Vyznáváme

Hledám varianty 'vyznáváme' [ vyznávejte (1) vyznávat (2) vyznáváme (2) vyznávám (3) vyznávali (6) vyznával (3) vyznávají (1) vyznává (5) ]. Nalezeny 23 verše.
Leviticus 16:21...obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny synů Izraele, všechna jejich...
Deuteronomium 26:3...knězi, který tam v oněch dnech bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do...
Ezdráš 10:1...ležel před Božím chrámem, modlil se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo se k němu veliké množství Izraelců,...
Nehemiáš 1:6...dnem i nocí za tvé služebníky, syny IzraeleVyznávám hříchy synů Izraele, jimiž jsme proti tobě...
Nehemiáš 9:2... se tehdy oddělili ode všech cizozemců. Stálivyznávali své hříchy i nepravosti svých předků. Čtvrt dne...
Nehemiáš 9:3...Hospodina, svého Boha, a dalšího čtvrt dne vyznávali a klaněli se Hospodinu, svému Bohu. Na levitských...
Žalmy 38:19...přece na pokraji pádu a stále trpím bolestívyznávám svoje provinění, trápím se pro svůj hřích! Mých...
Přísloví 28:13... Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a opouští je, dojde milosti. Blaze tomu, kdo je...
Daniel 9:4...jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a toto jsem vyznával: "Ach Pane Bože veliký a hrozný, zachovávající...
Daniel 9:20...lid nese tvé jméno!" Ještě když jsem se modlilvyznával svůj hřích i hřích svého lidu Izraele a prosil...
Matouš 3:6...i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němuvyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Když ale...
Marek 1:5...k němu celá judská země i všichni Jeruzalémštívyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Jan byl...
Skutky 19:18... Mnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházelivyznávali a odhalovali své praktiky. Také mnozí z těch,...
Skutky 23:8...ani anděl nebo duch, ale farizeové to obojí vyznávají.) Strhl se veliký křik. Z farizejské strany...
Římanům 15:9...za jeho milosrdenství. Jak je psáno: "Budu  vyznávat mezi národy, tvé jméno písní oslavím." A jinde...
2. Timoteus 2:19..."Hospodin , kdo mu patří," a "Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, opustí nepravost." Ve velikém domě...
Židům 10:23...čistou vodou. Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme - vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný....
Židům 11:13...zaslíbení. Jen je zdálky zahlédli, vítali jevyznávali, že jsou na zemi cizinci a přistěhovalci. Ti, kdo...
Jakub 5:16...pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěnoVyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za...
1. Jan 1:9...sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše...
1. Jan 2:23... Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten i Otce. ve vás tedy zůstává, co...
1. Jan 4:2...poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný...
1. Jan 4:15... že Otec poslal Syna, Spasitele světa. Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |