Vzýváte

Hledám varianty 'vzýváte' [ vzývejte (4) vzývej (1) vzýváte (1) vzývat (6) vzýváno (2) vzýváni (1) vzývám (1) vzývali (2) vzýval (11) vzývají (8) vzývá (4) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 12:8...Ajem na východě, postavil tam oltář Hospodinuvzýval Hospodinovo jméno. Potom Abram pokračoval v cestě a...
Genesis 13:4...oltáře, který tam předtím postavil. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno. Také Lot, který šel s Abramem,...
Genesis 21:33...země. Abraham zasadil v Beer-šebě tamaryšekvzýval tam jméno Hospodina, Věčného Boha. Abraham potom...
Genesis 26:25... svému služebníku." Postavil tam tedy oltářvzýval Hospodinovo jméno. Vztyčil tam svůj stan a Izákovi...
2. Samuel 22:4...skrýš, vítězství - před násilím ochráníšVzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel...
2. Samuel 22:7...hrobu ovinuly, osidla smrti dostihlaVzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel...
1. Královská 8:43...tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj...
1. Královská 18:24...a také ho položím na dříví a nezapálím. Budete vzývat jméno svých bohů a budu vzývat jméno Hospodinovo....
1. Královská 18:25... "a připravte ho jako první, protože vás je vícVzývejte jméno svých bohů, ale oheň nezapalujte." Vzali...
1. Královská 18:26...Vzali tedy býka, jak jim navrhl, připravili hovzývali jméno Baalovo od rána do poledne: "Baali, vyslyš...
2. Královská 5:11...vyjde ven!" rozčiloval se. "Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého Boha Hospodina a mávat rukou nad...
1. Letopisů 16:8...Hospodina: Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu,...
1. Letopisů 21:26...Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné obětiVzýval Hospodina a on mu odpověděl - na zápalný oltář padl...
2. Letopisů 6:33...tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj...
Žalmy 18:4...nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hradVzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel...
Žalmy 18:7...hrobu ovinuly, osidla smrti dostihlaVzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel...
Žalmy 86:5... jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo  vzývají! Moji modlitbu, Hospodine, slyš, mých proseb všímej...
Žalmy 86:7... Hospodine, slyš, mých proseb všímej siVzývám v den svého soužení, neboť mi odpovíš. Žádný bůh...
Žalmy 99:6...jeho kněžími, Samuel mezi těmi, kdo jeho jméno vzývají; k Hospodinu volali a on jim odvětil. Z oblakového...
Žalmy 105:1...Haleluja! Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu,...
Žalmy 116:4... úzkost a trápení přemohly! Tehdy jsem vzýval jméno Hospodin: "Hospodine, prosím, život zachraň...
Žalmy 145:18... je laskavý. Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti. Naplňuje...
Izaiáš 12:4...den řeknete: "Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy, jeho jméno...
Izaiáš 41:25... od severu blíží se, ten, který na východě vzývá jméno . Po vládcích dupe jako po blátě, jako když...
Izaiáš 48:1...Hospodinovým jménem, vy, kdo Boha Izraele vzýváte, ale ne v pravdě a ne poctivě, vy, kdo se na svaté...
Pláč 3:55...V nejhlubší jámě, Hospodine, jsem ale vzýval jméno tvé. Slyšel jsi můj křik: "Neodvracej se, když...
Ozeáš 2:19...z tvých úst odstraním, aby nebyli svým jménem vzýváni. V ten den uzavřu smlouvu kvůli nim s divokou zvěří...
Joel 3:5...veliký a hrozný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Na hoře Sion,...
Sofoniáš 3:9...zemi!" "Tehdy dám národům čisté rty, aby všichni vzývali jméno Hospodin a společně mu sloužili. Ti, kdo ...
Zachariáš 13:9... protříbím je, jako se tříbí zlato. Budou vzývat jméno a je vyslyším. Řeknu: "To je můj lid!" a...
Skutky 2:21...veliký a zjevný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.' Slyšte ...
Skutky 9:14...kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno!" Pán mu však řekl: "Jdi, neboť je to ...
Skutky 19:13...potulní židovští zaklínači se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy:...
Skutky 22:16...ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smyj své hříchyvzývej jeho jméno!' Potom jsem se vrátil do Jeruzaléma. Při...
Římanům 10:12...mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť "Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude...
Římanům 10:13...ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť "Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn." Jak ale mohou...
Římanům 10:14...jméno, bude zachráněn." Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho,...
1. Korintským 1:2...svatým a také všem, kdo na jakémkoli místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše Krista: Milost...
2. Timoteus 2:22... víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Hloupé a nesmyslné spory však...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |