Vyvýším

Hledám varianty 'vyvýším' [ vyvyšme (1) vyvýším (3) vyvýšil (6) vyvýší (8) vyvýšeno (3) vyvýšena (1) vyvýšen (8) ]. Nalezeno 30 veršù.
Exodus 15:1...píseň Hospodinu: "Zazpívám Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře! síla, píseň...
Exodus 15:21...předzpěvovala: "Zpívejte Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře!" Když Mojžíš...
Numeri 24:7...bude mít vody bohatě. Jeho král bude nad Agaga vyvýšen, jeho království se pozvedne. Bůh, jenž vyvedl je z...
Deuteronomium 26:19...zachovávat všechna jeho přikázání, pak  vyvýší, abys měl chválu, věhlas a slávu nade všechny národy...
Deuteronomium 28:1... která ti dnes udílím, Hospodin, tvůj Bůh,  vyvýší nade všechny národy země. Budeš-li poslouchat...
2. Samuel 22:47...buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh mi dopřává zadostiučinění,...
Job 24:24... jeho oči však jejich cestu sledují. Načas se vyvýší, a hned jsou pryč, sníženi budou a jako všichni...
Žalmy 18:47...buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh dopřává zadostiučinění, podmaňuje...
Žalmy 27:6...a na skálu vyzdvihne. Tehdy hlava bude vyvýšena nad nepřátele ze všech stran; v jeho stanu budu...
Žalmy 34:4...Se mnou Hospodina oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšme! Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech...
Žalmy 47:10...lid! Štíty země přec Bohu náleží - jak vysoko se vyvýšil! Zpívaný žalm synů Korachových...
Žalmy 89:20...jsem pomoc udělil, vybraného z lidu jsem vyvýšil. Našel jsem svého služebníka Davida, svým svatým...
Žalmy 89:25...a láska bude s ním, jeho roh se v mém jménu vyvýší. Jeho ruku vložím na moře, na řekách spočine jeho...
Žalmy 91:14...mně, a tak ho zachráním, poznal jméno a ho vyvýším. Bude volat a mu odpovím, v dobách soužení...
Žalmy 92:9...byli navždycky. Ty však, Hospodine, jsi vyvýšen navěky! Jistěže, Hospodine, nepřátelé tví, jistěže...
Žalmy 148:14...je nad nebem i nad zemí! Roh svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu všech svých oddaných, synů Izraele, jeho...
Žalmy 149:6...ve svých ložnicích. Z plna hrdla Boha vyvýší, dvojsečný meč v rukách třímají, aby konali...
Přísloví 4:8...své jmění získej rozumnost. Važ si a ona vyvýší , poctí , když ji k sobě přivineš. Svým půvabem...
Izaiáš 2:11... lidská pýcha bude sražena; jen Hospodin bude vyvýšen v ten den. Hospodin zástupů totiž chystá den pro...
Izaiáš 2:17... lidská pýcha bude sražena; v ten den bude vyvýšen jen Hospodin a modly zcela vymizí...
Izaiáš 5:16...skloní se. Hospodin zástupů se ale soudem vyvýší, svatý Bůh se ukáže svatým ve spravedlnosti. Ovce se...
Izaiáš 14:13...se k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních;...
Izaiáš 33:10... Teď povstanu, praví Hospodin, teď se pozvednuvyvýším! Těhotní senem, slámu rodíte; ohněm vás pohltí...
Izaiáš 40:4...v pustině stezku Bohu našemu! Každé údolí je vyvýšeno, každá hora a výšina poklesnou; co je hrbolaté,...
Izaiáš 52:13... Hle, můj služebník uspěje; povstane, zvedne sevyvýšen bude velice! Jako se nad ním mnozí zděsili, (že...
Daniel 11:36...král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a zveličí nade všechny bohy. Povede neslýchané řeči...
Matouš 11:23...den lehčeji než vám! A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno do nebe? do pekla se propadneš! Vždyť kdyby...
Lukáš 10:15...než vám. A ty, Kafarnaum, které jsi k nebi vyvýšeno, do pekla budeš svrženo. Kdo vám naslouchá,...
Skutky 2:33...vzkřísil - my všichni jsme toho svědkové! Byl vyvýšen na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha...
Skutky 5:31...jste vy přibili na kříž a zabili. Právě jeho Bůh vyvýšil na svou pravici jako Vůdce a Spasitele, aby dal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |