Vyvolené

Hledám varianty 'vyvolené' [ vyvolenými (1) vyvoleným (12) vyvolených (3) vyvolený (10) vyvolení (11) vyvolenému (2) vyvoleného (4) vyvolené (9) vyvolená (1) ]. Nalezeny 53 verše.
Genesis 49:26... Na hlavu Josefovu nechť přijdou, na temeno vyvoleného z bratří! Benjamín jako dravý vlk ráno úlovek...
Deuteronomium 33:16...keři, na hlavě Josefově nechť spočine, na temeni vyvoleného z bratří! Jak prvorozenému býku čest mu náleží,...
1. Královská 3:8...vedení. Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat ani...
1. Letopisů 16:13... Vy, símě Izraele, jeho služebníka, jste jeho vyvolení, děti Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš, celá zem...
Žalmy 65:5...naše hříchy, od našich vin nás očistíš! Blaze vyvoleným, které zveš, aby stanuli na tvých nádvořích!...
Žalmy 89:4...tvé věrnosti! Ty přece řekl jsi: "Se svým vyvoleným vstupuji do smlouvy, svému služebníku Davidovi...
Žalmy 105:6... Vy, símě Abrahama, jeho služebníka, jste jeho vyvolení, děti Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš, celá zem...
Žalmy 105:26... Poslal k nim svého služebníka Mojžíše se svým vyvoleným, Áronem. Ti jim předváděli jeho znamení, v...
Žalmy 105:43... Svůj lid tehdy vyvedl s veselím, svoje vyvolené s jásáním! Potom jim daroval země pohanů, dědičně...
Žalmy 106:5... se svojí spásou navštiv ! Štěstí tvých vyvolených dej mi zakusit, s tvým národem se mohu...
Žalmy 106:23... Byl by je vyhladil, jak rozhodl se, nebýt jeho vyvoleného Mojžíše. Ten se v roztržce postavil před něj,...
Izaiáš 42:1... Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položím...
Izaiáš 43:20...poušti a na pustinách potoky, abych napojil svůj vyvolený lid, lid, který jsem si vytvořil, aby mou chválu...
Izaiáš 44:1...ale slyš, Jákobe, můj služebníku, slyš, Izraelivyvolený můj! Toto praví Hospodin, který učinil, který...
Izaiáš 44:2... podpoří: Neboj se, můj služebníku Jákobe, můj vyvolený Ješurune! vyliji vody na žíznivé a potoky na...
Izaiáš 45:4... Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli svému vyvolenému Izraeli jsem zavolal jménem tvým - i když ...
Izaiáš 65:9... z Judy vzejde ten, kdo hory obsadí; moji vyvolení je obsadí, moji služebníci v nich budou žít. Můj...
Izaiáš 65:15...kvílet budete samou úzkostí. Své jméno zanecháte vyvoleným mým, aby je používali pro kletby: " Panovník...
Izaiáš 65:22... tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si  vyvolení užijí. se nebudou marně dřít, nebudou plodit...
Jeremiáš 33:24...tento lid mluví? Že prýHospodin zavrhl oba své vyvolené rody.' Takhle pohrdají mým lidem, jako by pro...
Jeremiáš 49:19...Edomce znenadání z jejich území. Kdo je ten vyvolený, jehož tím pověřím? Kdo je jako ? Kdo si ...
Jeremiáš 50:44...Chaldejce znenadání z jejich území. Kdo je ten vyvolený, jehož tím pověřím? Kdo je jako ? Kdo si ...
Matouš 22:14...zubů.' Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených." Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by ho...
Matouš 24:22...zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny. Kdyby vám tehdy někdo...
Matouš 24:24...zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem...
Matouš 24:31...anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe ...
Marek 13:20... nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle...
Marek 13:22... aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokoncevyvolené. Dávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem...
Marek 13:27...mocí a slávou. Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země...
Lukáš 9:35... Z oblaku se ozval hlas: "Toto je můj Syn, můj Vyvolený. Toho poslouchejte." Když ten hlas dozněl, našli...
Lukáš 18:7...soudce?! A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí? Myslíte, že jim...
Lukáš 23:35...zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží Vyvolený!" Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali,...
Skutky 1:2...poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými...
Skutky 9:15...jméno!" Pán mu však řekl: "Jdi, neboť je to  vyvolená nádoba - bude přinášet jméno národům, králům i...
Římanům 8:33...nedaroval i všechno ostatní? Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo nás odsoudí? Vždyť...
Římanům 9:11...zlého - aby se však Boží rozhodnutí opíralovyvolení (nešlo totiž o skutky, ale o Toho, který povolává)...
Římanům 11:5...před Baalem." Stejně tak i nyní zůstala hrstka vyvolených milostí. Je to díky milosti, ne díky skutkům -...
Římanům 11:7... Co dodat? Izrael stále nenašel to, co hledáVyvolení toho dosáhli, ale ostatní byli zatvrzeni. Jak je...
Římanům 11:28...se tedy kvůli vám stali nepřáteli, ale co do vyvolení jsou to kvůli otcům milovaní Boží. Bůh nelituje...
Římanům 16:13...se pro Pána tolik napracovala. Pozdravujte Rufavyvoleného v Pánu, a jeho i moji matku. Pozdravujte...
Efeským 1:11...v Kristu. Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho,...
Koloským 3:12...a ve všech je Kristus! Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem,...
1. Timoteus 5:21...Zapřísahám před Bohem, před Kristem Ježíšemvyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a...
2. Timoteus 2:10... Proto jsem ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné slávy v Kristu...
Titus 1:1...a apoštol Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu a žili zbožně v naději...
1. Petr 1:2...v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bityniivyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k...
1. Petr 2:4...k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými...
1. Petr 2:6...stojí: "Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen vyvolený a vzácný, a kdokoli věří v něj, se jistě nezklame...
1. Petr 2:9...je, což se stalo jejich údělem. Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný...
2. Petr 1:10... snažte se stále více potvrzovat své povolánívyvolení, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete....
2. Jan 1:1...se model, drazí! starší píšu vyvolené paní i jejím dětem, které miluji v pravdě (a nejen...
2. Jan 1:13...radost byla dokonalá. Pozdravují děti tvé vyvolené sestry. starší píšu milovanému Gaiovi, kterého...
Zjevení 17:14...Pán pánů a Král králů - a s ním i jeho povolanívyvolení a věrní." Potom mi řekl: "Vody, které jsi viděl a...

Slova obsahující vyvolené: vyvolené (9) vyvoleného (4) vyvolenému (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |