Vyzkoušela

Hledám varianty 'vyzkoušela' [ vyzkouším (1) vyzkouší (2) vyzkoušet (5) vyzkoušeni (3) vyzkoušela (2) vyzkoušel (11) vyzkoušejte (1) vyzkoušej (1) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 22:1...zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal: "Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. Bůh...
Exodus 15:25...Tam dal Hospodin lidu ustanovení a řád a tam jej vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina,...
Exodus 16:4...vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten denVyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů, či nikoli. ...
Exodus 20:20..."Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili." Lid...
Deuteronomium 8:2...těchto čtyřicet let po poušti, aby pokořilvyzkoušel a aby poznal, co je v tvém srdci - zda budeš...
Deuteronomium 8:16... kterou tví otcové neznali, aby pokořilvyzkoušel, aby se ti v budoucnu vedlo šťastně. Neříkej si...
1. Královská 10:1...díky jménu Hospodinovu), a tak přijela, aby ho vyzkoušela v hádankách. Když dorazila do Jeruzaléma s...
2. Letopisů 9:1... a tak přijela do Jeruzaléma, aby Šalomouna vyzkoušela v hádankách. Když dorazila do Jeruzaléma s...
Job 23:10...cesty i zastávky; ukážu se jako zlato,  vyzkouší. noha se přidržela jeho šlépějí, sledoval jsem...
Žalmy 81:8...jsem , vyslyšel jsem z mraků hromovýchvyzkoušel jsem při vodách Meriby. séla Slyš, lide můj,...
Žalmy 139:23... a poznej srdce , poznej myšlenky, jen  vyzkoušej! Zjisti, zda držím se cesty škodlivé, a cestou...
Kazatel 1:13...se vynaložit svou moudrost, abych vyzkoumalvyzkoušel vše, co se děje pod nebem - takový bídný úkol...
Kazatel 2:1... množí žal. Pomyslel jsem si: Vzhůru, měl bych vyzkoušet radovánky! Užij si přece blahobyt! A hle - i to...
Jeremiáš 6:27...jsem ve svém lidu prubířem, abys ho zkoumalvyzkoušel, abys prověřil ryzost jejich cest. Všichni jsou...
Malachiáš 3:10... je v mém chrámě co jíst. Jen v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám...
Matouš 22:35...z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: "Mistře, které je největší přikázání v...
Lukáš 10:25..." A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem...
Lukáš 14:19...Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím , omluv .' Další řekl: ‚Oženil jsem...
Jan 6:6... aby se ti lidé najedli?" (To ovšem řekl, aby ho vyzkoušel, neboť sám věděl, co udělat.) Filip mu...
1. Korintským 3:13...se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li něčí dílo, které...
2. Korintským 2:9...milujete. Psal jsem vám totiž proto, abych vás vyzkoušel a poznal, zda jste ve všem poslušní. Komu vy...
2. Korintským 8:8...díle milosti. Nic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky zmínkou o horlivosti druhých...
1. Timoteus 3:10...víry je v čistém svědomí. jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, potom slouží. Jejich ženy...
Zjevení 2:2...tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidivyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a...
Zjevení 2:10...uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný ...
Zjevení 3:10...zkoušky, která přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |