Vyvádí

Hledám varianty 'vyvádí' [ vyvádíš (2) vyvádí (6) vyvádět (1) vyváděl (4) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 6:7...poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských robot. Přivedu vás do země, o níž jsem...
Exodus 14:11...na poušti? Cos nám to udělal? Proč jsi nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to v Egyptě? Říkali...
Leviticus 23:43...vaši potomci věděli, že když jsem syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal jsem je bydlet ve stanech. jsem...
Numeri 27:17... kdo by před nimi vycházel i vcházel, kdo by je vyváděl i uváděl, aby Hospodinova obec nebyla jako ovce bez...
2. Samuel 22:49... podmaňuje mi národy. Zprostřed nepřátel  vyvádíš, pozvedáš nad soky, před násilníkem zachráníš....
Job 10:18...a znovu vezmou útokem. Proč jsi vůbec z lůna vyváděl? Kéž bych byl zhynul, než kdo uviděl! Jako bych...
Job 12:22...i statečné. Odkrývá hlubiny temnoty, na světlo vyvádí, co bylo v příšeří. Rozmnožuje národy a pak je ničí,...
Žalmy 18:49... podmaňuje mi národy, zprostřed nepřátel  vyvádí. Pozvedáš nad soky, před násilníkem zachráníš....
Žalmy 68:7...svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají pustinu. Když...
Žalmy 68:21...tento Bůh je Bohem naší spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze smrti! Svým sokům Bůh ale rozdrtí lebku, serve...
Izaiáš 45:9... pouhý střep! Říká snad hlína hrnčíři: "Co to vyvádíš?" Říká tvé dílo: "On je bezruký"? Běda tomu, kdo...
Jan 10:3...Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménemvyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi a ovce...
2. Tesalonickým 2:2... Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, proroctvím, kázáním nebo...

Slova obsahující vyvádí: vyvádí (6) vyvádíš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |