2:19... Šobab a Ardon. Když Azuba zemřela, Káleb si vzal Efratu a ta mu porodila Chura. Chur zplodil Uriho a...
1. Letopisů 2:21... Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce Gileádova. Miloval se s a ona...
1. Letopisů 2:23... (Chavot-jair a Kenat s jeho vesnicemi jim ale vzali Gešurejci a Aramejci, celkem šedesát městeček.) To...
1. Letopisů 4:18...synové faraonovy dcery Bitji, kterou si Mered vzal. Synové Hodiášovy ženy, sestry Nachama, byli otcové...
1. Letopisů 7:15...Porodila také Machira, otce Gileádova. Machir si vzal ženu jménem Maaka, sestru Šupima a Chupima. Manasesův...
1. Letopisů 10:4...zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul je...
1. Letopisů 11:18...a navážila vodu z betlémské studny u brányVzali ji a donesli Davidovi. Ten se však odmítl napít,...
1. Letopisů 14:3...ve prospěch jeho lidu, Izraele. V Jeruzalémě si vzal další ženy a zplodil další syny a dcery. Toto jsou...
1. Letopisů 17:7...‚Tak praví Hospodin zástupů - jsem  vzal z pastvin, od ovcí, abys vedl můj lid Izrael. Byl jsem...
1. Letopisů 18:4... aby upevnil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000...
1. Letopisů 18:7...Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David vzal také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a...
1. Letopisů 21:23...lidem zastavila. Prodej mi ho za plnou cenu." "Vezmi si ho," odpověděl mu Aravna. "Jen můj královský...
1. Letopisů 23:22... aniž zanechal syny. Měl jen dcery, které si vzali jejich příbuzní, synové Kíšovi. Synové Mušiho: Machli...
2. Letopisů 6:37... kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by se a prosili o milost v zemi...
2. Letopisů 10:11...ztížím! Můj otec na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid...
2. Letopisů 10:14...ztížím! Můj otec na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak Bůh...
2. Letopisů 11:20...mu porodila Jeuše, Šemariáše a Zahama. Po si vzal Maaku, dceru Abšalomovu. Ta mu porodila Abiáše, Ataje,...
2. Letopisů 12:9...Hospodinova chrámu i poklady královského paláceVzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil...
2. Letopisů 13:21... Bůh ho ranil tak, že zemřel. Abiáš ale sílilVzal si čtrnáct manželek a zplodil dvaadvacet synů a...
2. Letopisů 23:8...přesně, jak jim kněz Jojada určil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu nastupovali, tak ty,...
2. Letopisů 23:20... aby nemohl vstoupit nikdo jakkoli nečistýVzal setníky, hodnostáře i vůdce lidu a spolu se vším lidem...
2. Letopisů 26:1...Davidově k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal Uziáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za...
2. Letopisů 28:24...ho jen sráželi, tak jako celý Izrael. Achaz také vzal náčiní Božího chrámu a okleštil jeho zařízení. Potom...
2. Letopisů 36:1...izraelských a judských králů. Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze a prohlásili ho v Jeruzalémě...
Ezdráš 5:15... kterého jmenoval správcem. Přikázal mu: ‚Vezmi toto náčiní, jdi a slož je v jeruzalémském chrámu....
Nehemiáš 2:12...Když jsem tam pobyl tři dny, vstal jsem v nocivzal s sebou jen několik mužů. Nikomu jsem neřekl, co mi...
Nehemiáš 6:18...Šekaniáše, syna Arachova, a jeho syn Jochanan si vzal dceru Mešulama, syna Berechiášova. Vychvalovali ho...
Ester 2:8...shromažďovat množství dívek. Také Ester tehdy vzali do královských komnat pod dohled strážce žen Hegaje....
Ester 2:13... Když měla jít dívka ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do králových komnat, cokoli chtěla, a bylo ...
Ester 6:10...děje tomu, koho chce král vyznamenat!'" "Rychle vezmi to roucho i koně!" odpověděl král Hamanovi. "To, co...
Ester 6:11...z toho, co jsi řekl, nevynecháš." A tak Haman vzal to roucho a koně, oblékl Mordechaje, provezl ho po...
Job 1:21...se k zas navrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal. je požehnáno jméno Hospodin!" V tom ve všem Job...
Job 9:12... půjde dál, i když to netuším. Když něco vezme, kdo mu zabrání? Kdopak mu řekne: ‚Co to provádíš?'...
Job 10:17...mně se ještě rozmůže, tvá vojska zas a znovu vezmou útokem. Proč jsi vůbec z lůna vyváděl? Kéž bych...
Job 22:22...ti vzejde blahobyt. Z jeho úst přijmi učenívezmi si k srdci jeho výroky. K Všemohoucímu když se...
Job 24:9...přístřeší. Jiní zas sirotka od prsu uloupívezmou ho chudákům do zástavy. Ti chodí nazí, oděv nemají,...
Job 35:7... jak ho tím obdaříš? Co by si od tebe mohl vzít? Tvá ničemnost škodí člověku jako ty, tvou...
Job 42:8...pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem...
Žalmy 35:2... soudí; bojuj proti těm, kdo se mnou bojujíVezmi svou pavézu a svůj štít, na pomoc povstaň mi! Vytáhni...
Žalmy 68:19...svatyně! Vystoupils do výšin, zajal jsi zajatcevzal sis lidi jako dar, dokonce i ty, kteří se bouří, že by...
Žalmy 78:70...upevnil navěky. Vyvolil svého služebníka Davidavzal ho od ovcí v ohradách. Povolal ho od ovcí s jehňaty,...
Žalmy 109:11...zabaví vše, co mu patří, jeho jmění si vezmou cizinci! nemá nikoho, kdo by ho měl rád, není,...
Přísloví 4:4...své. Když učíval mne otec, říkal: "Moje slova si vezmi k srdci, dbej na příkazy a budeš žít. Získej...
Přísloví 20:16...hromady, nejdražším klenotem jsou moudré rtyVezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku,...
Přísloví 24:32...zídka celá zbořená! To, co jsem viděl, jsem si vzal k srdci, z onoho pohledu jsem se poučil: Chvilku si...
Přísloví 27:13..., prosťáčci však jdou dál, na to doplatíVezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku,...
Píseň 1:4...se line jméno tvé - to proto panny milujíVezmi s sebou, poběžíme, do svých pokojů kéž uvede ...
Píseň 7:9... Dovol mi prosím na palmu šplhat, její ovoce vzít do dlaní. Tvé prsy kéž jsou mi hrozny vína, tvůj dech...
Izaiáš 7:3...stromy ve větru. Hospodin tehdy řekl Izaiášovi: "Vezmi svého syna Šear-jašuba a vyjdi s ním Achazovi naproti...
Izaiáš 7:20... na všechny houštiny i mokřiny. V ten den Pán vezme břitvu najatou za Eufratem, totiž asyrského krále, a...
Izaiáš 8:1... budou zdupány ovcemi. Hospodin mi řekl: "Vezmi si velikou tabuli a napiš na ni běžným písmem:...
Izaiáš 14:2...Hospodinově zemi podrobí jako otrokyně a otrokyvezmou do zajetí ty, kdo je zajali, a budou vládnout nad...
Izaiáš 23:16...to s Týrem bude jako v písničce o nevěstceVezmi si loutnu, město obcházej, zapomenutá nevěstko! Hraj...
Izaiáš 28:17...se. Jako měřítko ustanovím právo, za olovnici vezmu spravedlnost; kroupy pak smetou úkryt vašich lží,...
Izaiáš 36:17... každý budete pít ze své studny, než přijduvezmu vás do země podobné vaší, do země obilí a moštu,...
Izaiáš 41:22... Povězte nám aspoň věci minulé, si je k srdci vezmeme a poznáme, jak to dopadne. Nebo nám řekněte, co...
Izaiáš 44:15... To dřevo je pro člověka palivem - kus z něho vezme a hřeje se, kusem zatopí a chleba upeče, z kusu pak...
Izaiáš 45:1...Hospodin svému pomazanému, Kýrovi, jehož jsem vzal za pravici, abych mu podmaňoval národy a krále před...
Izaiáš 49:21...Byla jsem opuštěná v samotě - kde všichni tihle vzali se?" Toto praví Panovník Hospodin: Hle, vztáhnu svou...
Izaiáš 53:4...Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha...
Izaiáš 53:8... jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřelVzali jej, aby byl zadržen a souzen; kdo z jeho současníků...
Izaiáš 53:11...služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s...
Izaiáš 59:17... Jako pancířem se oblékl spravedlností, na hlavu vzal si přilbu spasení. Jako šaty vzal si roucho pomsty,...
Jeremiáš 4:30...ani človíček. Co si však, nebožačko, počneš tyVezmeš si šarlatové šaty? Zlatými šperky se ozdobíš? Budeš...
Jeremiáš 9:20...okny, vnikla do našich pevností, aby nám vzala děti z ulic a mládence z náměstí. "Řekni - Tak praví...
Jeremiáš 13:4...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi ten pás, který sis koupil a který nosíš na bedrech,...
Jeremiáš 13:6...mi pak Hospodin řekl: "Vstaň, jdi k Pratuvezmi odtud onen pás, který jsem ti tam přikázal schovat."...
Jeremiáš 19:1...řekl toto: "Jdi a kup od hrnčíře hliněný džbánVezmi s sebou několik stařešinů z lidu i z kněží a vyjdi...
Jeremiáš 25:15...'" Hospodin, Bůh Izraele, ke mně promluvil: "Vezmi z ruky kalich s vínem hněvu a dej z něj pít všem...
Jeremiáš 25:17...a blouznit kvůli meči, který na sesílám." Vzal jsem tedy kalich z Hospodinovy ruky a napojil jím...
Jeremiáš 25:28...meč!' A kdyby od tebe odmítali ten kalich vzít a napít se, řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů:...
Jeremiáš 28:3...všechny cennosti Hospodinova domu, které odsud vzal babylonský král Nabukadnezar a odnesl je do Babylonu....
Jeremiáš 31:32...jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta - tuto mou smlouvu totiž...
Jeremiáš 32:11...kupní list s podmínkami a ustanoveními vzal a spolu s jeho nezapečetěným opisem jsem ho předal...
Jeremiáš 32:14..."Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Vezmi tyto listiny - zapečetěný kupní list i jeho...
Jeremiáš 36:2...Jošiášova, dostal Jeremiáš slovo od Hospodina: "Vezmi si svitek a zapiš do něj všechna slova, která jsem k...
Jeremiáš 36:14... syna Kušiho, Baruchovi vyřídí: "Přijďvezmi s sebou ten svitek, z něhož jsi předčítal lidu."...
Jeremiáš 36:28...diktoval, dostal Jeremiáš slovo Hospodinovo: "Vezmi si další svitek a znovu do něj zapiš všechna slova,...
Jeremiáš 36:32... ale nechtěli to poslouchat." Jeremiáš tedy vzal jiný svitek a dal ho písaři Baruchovi, synu Neriášovu....
Jeremiáš 38:6...jim král Cidkiáš. "Král proti vám nic nezmůže." Vzali tedy Jeremiáše a hodili ho do jímky prince Malkiáše,...
Jeremiáš 38:10...Král na to Habešanu Ebed-melechovi přikázal: "Vezmi si odsud třicet mužů a vytáhni proroka Jeremiáše z...
Jeremiáš 38:11...z jímky, než tam zemře." Ebed-melech tedy vzal ty muže s sebou. Ve sklepě královského paláce našel...
Jeremiáš 39:12...veliteli gardistů Nebuzardanovi nařídil: "Vezmi ho k sobě a postarej se o něj, se mu nestane nic...
Jeremiáš 39:14... synu Achikama, syna Šafanova, aby ho vzal domů. Tak Jeremiáš zůstal mezi svým lidem. Když byl...
Jeremiáš 41:12...Kareachův, a všichni velitelé, kteří byli s nímvzali všechny své muže a vytáhli proti němu do boje....
Jeremiáš 42:19...vám, pozůstatkům Judy, říká: Nechoďte do EgyptaVezměte na vědomí, že jsem vás dnes varoval. Klamali jste...
Jeremiáš 42:22...v ničem, s čím za vámi poslal. Proto teď vezměte na vědomí, že pomřete mečem, hladem a morem na...
Jeremiáš 43:9...Dafné pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi veliké kameny a před očima judských mužů je zapusť do...
Jeremiáš 48:15...do boje'? Moáb bude zahuben, jeho města vzata útokem. Výkvět jeho mladých padne při porážce, praví...
Jeremiáš 49:9...aspoň paběrky. Přepadnou-li v noci zlodějivezmou jen to, co budou chtít. však Ezaua svléknu donaha...
Jeremiáš 49:29...Zahubte syny Východu! Stany i stáda jim budou vzaty, stanové plachty i všechny věci. Jejich velbloudi...
Jeremiáš 52:18...kusy a všechen bronz z nich odvezli do BabylonuVzali s sebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, obětní mísy,...
Pláč 1:5...nevěrám. Do zajetí šly i děti - nepřítel si je vzal! Dceru sionskou opustila veškerá nádhera. Její velmoži...
Ezechiel 3:10...řekl mi ještě, "každé slovo, které ti řeknu, si vezmi k srdci a dobře je poslouchej. Jdi teď ke svým...
Ezechiel 3:14...s nimi - obrovský hluk. Duch se zmocnilvzal pryč. Šel jsem roztrpčen a rozhořčen v duchu, ale...
Ezechiel 3:25... "Jdi a zavři se doma," řekl mi. "Synu člověčívezmou na tebe provazy a svážou jimi, takže nebudeš moci...
Ezechiel 4:1...- vždyť je to banda vzbouřenců." "Synu člověčívezmi si cihlu, polož ji před sebe a vyryj na ni město...
Ezechiel 4:3...a rozestav kolem něj beranidla. Potom si vezmi železnou pánev, postav ji jako železnou zeď mezi sebe...
Ezechiel 4:4...znamení pro dům Izraele. Lehni si na levý bokvezmi na sebe vinu domu Izraele. Po všechny dny, kdy budeš...
Ezechiel 4:9...boku na bok, dokud neuplynou dny tvého obléháníVezmi pšenici, ječmen, fazole, čočku, proso a špaldu a...
Ezechiel 5:1...a budou skomírat svými vinami." "Synu člověčívezmi si ostrý meč a jako holičskou břitvou si jím ohol...
Ezechiel 5:3...je poženu s taseným mečem. Hrstku z nich ale vezmi a schovej do cípu svého pláště. I z nich pak ještě...
Ezechiel 7:13... co prodal, nazpátek. Vidění o tom davu nebude vzato zpět: Žádný z nich kvůli své vině naživu neudrží se....
Ezechiel 8:3...žhnoucího vzácného kovu. Vztáhl cosi jako rukuvzal za vlasy. Duch vyzvedl mezi nebe a zemi a v...
Ezechiel 10:7...a podal do dlaní muže oděného plátnem. Ten ho vzal a odešel. (Cherubům byly pod křídly vidět jakoby...
Ezechiel 11:19...jedno srdce a do nitra jim vložím nového duchaVezmu jim z těla srdce z kamene a dám jim srdce z masa, aby...
Ezechiel 12:6...očima se prokopej zdí a vynes tudy své věci venVezmi si je na záda a před jejich očima je po setmění odnes...
Ezechiel 16:16...nabízela každému kolemjdoucímu; oddala ses muVzala jsi svá roucha a vyparádila jimi obětní výšiny a...
Ezechiel 16:17...a smilnila jsi na nich tak, že to nemá obdobyVzala jsi své šperky ze zlata a stříbra, které jsem ti dal,...
Ezechiel 16:18...sis mužské podobizny, s nimiž jsi smilnilaVzala jsi svá vyšívaná roucha a oblékla je jimi. Můj olej a...
Ezechiel 16:20...před nimi. Tak to bylo! praví Panovník HospodinVzala jsi dokonce své syny a dcery, které jsi mi porodila,...
Ezechiel 16:61...vzpomeneš na své způsoby a budeš se stydět,  vezmu tvé starší i mladší sestry a dám ti je za dcery, i...
Ezechiel 17:3... sytě zbarveným peřím přilétl na Libanonvzal vrcholek cedru. Utrhl výhonek z jeho špičky a odnesl...
Ezechiel 17:5...země, kde ho položil ve městě obchodníků. Potom vzal semeno z země a zasel do úrodné půdy, jak vrbový...
Ezechiel 17:13...i knížata a odvedl je s sebou do Babylonu. Potom vzal potomka z královského semene, uzavřel s ním smlouvu a...
Ezechiel 17:22...jsem promluvil. Tak praví Panovník Hospodin:  vezmu snítku ze samé špičky cedru, útlou ratolest vytrhnu z...
Ezechiel 18:12... přivlastňuje si, co mu nepatří, nevrací, co vzal do zástavy, upírá oči na modly, páchá ohavnosti,...
Ezechiel 19:5...viděla, že se nedočká, její naděje že zhynulavzala jiné ze svých lvíčat, udělala z něj dravého lva....
Ezechiel 21:28...přísahou! On je však usvědčí z jejího porušenívezme je do zajetí. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Sami...
Ezechiel 23:10...kterých tolik toužila. Ti ji vysvlékli donahavzali syny i dcery a zabili ji mečem. Kvůli popravě...
Ezechiel 23:25...Uřežou ti nos a uši a tvé potomky pobijí mečiVezmou tvé syny i dcery a spálí tvé potomky v ohni. Strhají...
Ezechiel 24:25...chlouby, potěchy jejich očí a tužby jejich dušívezmu jim také syny a dcery. V ten den za tebou přijde...
Ezechiel 27:5...vyrobili z hermonských cypřišů, na tvůj stěžeň vzali cedr z Libanonu, tvá vesla zhotovili z bášanských...
Ezechiel 30:16...se Pelusium bude svíjet v bolestech, Théby budou vzaty útokem a Memfis sevřou nepřátelé za bílého dne....
Ezechiel 33:15...a spravedlivě, takže ten ničema vrátí, co vzal do zástavy, nahradí, co uloupil, začne se řídit...
Ezechiel 36:26...nové srdce a do nitra vám vložím nového duchaVezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa....
Ezechiel 37:16...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčívezmi si kus dřeva a napiš na něj: ‚Dřevo Judovo a jeho...
Ezechiel 37:19...řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle,  vezmu dřevo Josefovo (které je v ruce Efraimově) a jeho...
Ezechiel 37:21...řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle,  vezmu syny Izraele z národů, kam odešli. Shromáždím je z...
Ezechiel 43:20...Hospodin, mladého býčka k oběti za hříchVezmeš trochu jeho krve a potřeš čtyři rohy oltáře,...
Ezechiel 43:21...od hříchu a vykonáš za něj smírčí obřady. Pak vezmeš býka oběti za hřích a necháš ho spálit na určeném...
Ezechiel 44:22...se oženit s vdovou ani zapuzenou ženou; mohou si vzít jen pannu rodem z izraelského domu nebo vdovu po knězi...
Ezechiel 45:18...Panovník Hospodin: "Prvního dne prvního měsíce vezmeš mladého býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchu....
Ezechiel 45:19...býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchu. Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích a potře veřeje chrámu...
Ezechiel 47:6... "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. Poté  vzal zpět na břeh řeky. Když jsem se dostal zpátky, hle -...
Daniel 2:24...za ním a řekl mu: "Nepopravuj babylonské mudrceVezmi ke králi a mu ten sen vyložím." Arioch vzal...
Daniel 2:25... ke králi a mu ten sen vyložím." Arioch vzal Daniela rychle ke králi a takto ho ohlásil: "Našel...
Daniel 3:18...ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby nevezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté...
Ozeáš 1:2...řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: "Jdivezmi si ženu oddanou smilstvu a budeš s mít děti ze...
Ozeáš 2:11...na Baala. Své obilí si proto v čas sklizně vezmu zpět a v době vinobraní víno své; strhnu z svou...
Ozeáš 9:6...jim pohřeb vystrojí. Jejich stříbrné poklady si vezme trní, v jejich příbytcích bude bodláčí. Přišly dny...
Ozeáš 14:3...jsi padl pro svůj hřích. Vraťte se k Hospodinuvezměte s sebou slova modlitby: "Odpusť nám všechnu naši...
Amos 7:15...jsem dobytek a pěstoval fíky. Hospodin ale vzal od ovcí a řekl mi: ‚Jdi, prorokuj mému lidu, Izraeli.'...
Abdiáš 1:5... praví Hospodin. Přepadnou-li v noci lupičivezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na tvé hrozny...
Nahum 2:14...v oblacích kouře, tvá lvíčata spolkne mečVezmu ti kořist z celé země, hlas tvých poslů se...
Ageus 2:23...pobijí. V ten den, praví Hospodin zástupů,  vezmu, můj služebníku Zerubábeli, synu Šealtielův, praví...
Zachariáš 5:9...v křídlech! (Měly totiž křídla jako čápi.) Vzaly ten koš a zvedly ho mezi nebe a zemi. "Kam ten koš...
Zachariáš 11:7...určené na porážku pro ty, kdo s nimi kupčiliVzal jsem si dvě hole; jednu jsem nazval Náklonnost a...
Zachariáš 11:10...a ty zbývající se spolu třeba požerou!" Vzal jsem hůl jménem Náklonnost a zlámal ji, abych zrušil...
Zachariáš 11:13...hrnčířovi - tu úžasnou cenu, kterou ocenili!" Vzal jsem tedy těch třicet stříbrných a hodil je hrnčířovi...
Matouš 1:18...byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž...
Matouš 1:20...anděl a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v bylo počato,...
Matouš 1:24...zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku. Nespal s ale do doby, kdy...
Matouš 2:13...ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Vstaňvezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud...
Matouš 2:14...hledat, aby ho zabil." Ještě tu noc tedy vstalvzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal do...
Matouš 2:20...ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaňvezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo...
Matouš 2:21...život dítěte, jsou již mrtví." Josef tedy vstalvzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země. Uslyšel...
Matouš 4:5...vycházejícím z Božích úst.'" Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu....
Matouš 4:8...Hospodina, svého Boha.'" Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království...
Matouš 5:32...ji k cizoložství; a každý, kdo si zapuzenou vezme, cizoloží. Slýchali jste také, že předkům bylo...
Matouš 9:6...hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "Vstaňvezmi si lehátko a jdi domů." A on vstal a odešel domů...
Matouš 9:15...ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy se budou postit. Nikdo nepřišívá na starý...
Matouš 9:25...byl zástup konečně pryč, Ježíš vešel dovnitřvzal ji za ruku a ta dívka vstala. Zpráva o tom se roznesla...
Matouš 11:29...upracovaní a obtěžkaní, a vám dám odpočinoutVezměte na sebe jho a učte se ode , neboť jsem mírný a...
Matouš 13:12...a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co . Proto k nim mluvím v podobenstvích, že...
Matouš 13:27...jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?' Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.'...
Matouš 13:31...království je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze...
Matouš 13:33..."Nebeské království je jako kvas, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, nakonec všechno...
Matouš 14:12...odnesla matce. Později přišli Janovi učednícivzali tělo a pochovali je. Potom šli a pověděli to Ježíšovi...
Matouš 14:19...je," řekl jim. Nechal zástup posadit na trávěvzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal,...
Matouš 15:26...se mu se slovy: "Pane, pomoz mi." "Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům," odvětil. Ona však řekla:...
Matouš 15:33...cestou padli vyčerpáním." "Kde v téhle pustině vezmeme tolik chleba?" namítli učedníci. "Jak bychom mohli...
Matouš 15:36...tedy nechal zástupy posadit na zemvzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával...
Matouš 16:5...přeplavili na druhý břeh, zjistili, že zapomněli vzít chleba. Ježíš jim řekl: "Dejte pozor, varujte se kvasu...
Matouš 16:22...a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat: "Bůh chraň, Pane, to se...
Matouš 16:24...někdo jít za mnou, se zřekne sám sebevezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si chtěl...
Matouš 17:1...v jeho království." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o samotě...
Matouš 17:27... V ústech první chycené ryby najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim ho za i za sebe." V tu dobu přišli...
Matouš 18:16... získal jsi bratra. Pokud neposlechnevezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé...
Matouš 19:9...manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvuvezme si jinou, cizoloží." "Jestli je to mezi mužem a ženou...
Matouš 20:14...ti nekřivdím. Nedomluvil ses se mnou na denáruVezmi si, co ti patří, a běž; ale chci dát tomuto...
Matouš 20:17...poslední." Cestou vzhůru do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků stranou a řekl jim: "Hle, blížíme se...
Matouš 21:25... vám odpovím, jakým právem to dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebe, nebo z lidí?" Začali se tedy mezi...
Matouš 21:43...' Proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce. Kdo upadne...
Matouš 22:24...když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka. U nás...
Matouš 24:17...na střeše, nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, se nevrací zpátky ani pro plášť....
Matouš 24:40...člověka. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem;...
Matouš 24:41... Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve...
Matouš 25:1...království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo...
Matouš 25:3...rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly...
Matouš 25:4...lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešel,...
Matouš 25:27... peníze směnárníkům a bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem! Vezměte mu tu hřivnu a dejte...
Matouš 25:28...si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokemVezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich deset....
Matouš 25:29... a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co . A toho neužitečného služebníka vyhoďte...
Matouš 26:26...to řekl," odpověděl mu Ježíš. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy:...
Matouš 26:27...slovy: "Vezměte a jezte; toto je tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z...
Matouš 26:37...se tu. se zatím půjdu tamhle modlit." Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj...
Matouš 27:9... Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Vzali třicet stříbrných, cenu za Převzácného, na kterou ho...
Matouš 27:24...nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruchvzal vodu a před zástupem si umyl ruce. "Nejsem vinen krví...
Matouš 27:27...a vydal ho k ukřižování. Prokurátorovi vojáci vzali Ježíše do paláce, kde se k němu sešla celá posádka....
Matouš 27:30...se mu: " žije židovský král!" Plivali na nějvzali tu hůl a bili ho do hlavy. Když se mu dost...
Matouš 27:48...člověk volá Eliáše!" Jeden z nich rychle odběhlvzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na prut a dával mu...
Matouš 27:59...tělo a Pilát mu nechal tělo vydat. Josef tělo vzal, zavinul do čistého plátna a pochoval do svého nového...
Matouš 28:15...a postaráme se, abyste neměli potíže." Strážní vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení...
Marek 1:31...v horečce, a tak mu o hned řekli. Přistoupilvzal ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji opustila a ona je...
Marek 2:9...‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,' anebo: ‚Vstaňvezmi si lehátko a choď?' Ale abyste věděli, že Syn člověka...
Marek 2:11...- tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaňvezmi si lehátko a jdi domů." On hned vstal, přede všemi...
Marek 2:12...lehátko a jdi domů." On hned vstal, přede všemi vzal své lehátko a odešel. Všichni byli ohromeni a...
Marek 2:20...se postit. Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v ten den, se budou postit. Nikdo nepřišívá...
Marek 3:21...dozvěděli jeho příbuzní, vypravili se, aby si ho vzali, protože lidé říkali, že se pominul. Znalci Písma,...
Marek 4:25... kdo , bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co ." Potom řekl: "Boží království působí,...
Marek 4:36...se na druhou stranu." Opustili tedy zástupvzali ho, jak byl, na loďku. Byly s ním i jiné loďky. Tehdy...
Marek 5:40...spí." Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnalvzal otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel do...
Marek 5:41...byli s ním, a vešel do místnosti, kde bylo dítěVzal dívku za ruku a řekl : "Talitha kum," což se...
Marek 6:29... Když o tom uslyšeli jeho učedníci, přišlivzali jeho tělo a pohřbili ho. Potom se apoštolové sešli k...
Marek 6:41...se rozložili ve skupinách po stu a po padesátivzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal,...
Marek 7:27... řekl: "Napřed nech najíst děti. Není správné vzít chleba dětem a hodit ho psům." Ona však odpověděla:...
Marek 7:33...a prosili ho, aby na něj vložil ruku. On si ho vzal stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, plivl a...
Marek 8:6..." odpověděli. Nechal tedy zástup posadit na zemvzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým...
Marek 8:14...do lodi a odplul na druhou stranu. Zapomněli ale vzít chléb a neměli s sebou na lodi víc než jeden bochník....
Marek 8:23...k němu slepce a prosili ho, aby se ho dotklVzal slepce za ruku a odvedl ho za vesnici. Plivl mu na oči...
Marek 8:32...mrtvých. Protože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho kárat. Ježíš se ale obrátil,...
Marek 8:34...někdo jít za mnou, se zřekne sám sebevezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si chtěl...
Marek 9:2...přišlo v moci." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je samotné stranou na...
Marek 9:27...takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl ho, vstal. Jakmile přišel domů,...
Marek 9:36... je poslední ze všech a služebník všech." Vzal dítě a postavil je uprostřed. Potom je vzal do náručí...
Marek 10:11... Odpověděl jim: "Kdokoli zapudí svou manželkuvezme si jinou, cizoloží proti . Také žena, která opustí...
Marek 10:32...oni ho ohromeně a se strachem následovali. Tehdy vzal těch Dvanáct znovu k sobě a začal jim opakovat, co se...
Marek 12:19...když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru vzbudil potomka. Bylo...
Marek 12:21...oženil, zemřel a nezanechal potomka. Pak si ji vzal druhý, ale také zemřel a nezanechal potomka. Stejně...
Marek 13:15...střeše, neschází do domu, aby si odtud něco vzal. Kdo bude na poli, se nevrací ani pro plášť...
Marek 14:22...lepší, kdyby se vůbec nenarodil." Když jedlivzal chléb, požehnal, lámal a dal jim ho se slovy: "Vezměte...
Marek 14:23...jim ho se slovy: "Vezměte, to je tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něj všichni....
Marek 14:33...učedníkům: "Posaďte se tu, než se pomodlím." Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vtom na něj začala...
Marek 15:24...ho křižovali, losovali o jeho šaty, kdo si co vezme. Ukřižovali ho v devět hodin ráno...
Marek 16:19...se uzdraví." Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici. Oni...
Lukáš 2:28... aby s ním naložili podle zvyklosti Zákonavzal ho do náručí, dobrořečil Bohu a řekl: "Nyní, Hospodine...
Lukáš 5:24...- tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaňvezmi si lehátko a jdi domů." A ten muž před nimi hned...
Lukáš 5:25...a jdi domů." A ten muž před nimi hned vstalvzal, na čem ležel, odešel domů a cestou chválil Boha....
Lukáš 5:35...ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v těch dnech, se budou postit." Řekl jim...
Lukáš 6:4...se svými muži hlad? Jak vešel do Božího domuvzal posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo...
Lukáš 6:29...také druhou a tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít ani košili. Každému, kdo prosí, dej a od toho, kdo...
Lukáš 8:18..., totiž bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co si myslí, že ." Tehdy za ním přišla jeho...
Lukáš 8:54...vysmívat, protože věděli, že umřela. On ji ale vzal za ruku a zvolal: "Děvčátko, vstaň!" Tehdy se do ...
Lukáš 9:10...a vyprávěli mu, co všechno dělali. Tehdy je vzal s sebou a odešel s nimi do ústraní poblíž města jménem...
Lukáš 9:16...to udělali a všechny posadilivzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal...
Lukáš 9:28... dokud nespatří Boží království." Asi po týdnu vzal k sobě Petra, Jakuba a Jana a vystoupil na horu, aby...
Lukáš 9:47... Když Ježíš viděl, jaké myšlenky mají v srdcivzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim: "Kdokoli...
Lukáš 9:51...s námi." Když se začal blížit čas, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodl k cestě do Jeruzaléma. Vyslal...
Lukáš 11:22...Když ho ale napadne někdo silnější a přemůže hovezme mu všechnu výzbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist...
Lukáš 11:52...zodpovídat. Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami jste nevešli a těm, kdo vcházeli...
Lukáš 13:19...Je podobné zrnku hořčice, které člověk vzal, hodil je do své zahrady a vyrostl z něj strom, v...
Lukáš 13:21...opakoval. "Je podobné kvasu, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, nakonec všechno...
Lukáš 14:4...v sobotu uzdravovat, nebo ne?" Mlčeli, a tak ho vzal, uzdravil a propustil. Potom se jich zeptal: "Kdyby...
Lukáš 15:5...dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena, přijde domů a svolá přátele i sousedy:...
Lukáš 16:18...čárka Zákona! Každý, kdo zapudí svou manželkuvezme si jinou, cizoloží; také ten, kdo si bere zapuzenou,...
Lukáš 17:8...ke stolu'? Neřekne mu spíše: ‚Připrav mi večeřivezmi si zástěru a obsluhuj ; se najím a napiji, můžeš...
Lukáš 17:34...V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. [36] Dvě budou spolu mlít; jedna...
Lukáš 17:35...zanechán. [36] Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána." "Kde, Pane?" zeptali se ho. "Kde...
Lukáš 18:31...více a v nadcházejícím věku věčný život." Tehdy vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, blížíme se k...
Lukáš 19:24...vybral i s úroky?' Tehdy řekl své družině: ‚Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, který deset hřiven...
Lukáš 19:26... kdo , bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co . A ty nepřátele, kteří nechtěli, abych...
Lukáš 20:28...když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka. Bylo...
Lukáš 20:30... První se oženil a zemřel bezdětný. Potom si ji vzal druhý, třetí a tak dále. Všech sedm jich zemřelo, aniž...
Lukáš 21:14...bude vaše příležitost ke svědectvíVezměte si k srdci, že si nemáte předem rozmýšlet, jak se...
Lukáš 22:17...království." Uchopil kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte jej a rozdělte se spolu. Říkám vám, že neokusím...
Lukáš 22:19...vinné révy, dokud nepřijde Boží království." Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: "To je...
Lukáš 22:20...dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová...
Lukáš 22:36... Řekl jim: "Teď ale, kdo měšec, si ho vezme, a také mošnu. Kdo nemá meč, prodá plášť a koupí...
Lukáš 24:1...odpočinek. Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti a vydaly se s dalšími ženami...
Lukáš 24:30...dovnitř, že s nimi zůstane. Když byli za stolemvzal chléb, požehnal, lámal a podával jim. Vtom se jim...
Lukáš 24:43...mu tedy kus pečené ryby, on si ji vzal a pojedl před nimi. Potom jim řekl: "Právě o tomto...
Jan 4:11..." namítla žena, "a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob,...
Jan 5:8..."Když tam zamířím, někdo předstihne." "Vstaňvezmi si lehátko a choď!" řekl mu Ježíš. A ten člověk byl...
Jan 5:9...řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdravenvzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota....
Jan 5:11...však odpověděl: "Ten, kdo uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi si lehátko a choď.'" "Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si...
Jan 5:12...‚Vezmi si lehátko a choď.'" "Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si lehátko a choď'?!" ptali se ho. To ovšem ten...
Jan 6:11...se posadili v počtu asi pěti tisíc mužů. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky a rozdával sedícím; také ryb...
Jan 6:15...na svět!" Ježíš poznal, že se chystají přijítvzít ho, aby ho udělali králem, a tak se o samotě vrátil na...
Jan 6:21...řekl: "To jsem , nebojte se!" Tehdy ho ochotně vzali na loď, a ta se hned ocitla u břehu, k němuž pluli....
Jan 8:59...vám: Dříve než byl Abraham, jsem." Tehdy vzali kamení a chtěli ho ukamenovat. Ježíš se ale skryl a...
Jan 10:31...a Otec jsme jedno." Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl: "Ukázal...
Jan 12:3...jedním z těch, kdo s ním stolovali. Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z pravého nardu, pomazala...
Jan 12:13... uslyšel, že Ježíš přichází do JeruzalémaVzali palmové větve, vyšli mu naproti a volali: "Hosana!"...
Jan 13:30...svátek, nebo nějaké peníze chudým. Jidáš vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla noc. Po jeho odchodu...
Jan 14:3... odejdu a připravím vám místo, zase přijduvezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem . Víte,...
Jan 17:15... jako ani nepatřím světu. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. Nepatří...
Jan 18:3...se tam Ježíš s učedníky často scházel. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků a chrámovou stráž od vrchních...
Jan 19:1...ten Barabáš byl zločinec.) Pilát tehdy Ježíše vzal a nechal ho zbičovat. Vojáci upletli trnovou korunu a...
Jan 19:23...odpověděl Pilát. Když vojáci Ježíše ukřižovalivzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého...
Jan 19:40...a přinesl směs myrhy a aloe, okolo sta liberVzali Ježíšovo tělo a podle židovského pohřebního zvyku je...
Jan 20:2...učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho dali!" Petr se zvedl a...
Jan 20:13...u nohou. "Proč pláčeš, ženo?" zeptali se . "Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali," odpověděla. Po těch...
Jan 21:13...protože věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupilvzal chléb a podával jim ho a podobně i rybu. Tak se Ježíš...
Skutky 1:2... co Ježíš začal dělat a učit do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým...
Skutky 1:9...světa." Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně...
Skutky 1:11...k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli...
Skutky 1:22...námi, od Janova křtu do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem jeho...
Skutky 3:7...jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" Vzal ho za pravou ruku, zvedl ho a do jeho nohou a kloubů...
Skutky 7:21...chovali v rodném domě, a když ho museli odložitvzala si ho faraonova dcera a vychovala ho jako vlastního...
Skutky 9:25...ho chtěli zabít, a tak ho učedníci v noci vzali a spustili ho v koši přes hradbu. Saul se tedy vrátil...
Skutky 12:8...se a obuj." Když to udělal, anděl pokračoval: "Vezmi si plášť a pojď za mnou." Petr ho následoval ven, ale...
Skutky 12:25...splnili svůj úkol, vrátili se z Jeruzalémavzali s sebou i Jana Marka. V antiochijské církvi byli...
Skutky 15:13...skrze Bůh konal mezi pohany. Když domluvilivzal si slovo Jakub: "Poslouchejte , bratři. Šimon tu...
Skutky 15:37... jak se mají." Barnabáš chtěl, aby s sebou vzali i Jana Marka, ale Pavlovi se to nezdálo, protože je v...
Skutky 15:39...tak ostrý spor, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal s sebou Marka a odplul na Kypr, kdežto Pavel si vybral...
Skutky 16:3...ho velmi chválili, a tak se Pavel rozhodl, že ho vezme s sebou na cesty. Vzal ho tedy a kvůli tamějším Židům...
Skutky 16:33...u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou...
Skutky 18:26...v synagoze, uslyšeli ho Priscilla s Akvilouvzali ho k sobě a vysvětlili mu Boží cestu ještě přesněji....
Skutky 20:10...mrtev. Pavel sešel dolů a objal jej; potom ho vzal do náruče a řekl: "Buďte klidní, je v něm život!" Pak...
Skutky 20:14...jít sám pěšky. Když jsme se v Assu setkalivzali jsme ho na palubu a připluli do Mitylény. Odtud jsme...
Skutky 21:11...Judska jeden prorok jménem Agabos. Přišel k námvzal Pavlův pás a svázal si ruce i nohy se slovy: "Tak...
Skutky 21:23... co ti říkáme: Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib. Podrob se spolu s nimi očistnému obřadu a...
Skutky 21:32...zpráva, že se celý Jeruzalém bouří. Ihned vzal vojáky a setníky a seběhl k nim. Jakmile uviděli...
Skutky 23:17...k sobě zavolal jednoho ze setníků a řekl mu: "Vezmi toho mladíka k veliteli. pro něj zprávu." Setník...
Skutky 23:19...tohoto mladíka, že ti něco říci." Velitel ho vzal za ruku, poodešel s ním stranou a ptal se: "Co mi...
Skutky 23:23...připravte dvě stě vojáků k cestě do CesarejeVezměte také sedmdesát jezdců a dvě stě lehkooděnců....
Skutky 23:31... svá obvinění vůči němu přednesou tobě. Vojáci vzali Pavla a podle rozkazu ho v noci odvedli do...
Skutky 27:35...z vás nepřijde ani o vlásek!" Po těch slovech vzal chléb, přede všemi vzdal díky Bohu, lámal a začal jíst...
1. Korintským 6:15... že vaše těla jsou Kristovými údy? Mohu snad vzít údy Kristovy a učinit je údy nevěstky? To nikdy! Copak...
1. Korintským 7:36...zbytí, pak udělá, po čem touží - jen se vezmou, to přece není hřích. Kdo je však vnitřně přesvědčen...
1. Korintským 7:39...žije. Pokud její muž zemře, je svobodná; může si vzít, koho chce, ale pouze v Pánu. Osobně si ale myslím, že...
1. Korintským 11:23...od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazenvzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy: "Toto je tělo,...
1. Korintským 11:25...dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová...
2. Korintským 11:12...V tom, co dělám, budu pokračovat i nadále, abych vzal vítr z plachet těm, kteří se nám pod nějakou záminkou...
Galatským 2:1...jsem se pak vrátil do Jeruzaléma s Barnabášemvzal jsem s sebou i Tita. Přišel jsem tehdy na základě...
Efeským 6:13... proti duchovním silám zla v nebeských sféráchVezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat...
Efeským 6:17...moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zléhoVezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží...
Filipským 2:7...se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníkavzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk,...
Židům 8:9...jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta. Vždyť oni tuto mou...
Židům 9:19...přednesl všemu lidu všechna přikázání Zákonavzal krev telat a kozlů s vodou, rudou vlnou a yzopem a...
Židům 11:5... díky dosud mluví. Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: "zmizel, neboť ho Bůh vzal."...
Jakub 5:10...Za příklad odolnosti a trpělivosti si, bratřivezměte proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménu. Víte,...
1. Petr 2:24... který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili...
Zjevení 5:7...duchů Božích poslaných na celou zem. Přišelvzal tu knihu z pravice Sedícího na trůnu, a jakmile ji...
Zjevení 5:8...knihu z pravice Sedícího na trůnu, a jakmile ji vzal, ty čtyři bytosti a těch čtyřiadvacet starců padlo...
Zjevení 5:9...svatých a zpívali novou píseň: "Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti, neboť jsi byl zabit a...
Zjevení 8:5...z andělovy ruky před Boží tvář. Anděl pak vzal tu kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltáře a shodil ji...
Zjevení 10:8...slyšel z nebe, pak ke mně znovu promluvil: "Jdivezmi z ruky anděla stojícího na moři a na zemi tu...
Zjevení 10:9...a řekl mu: "Dej mi tu knížku." Odpověděl: "Vezmi ji a sněz. V břiše ti způsobí hořkost, ale v ústech...
Zjevení 10:10...hořkost, ale v ústech ti bude sladká jako med." Vzal jsem tedy tu knížku z ruky anděla a snědl jsem ji. V...

Slova obsahující vzali: nevzali (3) předsevzali (1) převzali (4) vzali (85)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |