Vyučuj

Hledám varianty 'vyučuj' [ vyučujte (2) vyučuješ (1) vyučuje (4) vyučuj (3) vyučovat (4) vyučován (1) vyučovali (4) vyučoval (9) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 35:34...a ovládal každé řemeslo. Dal mu také schopnost vyučovat, jemu i Oholiabovi, synu Achisamachovu z pokolení...
Deuteronomium 11:19...si je jako znamení na ruku a jako pásek na čeloVyučujte jim své syny. Mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš...
2. Královská 17:27...vyhnali. Smí se tam vrátit a žít tam, aby je vyučoval způsobům Boha země." Jeden z kněží odvlečených...
2. Letopisů 17:9...a s nimi také kněze Elišamu a Jorama. Ti vyučovali v Judsku. Měli s sebou knihu Zákona Hospodinova,...
Nehemiáš 8:9...proto s učeným knězem Ezdrášem a s levity, kteří vyučovali lid, říkal: "Netruchlete a neplačte, vždyť dnes...
Job 35:11... který písněmi rozeznívá noc, který nás vyučuje i skrze dobytek a který nám na ptácích ukazuje...
Izaiáš 2:3... k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze...
Micheáš 4:2... k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze...
Abakuk 2:18...modla, kterou někdo vytesal, odlitá socha, jež vyučuje klam? Ve vlastní dílo věří, kdo ji vytvořil, dělá...
Matouš 9:35..." Takto Ježíš obcházel všechna města a vesnicevyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium o Království...
Matouš 21:23...v modlitbě požádáte." Když přišel do chrámuvyučoval tam, přistoupili k němu vrchní kněží a starší lidu...
Marek 2:13... Všechen zástup tam přicházel k němu a on je vyučoval. Když cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí...
Marek 4:1...je můj bratr, sestra a matka." Znovu pak začal vyučovat u jezera. Shromáždil se k němu tak obrovský zástup...
Marek 11:17...přenášet zboží přes chrámové nádvoří. Potom je vyučoval: "Není snad psáno, žeMůj dům bude nazýván domem...
Marek 12:35... neodvažoval na nic zeptat. Když potom Ježíš vyučoval v chrámu, zeptal se: "Jak mohou znalci Písma říkat...
Lukáš 5:17...do pustin a modlil se. Jednoho dne, když vyučoval, seděli tam farizeové a vykladači Zákona, kteří se...
Lukáš 20:21...učíš správně a že nikomu nestraníš, ale pravdivě vyučuješ Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo...
Jan 7:28...nebude vědět, odkud je." Ježíš, který zatím vyučoval v chrámě, tehdy zvolal: "Znáte a také víte,...
Skutky 15:35...zůstali v Antiochii také a spolu s mnoha dalšími vyučovali a kázali Pánovo slovo. Po nějaké době Pavel řekl...
Skutky 18:11...mně." A tak tu Pavel zůstal půldruhého rokuvyučoval mezi nimi Boží slovo. Když se však řeckým...
1. Korintským 2:13...slovy, jimž učí lidská moudrost, ale slovy, jimž vyučuje Duch), když vykládáme duchovní věci duchovními...
Galatským 6:6...musí nést svůj vlastní náklad. Kdo je vyučován Slovu, se dělí o vše dobré se svým učitelem....
Koloským 3:16...přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu...
1. Timoteus 6:2...přinese užitek věřícím a milovaným.Těmto věcem vyučuj a na nich trvej. Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí...
2. Timoteus 3:16...Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečnéVyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve...
2. Timoteus 4:2...vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzujvyučuj s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé...
Titus 2:1...a nepřipravení konat jakékoli dobro. Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení. Starší muži jsou...

Slova obsahující vyučuj: vyučuj (3) vyučuje (4) vyučuješ (1) vyučujte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |