Vyvolit

Hledám varianty 'vyvolit' [ vyvolit (1) vyvolil (70) vyvolí (22) ]. Nalezen 91 verš.
Genesis 18:19...a v něm dojdou požehnání všechny národy zeměVyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí...
Numeri 16:5...nechá přistoupit. Přistoupí k němu ten, koho vyvolil. Udělejte toto: Vezměte si kadidelnice, Korach a...
Numeri 17:20...setkávám, a stane se, že hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraele, kteří...
Deuteronomium 4:37...prostředku ohně. To proto, že miloval tvé otcevyvolil jejich budoucí símě. Tebe pak osobně vyvedl svou...
Deuteronomium 7:6...Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůhvyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako...
Deuteronomium 7:7...více než jiných národů, k vám Hospodin přilnulvyvolil si vás - vždyť jste nejnepatrnější z národů! Avšak...
Deuteronomium 10:15...Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech národů vyvolil jejich potomstvo, totiž vás, a tak je tomu dodnes....
Deuteronomium 12:5...si Hospodin, váš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte a tam...
Deuteronomium 12:11...v bezpečí. Na místo, které si Hospodin, váš Bůhvyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co...
Deuteronomium 12:14...sám vyhlédl. Pouze na místě, které si Hospodin vyvolí v jednom z vašich kmenů, tam smíš obětovat své...
Deuteronomium 12:18...Bohem, na místě, které si Hospodin, tvůj Bůhvyvolí, a to se svým synem a dcerou, se svým otrokem a...
Deuteronomium 12:21...daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůhvyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i...
Deuteronomium 12:26...i slíbené dary však odnášej na místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné...
Deuteronomium 14:2...svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako...
Deuteronomium 14:23...před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno. Tak se budeš po všechny...
Deuteronomium 14:24...Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůhvyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko,...
Deuteronomium 14:25...a vydej se k místu, které si Hospodin, tvůj Bůhvyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít chuť -...
Deuteronomium 15:20... svým Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolí. Bude-li však na něm nějaká vada - bude-li kulhavý,...
Deuteronomium 16:2...Bůh, vyvedl z Egypta. Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod...
Deuteronomium 16:6...pouze na místě, které Hospodin, tvůj Bůhvyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při západu...
Deuteronomium 16:7...sněz jej na místě, které si Hospodin, tvůj Bůhvyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst...
Deuteronomium 16:11... požehnal. Na místě, které Hospodin, tvůj Bůhvyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před Hospodinem,...
Deuteronomium 16:15...svého Boha, slavnost na místě, které si Hospodin vyvolí. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece požehnal ve vší tvé...
Deuteronomium 16:16...Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolil: při Slavnosti nekvašených chlebů, při Slavnosti...
Deuteronomium 17:8...vydej se na místo, které si Hospodin, tvůj Bůhvyvolí. Přijď se dotázat levitských kněží nebo soudce,...
Deuteronomium 17:10... který ti oznámí z místa, které si Hospodin vyvolil. Pečlivě dodrž všechny jejich pokyny. Zachovej se...
Deuteronomium 17:15...nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze...
Deuteronomium 18:5...svých ovcí. Jeho si totiž Hospodin, tvůj Bůhvyvolil ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál se...
Deuteronomium 18:6...( bydlel v Izraeli kdekoli) na místo, které vyvolil Hospodin. Smí odejít, kdykoli se mu zachce. Bude...
Deuteronomium 21:5... Leviho synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůhvyvolil, aby mu sloužili a aby v Hospodinově jménu žehnali....
Deuteronomium 26:2...a jdi na místo, které si Hospodin, tvůj Bůhvyvolí za příbytek pro své jméno. přijdeš ke knězi,...
Deuteronomium 31:11...Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolí. Tehdy budeš celému Izraeli předčítat tento Zákon,...
Jozue 9:27...pro obec a pro Hospodinův oltář na místě, které vyvolí. A tak je tomu dodnes. Potom se doslechl...
1. Samuel 2:28...Právě jeho jsem si ze všech izraelských kmenů vyvolil za kněze, aby vystupoval k mému oltáři, aby pálil...
2. Samuel 6:21...odpověděl David. "Před Hospodinem, který  vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby postavil...
2. Samuel 16:18...s ním?" "To ne," odpověděl mu Chušaj. "Koho vyvolil Hospodin a celý tento izraelský lid, s tím jsem a s...
1. Královská 8:16...z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení chrámu, v němž by zůstávalo ...
1. Královská 8:44...by se k Hospodinu směrem k městu, jež jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu,...
1. Královská 8:48... kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu,...
1. Královská 11:13...Davidovi a kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolil, ponechám tvému synovi jeden kmen." Hospodin tehdy...
1. Královská 11:32...Davidovi a kvůli Jeruzalému, městu, které jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele. To proto, že opustil a...
1. Královská 11:34...kvůli svému služebníku Davidovi, kterého jsem vyvolil a který dodržoval přikázání a ustanovení....
1. Královská 11:36...zářila svíce v Jeruzalémě, městě, které jsem si vyvolil, aby tam zůstávalo jméno. Tebe ale vezmu a budeš...
1. Královská 14:21...kraloval v Jeruzalémě, ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho...
2. Královská 21:7...řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému...
2. Královská 23:27... Zavrhnu Jeruzalém, toto město, které jsem si vyvolil, i chrám, o němž jsem řekl, že tam bude zůstávat ...
1. Letopisů 15:2...nesmí nést nikdo kromě levitů, neboť je Hospodin vyvolil, aby nosili Truhlu Hospodinovu a sloužili mu navěky...
1. Letopisů 28:4...a proléval jsi krev.' Hospodin, Bůh Izraelevyvolil z celého mého otcovského rodu , abych byl králem...
1. Letopisů 28:5...mých synů - a Hospodin mi jich dal mnoho - pak vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na trůn Hospodinova...
1. Letopisů 28:6... ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a mu budu otcem. Jeho království upevním...
1. Letopisů 28:10...ho, navždy odvrhne. Pohleď - Hospodin  vyvolil, abys postavil chrám pro jeho svatyni. Buď silný a...
1. Letopisů 29:1..."Můj syn Šalomoun, jehož jediného Bůh vyvolil, je mladý a nezkušený, a toto je veliké dílo. Nejde...
2. Letopisů 6:6...nikoho, aby se stal vůdcem mého lidu IzraeleVyvolil jsem však Jeruzalém, aby v něm zůstávalo jméno,...
2. Letopisů 6:34...by se k tobě směrem k tomuto městu, jež jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu,...
2. Letopisů 6:38... kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu,...
2. Letopisů 7:12...a řekl mu: "Vyslyšel jsem tvou modlitbuVyvolil jsem si toto místo za dům oběti. Může se stát, že...
2. Letopisů 7:16...k modlitbě z tohoto místa. Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm jméno zůstalo navěky. ...
2. Letopisů 12:13...kraloval v Jeruzalémě, ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho...
2. Letopisů 29:11...to teď na lehkou váhu. Hospodin vás přece vyvolil, abyste stáli před ním a sloužili mu, abyste mu...
Nehemiáš 1:9...vás shromáždím a přivedu na místo, jež jsem si vyvolil za příbytek pro své jméno.' Vždyť to jsou tví...
Žalmy 4:4...zabývat? séla Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání! Ve svém rozčilení...
Žalmy 25:12...Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si vyvolit. Takový prožije svůj život šťastně, jeho potomstvo...
Žalmy 33:12...Blaze národu, jehož Bůh je Hospodin, lidu, jenž vyvolil za své dědictví! Hospodin z nebe dívá se, na...
Žalmy 78:68...stan, Efraimův kmen si nevybral, Judův kmen ale vyvolil - horu Sion, kterou si oblíbil. Svatyni jako nebesa...
Žalmy 78:70...si tam postavil a jako země, již upevnil navěkyVyvolil svého služebníka Davida, vzal ho od ovcí v ohradách...
Žalmy 135:4...- jak je nádherné! Hospodin přece Jákoba vyvolil, Izrael je jeho zvláštním pokladem! Hospodin je...
Izaiáš 14:1... Hospodin se totiž slituje nad Jákobem, znovu vyvolí Izrael a jim spočinout v jejich vlastní zemi....
Izaiáš 41:8... jsi můj služebník, tebe, Jákobe, jsem si vyvolil - jsi símě Abrahama, mého přítele! Od končin země...
Izaiáš 41:9...slovy: "Jsi můj služebník, neodmítl jsem , ale vyvolil." Neboj se - jsem s tebou, nestrachuj se - ...
Izaiáš 43:10... praví Hospodin, a můj služebník, jehož jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili mi a porozuměli, že ...
Izaiáš 48:10... Hle - přetavil jsem , nejsi stříbrnývyvolil jsem v peci soužení. Kvůli sobě, sobě samému to...
Izaiáš 49:7... který je věrný, Svatému izraelskému, jenž  vyvolil. Toto praví Hospodin: V čas milosti vyslyším,...
Ezechiel 20:5...Tak praví Panovník Hospodin - V den, kdy jsem vyvolil Izrael, složil jsem přísahu potomstvu Jákobova domu...
Amos 3:2... kterou jsem vyvedl z Egypta: Jedině vás jsem vyvolil ze všech čeledí na zemi, a proto s vámi zúčtuji za...
Ageus 2:23... svým pečetním prstenem, protože tebe jsem si vyvolil, praví Hospodin zástupů." V osmém měsíci druhého...
Zachariáš 1:17...vším dobrým. Hospodin znovu potěší Sion a znovu vyvolí Jeruzalém." Zvedl jsem oči a hle - uviděl jsem...
Zachariáš 2:16...Judy jako svého dědictví ve svaté zemi a znovu vyvolí Jeruzalém. Zmlkněte před Hospodinem, všichni lidé -...
Zachariáš 3:2... Hospodin, satane! Ztrestej Hospodin, který vyvolil Jeruzalém! Copak to není oharek vyrvaný z ohně?"...
Matouš 12:18...proroka Izaiáše: "Hle, můj služebník, jehož jsem vyvolil, můj milovaný, kterého jsem si oblíbil. Na něj...
Jan 6:70...uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!" "Vyvolil jsem si vás dvanáct," řekl jim na to Ježíš; "jeden...
Jan 13:18...řídit. Nemluvím o vás všech. vím, které jsem vyvolil; se ale naplní Písmo: ‚Ten, který se mnou...
Jan 15:19...Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí. Pamatujte na slova:...
Skutky 1:24...srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby měl podíl na této službě a stal se apoštolem...
Skutky 10:41...- ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil - nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho...
Skutky 13:17...Boží ctitelé, slyšte: Bůh tohoto lidu, Izraelevyvolil naše otce. Pozdvihl tento lid, když pobýval v...
Skutky 22:14...jsem ho uviděl a on řekl: ‚Bůh našich otců  vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého...
1. Korintským 1:27...mnoho moudrých, mocných nebo urozených. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh...
1. Korintským 1:28...slabé tohoto světa, aby zahanbil silné. Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to,...
Efeským 1:4...duchovním požehnáním v nebesích! V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli...
1. Tesalonickým 1:4...Ježíši Kristu. Víme, milovaní bratři, že vás Bůh vyvolil, neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slově,...
2. Tesalonickým 2:13...musíme stále děkovat Bohu. Ten vás od počátku vyvolil, abyste skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu byli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |