Vystupují

Hledám varianty 'vystupují' [ vystupují (6) vystupuji (1) vystupuje (5) vystupovat (7) vystupovaly (4) vystupovali (3) vystupovala (2) vystupoval (3) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 2:6...člověk, který by obdělával půdu. Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch. Hospodin...
Genesis 28:12...spatřil žebřík sahající od země k nebi a hlevystupovali a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním...
Exodus 19:23... aby se na Hospodin neobořil." "Lid nemůže vystupovat na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám...
Exodus 20:26... znesvětíš jej. Také nebudeš k mému oltáři vystupovat po stupních, aby se při tom neodkryla tvá nahota...
Exodus 25:19...na druhém konci. Uděláte cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové...
Exodus 25:31...bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj vystupovat pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků bude...
Exodus 25:35...a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude jeden pupen, pod druhým párem další pupen a...
Exodus 25:36...ze svícnu. Tyto pupeny i pruty budou vystupovat ze svícnu a všechno to bude vytepáno z jednoho...
Exodus 27:2...jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovat z oltáře, a obložíš jej bronzem. K oltáři...
Exodus 30:2...na šířku; na výšku dva lokte a z něj vystupují rohy. Obložíš jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho...
Exodus 37:8...cheruba na druhém konci. Udělal cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové...
Exodus 37:17...čistého zlata. Svícen měl tepanou patu i dříkvystupovaly z něj pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků...
Exodus 37:21...a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, byl jeden pupen, pod druhým párem další pupen a...
Exodus 37:22...vycházejících ze svícnu. Tyto pupeny i pruty vystupovaly ze svícnu a všechno to bylo vytepáno z jednoho...
Exodus 37:25...délku a loket na šířku; na výšku měl dva loktevystupovaly z něj rohy. Obložil jej čistým zlatem: jeho...
Jozue 15:3...stoupá jižně od Kádeš-barné, prochází Checronemvystupuje k Adaru, stáčí se ke Karce a pokračuje k Acmoně....
Jozue 15:6...k Bet-chogle, prochází severně od Bet-aravyvystupuje ke kameni Rubenova syna Bohana. Hranice pak...
1. Samuel 2:28...ze všech izraelských kmenů vyvolil za kněze, aby vystupoval k mému oltáři, aby pálil kadidlo a nosil přede...
1. Samuel 28:13...se," řekl král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési božstvo," řekla žena. "Jak vypadá?" ptal...
1. Královská 6:3...šířku chrámu předsíň. Byla 20 loktů širokávystupovala před chrám na 10 loktů. Šalomoun nechal v...
Job 33:21...tak, že z očí ztrácí se, dříve skryté kosti vystupují ven. Jeho duše naklání se do jámy, vykročil...
Jeremiáš 47:2...Hospodin: "Hle, od severu stoupá hladina, řeka vystupuje z koryta! Zaplaví zemi i všechno na , města i s...
Jeremiáš 48:35... Skoncuji s Moábem, praví Hospodin - s těmi, kdo vystupují na posvátné výšiny a svým bohům pálí oběti. ...
Ezechiel 1:5...jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovu. Zprostřed vystupovaly jakoby čtyři bytosti. Napohled se podobaly...
Marek 1:10...a dal se od Jana pokřtít v Jordánu. Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená nebesa a Ducha...
Jan 1:51...vám: Uvidíte otevřené nebe a Boží anděly, jak vystupují a sestupují na Syna člověka." Třetího dne se v...
Jan 6:62...vás uráží? A co kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Duch je ten, kdo dává život;...
Jan 20:17...svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k...
Zjevení 7:2...strom. Spatřil jsem také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo živého Boha....
Zjevení 13:1...na mořském břehu. Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch...
Zjevení 13:11...svatých. Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila...

Slova obsahující vystupují: vystupují (6) vystupující (2) vystupujících (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |