Vyzvala

Hledám varianty 'vyzvala' [ vyzvi (1) vyzve (1) vyzvat (1) vyzván (1) vyzvali (4) vyzvala (1) vyzval (17) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 27:26...mu také víno a on pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ." Přistoupil tedy...
Exodus 4:4...Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho vyzval: "Natáhni ruku a chyť ho za ocas." Mojžíš tedy...
Exodus 7:9...Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi...
Numeri 23:13...říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou podívat odjinud. Uvidíš jen...
Numeri 23:27... cokoli řekne Hospodin?" Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu na jiné místo; snad se Bohu...
Jozue 10:24...muže. Velitele bojovníků, kteří šli s ním, tehdy vyzval: "Pojďte sem, položte si nohu na šíji těch králů!"...
Soudců 4:6... syna Abinoamova z neftalímského Kedeše, a vyzvala ho: "Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje: Jdi,...
Soudců 12:6..."Nejsi Efraimec?" Když odpověděl: "Nejsem," vyzvali ho: "Tak řekni: Šibolet." Když ale řekl: Sibolet...
1. Samuel 20:11...hrubě?" zeptal se David Jonatana. "Pojď," vyzval Jonatan Davida, "půjdeme ven." Když pak spolu vyšli...
1. Královská 1:42...přišel Jonatan, syn kněze Abiatara. Adoniáš ho vyzval: "Pojď blíž. Jsi ctihodný muž, jistě neseš dobré...
1. Královská 13:7...a byla zase jako dřív. Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů, posilni se a obdaruji."...
1. Královská 18:30...hlásek, žádná odpověď, žádná odezva. Tehdy Eliáš vyzval lid: "Pojďte ke mně." Když k němu všichni...
2. Královská 2:9...suchu na druhou stranu. Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe...
2. Královská 10:15...ano," odvětil Jonadab. "Tak mi podej ruku," vyzval ho. Když mu Jonadab podal ruku, vytáhl ho k sobě na...
1. Letopisů 29:20...který jsem vykonal tyto přípravy." Potom David vyzval celé shromáždění: "Dobrořečte Hospodinu, svému...
2. Letopisů 33:16...a obětoval na něm pokojné a děkovné obětivyzval Judu, slouží Hospodinu, Bohu Izraele. Lid ovšem...
Job 13:22... nejsem zastrašen tvými hrůzami. Potom  vyzvi, se obhájím, anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš....
Job 41:3...- kdo by se tedy proti mně postavil? Kdo chce vyzvat, mu zaplatím? Všechno pod nebem je mým...
Přísloví 25:7... mezi významné lidi nestav se. Je lepší být vyzván: "Pojď výše," než být před urozenými ponížen. I když...
Jeremiáš 36:15...a přišel za nimi. "Posaď se a přečti nám to," vyzvali ho. Baruch jim to tedy přečetl. Když uslyšeli...
Jeremiáš 41:6...a celou cestu plakal. Když došel k nimvyzval je: "Pojďte za Gedaliášem, synem Achikamovým."...
Daniel 4:16...mu přicházelo na mysl, ho děsilo. Král ho však vyzval: "Neboj se, Baltazare, toho snu ani jeho výkladu."...
Lukáš 9:59...Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiného vyzval: "Pojď za mnou!" On ale řekl: "Pane, dovol, ...
Lukáš 22:67...i znalci Písma a odvedli ho do své VeleradyVyzvali ho: "Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to!" "Kdybych vám...
Skutky 13:15...čtení Zákona a Proroků, představení synagogy je vyzvali: "Bratři, pokud máte pro lid nějaké slovo...
Skutky 26:1...a neuvést, z čeho je obviněn." Potom Agrippa vyzval Pavla: "Smíš promluvit sám za sebe." Pavel pokynul...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |