Vytesá

Hledám varianty 'vytesá' [ vytesej (2) vytesat (1) vytesáni (1) vytesali (1) vytesal (7) vytesá (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 50:5...umírám. Pochovej v hrobce, kterou jsem si vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol odejít....
Exodus 34:1...však nikdo nespatří." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a na ...
Exodus 34:4...skot se před touto horou nepase." Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak...
Deuteronomium 10:1...a vztaženou paží!" Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly ty první, a vystup...
Deuteronomium 10:3..." Vyrobil jsem tedy truhlu z akáciového dřevavytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním a s oběma...
Deuteronomium 27:15...všechny Izraelity hlasitě volat: "Zlořečený, kdo vytesá či odlije modlu, ohavnost před Hospodinem, výtvor...
2. Letopisů 16:14... Pochovali ho v jeho hrobce, kterou si nechal vytesat ve Městě Davidově. Uložili ho na márách pokrytých...
Job 19:24...olovem a rydlem železným, kéž by je navždy vytesali do skály! Můj Vykupitel žije, to jedno vím, a že...
Izaiáš 22:16... že tu znamenáš, že sis tu dokonce i hrobku vytesal? Vytesal sis hrobku pěkně ve výšce, místo odpočinku...
Izaiáš 51:1...Hospodina hledáte: Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž vykopáni jste. Pohleďte...
Abakuk 2:18...se všemi obyvateli. Na co je modla, kterou někdo vytesal, odlitá socha, jež vyučuje klam? Ve vlastní dílo...
Matouš 27:60...a pochoval do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenem a...

Slova obsahující vytesá: vytesá (1) vytesáni (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |