Vzácné

Hledám varianty 'vzácné' [ vzácnými (1) vzácným (7) vzácných (3) vzácný (8) vzácnou (5) vzácnému (2) vzácného (4) vzácné (18) vzácná (2) ]. Nalezeno 50 veršù.
Genesis 24:53...je Rebece. Také jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary. A tak jedli a pili, on i muži, kteří ho...
Genesis 30:20...šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v úctě, vždyť...
Jozue 22:8...a zlatem, s bronzem a železem a se spoustou vzácných oděvů. Rozdělte se o kořist svých nepřátel se...
Soudců 5:25...ve stanech! Požádal o vodu, dala mu mléko, ve vzácné číši přinesla smetanu. Levou rukou sáhla po kolíku,...
1. Samuel 3:1... V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté. Elí měl v době tak...
2. Samuel 1:24...Dcery izraelské, oplakávejte Saula - šatil vás vzácným šarlatem a krášlil šperky ze zlata. Jak padli...
2. Letopisů 32:23... Mnozí přinášeli do Jeruzaléma dary Hospodinuvzácné pocty judskému králi Ezechiášovi, protože po tom...
Ezdráš 8:27...000 dareiků, 2 nádoby z jakostní leštěné mosazi vzácné jako zlato. Řekl jsem jim: "Jste svatí Hospodinu a...
Job 28:16...vyvážit. Nedá se zaplatit zlatem ofirskýmvzácným onyxem ani safíry. Zlato ani křišťál s nelze...
Žalmy 52:11...cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před tvými věrnými! Pro předního zpěváka, k tanci....
Žalmy 112:3...bude pokolení poctivých. V jeho domě je vzácné bohatství, jeho spravedlnost navždy obstojí. Vychází...
Žalmy 133:1...koruna." Davidova poutní píseň. Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě!...
Žalmy 133:2...příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě! Jak vzácný olej na hlavě, stékající po bradě - po bradě Áronově...
Přísloví 3:21...Soudnost a prozíravost nesejdou ti z očí, jak vzácný poklad je, synu, opatruj. To ony darují tvé duši...
Přísloví 6:26...se platí i bochníkem chleba, cizoložnice však vzácnou duši uloví! Může muž ukrýt oheň v klíně, aniž by...
Přísloví 21:20...hašteřivou ženou hádat se. Moudrý doma olejvzácné poklady, tupec však všechno rozhází. Komu jde o...
Přísloví 24:4...upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácným a překrásným. Moudrý zmůže víc než velký silák, ten...
Izaiáš 17:10... na skálu své síly nemyslíš. Proto, sázíš vzácné rostliny a pěstuješ si révu z ciziny, i kdyby ti...
Izaiáš 43:4.... Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za...
Izaiáš 54:12...brány budou třpytné granáty a tvé hradby samé vzácné kameny. Všechny tvé děti budou Hospodinovi učedníci,...
Jeremiáš 15:19...jako můj služebník. Budeš-li rozlišovat mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy. se oni obrátí k...
Jeremiáš 27:16...slova svých proroků, kteří vám prorokují: ‚Hlevzácné předměty Hospodinova domu se teď z Babylonu rychle...
Jeremiáš 28:6...splní slova, která jsi prorokoval, a navrátí vzácné předměty Hospodinova domu i všechny vyhnance z...
Ezechiel 1:4...a zprostřed toho žáru jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovu. Zprostřed vystupovaly jakoby čtyři bytosti....
Ezechiel 1:27...pasu vzhůru jsem viděl cosi jako třpyt žhnoucího vzácného kovu; kolem dokola byl obklopen jakýmsi ohněm....
Ezechiel 8:2...oheň a od pasu vzhůru jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovu. Vztáhl cosi jako ruku a vzal za vlasy....
Ezechiel 16:10...z jemné kůže, ověnčil jsem kmentem a zahalil vzácným závojem. Ozdobil jsem šperky, na ruce ti dal...
Ezechiel 16:13...ses zlatem a stříbrem, nosila šaty z kmentuvzácných látek a výšivek a jedla pokrmy z jemné mouky s...
Ezechiel 27:24...Kilmadu s tebou vedou obchody; obchodují s tebou vzácnými látkami, purpurovými plášti s výšivkami, pestrými...
Daniel 2:48...Král pak Daniela povýšil a zahrnul ho množstvím vzácných darů. Jmenoval ho správcem celé provincie Babylon...
Daniel 5:12... jemuž král dal jméno Baltazar, totiž prokázal vzácného ducha, rozumnost a důvtip ve vykládání snů,...
Daniel 5:14...bohů a že jsi prokázal jasnozřivost, důvtipvzácnou moudrost. Před chvílí ke mně přivedli mudrce a...
Daniel 6:4...pak mezi vezíry a satrapy natolik vynikal svým vzácným duchem, že mu král zamýšlel svěřit celé království....
Daniel 11:8... Ukořistí také jejich bohy, jejich sochyvzácné náčiní, stříbro i zlato a odveze je do Egypta. Potom...
Joel 4:5...to oplatím! Pobrali jste stříbro a zlato,  vzácné poklady jste odnesli do svých chrámů. Judský a...
Matouš 13:46...kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co , a koupí ji....
Matouš 26:7...k němu žena s alabastrovou nádobkou velmi vzácné masti a vylila mu ji na hlavu. Když to uviděli...
2. Korintským 8:12...máte, vždyť to, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk , ne podle toho, co nemá....
Filipským 4:18...- je to líbezná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná. Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně...
2. Timoteus 1:14...Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. Jak víš, všichni v Asii...
2. Timoteus 2:21...zachová čistotu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádobou, posvěcenou a velmi užitečnou pro Pána,...
Jakub 2:7...a vláčí po soudech? Nerouhají se právě oni tomu vzácnému jménu, kterým jste označeni? Pokud opravdu plníte...
1. Petr 1:19...to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a...
1. Petr 2:4...živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenémuvzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve...
1. Petr 2:6..."Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen vyvolenývzácný, a kdokoli věří v něj, se jistě nezklame." Pro vás...
1. Petr 2:7...něj, se jistě nezklame." Pro vás věřící je tedy vzácný, ale pro nevěřící je to "Kámen staviteli zavržený,...
1. Petr 2:20...ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné. Vždyť právě k tomu vás povolal! Sám Kristus trpěl...
1. Petr 3:4...a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které...
2. Petr 1:1...apoštol Ježíše Krista, těm, kteří dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a...
2. Petr 1:4...slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze získali účast na...

Slova obsahující vzácné: převzácného (1) vzácné (18) vzácného (4) vzácnému (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |