Vyzvedli

Hledám varianty 'vyzvedli' [ vyzvednut (1) vyzvednu (1) vyzvednout (3) vyzvedni (1) vyzvedneš (1) vyzvedli (2) vyzvedl (5) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 27:45...zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe pošluvyzvednu odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit...
Genesis 38:20...kůzle po svém adulamském příteli. Měl od ženy vyzvednout zástavu, ale nemohl ji najít. Vyptával se...
Genesis 42:16...bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni, aby se ověřila vaše...
2. Samuel 6:3...nad cheruby. Naložili Boží truhlu na nový vůzvyzvedli ji z Abinadabova domu na kopci. Ten nový vůz...
2. Samuel 21:13...porazili v pohoří Gilboa.) David odtud nechal vyzvednout ostatky Saula i jeho syna Jonatana a dal také...
1. Královská 5:23...je, kam mi určíš. Tam je dám rozebrat a ty si je vyzvedneš. Jistě také vyhovíš mému přání a postaráš se o...
2. Královská 23:16...na tom svahu nějakých hrobů. Poslal z nich tedy vyzvednout kosti a ty na tom oltáři spálil, aby ho...
1. Letopisů 13:6...(což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby odtamtud vyzvedli Truhlu nesoucí jméno Hospodina, Boha trůnícího nad...
Ester 3:1...Hamedaty Agagovce. Povýšil jej a jeho křeslo vyzvedl nade všechny ostatní velmože. Všichni dvořané v...
Žalmy 107:41...je bloudit v pustotě bez cíle. Z trápení ale vyzvedl ubožáky, jejich rodinu jak ovce rozmnožil. Poctiví...
Ezechiel 8:3...cosi jako ruku a vzal za vlasy. Duch  vyzvedl mezi nebe a zemi a v Božím vidění přenesl do...
Jonáš 2:7...za mnou navždy zapadla. Tys však z propasti vyzvedl, Hospodine, Bože můj! Když život opouštěl, na...
1. Timoteus 3:16... zvěstován pohanům, vírou přijat ve světěvyzvednut do slávy. Duch říká jasně, že v posledních...
2. Timoteus 4:11... Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš se mnou zůstalVyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |