Vystup

Hledám varianty 'vystup' [ vystupte (3) vystupme (2) vystup (9) vystoupit (5) vystoupíš (2) vystoupím (2) vystoupilo (6) vystoupili (14) vystoupila (3) vystoupil (49) vystoupí (8) ]. Nalezeny 102 verše.
Genesis 26:23... abychom se rozplodili na zemi." Když pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a...
Genesis 41:2...letech měl farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a tučných krav a pásly se...
Genesis 41:3...krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubených;...
Genesis 41:18...jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm tučných a nápadně krásných krav a pásly se...
Genesis 41:19...krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi vystoupilo sedm jiných krav, churavých, nápadně ošklivých a...
Exodus 17:10... a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku. A dokud Mojžíš držel ruku...
Exodus 19:3... Izrael se utábořil naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z hory zavolal: "Toto...
Exodus 19:12...ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý...
Exodus 19:13...člověk, nesmí zůstat naživu.' Na horu budou smět vystoupit, teprve zazní dlouhé troubení rohu." Mojžíš...
Exodus 19:20...zavolal Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupil. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid,...
Exodus 24:1... octl by ses v pasti." Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup k Hospodinu. Ty, Áron, Nádab, Abihu a sedmdesát...
Exodus 24:9... Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů pak vystoupilo na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama...
Exodus 24:12... Potom jedli a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky -...
Exodus 24:13...i jeho pomocník Jozue tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Stařešinům řekl: "Zůstaňte tu,...
Exodus 24:15...něco potřebovat, jde za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. Hospodinova sláva...
Exodus 24:18...oheň. Mojžíš vešel doprostřed oblakuvystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a...
Exodus 32:30...řekl: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní však vystoupím k Hospodinu - snad ho ohledně vašeho hříchu...
Exodus 34:2... které jsi roztříštil. Připrav se na ráno. Ráno vystoupíš na horu Sinaj a tam, na vrcholu hory, staneš u...
Exodus 34:4...desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstalvystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a v ruce...
Numeri 13:17...zem, řekl jim: "Jděte vzhůru do Negevu, potom vystupte do hor a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid...
Numeri 13:22...od pouště Cin po Rechob u Lebo-chamátu. Když vystoupili do Negevu, vydali se k Hebronu, kde žili Achiman...
Numeri 20:27... jak mu Hospodin přikázal; před očima celé obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a...
Numeri 27:12...přikázal Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup na toto pohoří Abarim a pohleď na zem, kterou dávám...
Numeri 33:38...čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a...
Deuteronomium 1:41...válečnou zbroj a lehkomyslně jste se chystali vystoupit do hor. Hospodin ale ke mně promluvil: "Řekni jim...
Deuteronomium 3:27... "To stačí!" řekl mi. " o tom se mnou nemluvVystup na vrchol Pisgy a pozvedni oči na západ, na sever,...
Deuteronomium 5:5... protože jste se báli toho ohně a nechtěli jste vystoupit na horu.) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 9:9...tak, že vás chtěl vyhladit. Když jsem na tu horu vystoupil, abych přijal kamenné desky - desky smlouvy,...
Deuteronomium 10:1...si dvě kamenné desky, jako byly ty první, a vystup ke mně na horu. Zhotov také dřevěnou truhlu. na...
Deuteronomium 10:3...těm prvním a s oběma deskami v rukou jsem vystoupil na horu. On pak na ty desky napsal tentýž nápis...
Deuteronomium 30:12...vzdálené! Není na nebi, abys říkal: "Kdo z nás vystoupí na nebe, aby nám je odtud přinesl a oznámil nám je...
Deuteronomium 32:49...dne Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vystup na toto pohoří Abarim, na horu Nebó v moábské zemi...
Deuteronomium 32:50...do vlastnictví synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš připojen ke svému lidu stejně...
Deuteronomium 34:1...krčí a ty jim šlapeš po šíji!" Mojžíš pak vystoupil z moábských plání na horu Nebó, na vrchol Pisgy...
Jozue 2:8...ještě ani neulehli, když k nim na střechu vystoupila Rachab. "Vím, že Hospodin vám dal tuto zem,"...
Jozue 4:16..."Přikaž kněžím nesoucím Truhlu svědectví,  vystoupí z Jordánu." Jozue tedy kněžím přikázal: "Vystupte...
Jozue 4:17...z Jordánu." Jozue tedy kněžím přikázal: "Vystupte z Jordánu." A jakmile kněží nesoucí Truhlu smlouvy...
Jozue 4:18...jakmile kněží nesoucí Truhlu smlouvy Hospodinovy vystoupili zprostřed Jordánu a stanuli nohama na souši,...
Jozue 4:19...na místo a vylévaly se z břehů jako předtím. Lid vystoupil z Jordánu desátého dne prvního měsíce a utábořil...
Soudců 9:7...prohlásili za krále. Když se to dozvěděl Jotamvystoupil na vrchol hory Gerizim a odtud na hlasitě...
Soudců 9:48...dozvěděl, že jsou tam všichni pohromaděvystoupil s celým svým vojskem na horu Calmon. Vzal sekeru,...
Soudců 9:51... všichni obyvatelé města. Zavřeli za sebouvystoupili na střechu věže. Abimelech šel k věži a vzal...
1. Samuel 17:4...a mezi nimi bylo údolí. Z filištínského tábora vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký...
1. Samuel 17:23...s nimi mluvil, když vtom z filištínských řad vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vykřikoval...
1. Samuel 17:25...strachu dali na útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael. Kdyby ho...
1. Samuel 24:23... Saul pak odešel domů a David se svými muži vystoupil do skalní pevnosti. Samuel pak zemřel. Všichni...
2. Samuel 18:24...a vnější branou. Na střechu hradební brány vystoupila hlídka, rozhlédla se a spatřila osamělého běžce....
1. Královská 12:33... v němž si usmyslel zavést pro Izraelce svátekvystoupil k oltáři, který postavil v Bet-elu, aby na něm...
1. Královská 18:42..." Achab se tedy odešel najíst a napít. Eliáš vystoupil na vrchol Karmelu a schoulil se na zemi, hlavu...
1. Královská 19:11...i teď chtějí připravit o život." On mu řekl: "Vystup na horu a postav se před Hospodina, neboť tudy...
2. Královská 2:11...ohnivý vůz s ohnivými koni - Eliáš ve vichru vystoupil do nebe! Když to Elíša uviděl, vykřikl: "Otče můj...
2. Královská 5:21...Námanem. Jakmile si Náman všiml, že za ním běžívystoupil z vozu a šel mu vstříc. "Je všechno v pořádku?"...
2. Královská 5:26..." "Copak jsem tam v duchu nebyl, když ten muž vystoupil z vozu a šel ti vstříc?" řekl mu na to Elíša....
2. Letopisů 28:12... syn Šalumův, a Amasa, syn Chadlajův - a vystoupili proti těm, kdo se vraceli z boje. "Nevoďte sem...
Job 34:28...vůbec nedbali. Křik chudých kvůli nim k Bohu vystoupil a on vyslýchá křik ubohých. Když ale mlčí, kdo ho...
Žalmy 24:3...nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil! Kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho...
Žalmy 81:6...Jákobův. Na svědectví to uložil Josefovi, když vystoupil proti Egyptu. Slyším hlas mně dosud neznámý: "...
Žalmy 139:8...tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí - i tam...
Přísloví 30:4...se nenaučil, poznání Svatého jsem nedosáh. Kdo vystoupil do nebe, aby se vrátil? Kdo pobral vítr do dlaní?...
Izaiáš 2:3...národy, zástupy lidí půjdou se slovy: "Pojďmevystupme na horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho...
Izaiáš 8:7... totiž asyrského krále se vší jeho slávou. Všude vystoupí ze svého koryta, všude se vylije z břehů. I Judu...
Izaiáš 22:1... Ortel nad Údolím vidění: Co je ti, že jsi celé vystoupilo na střechy, město plné křiku a bouření, město...
Izaiáš 30:28... jeho dech jako řeka v povodni, která k bradě vystoupí - přichází přesít národy sítem marnosti, sevřít...
Izaiáš 40:9...našeho Boha však věky přetrvá. Na vysokou horu vystup si, kdo neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej ze...
Jeremiáš 46:8...jako Nil, jak říční proudy v povodni. Prý: ‚Vystoupím z břehů, zaplavím zemi, zpustoším města i s...
Pláč 1:22...postihne to, co ! Kéž všechna jejich zloba vystoupí před tvou tvář. Proveď jim, co jsi mi učinil za...
Ezechiel 40:6...a na tyč vysoká. Poté přešel k východní bráněVystoupil po schodech a změřil její práh: byl na tyč...
Amos 9:2...pekla, ruka by je odtud vytáhla. Kdyby snad vystoupili do nebe, i odtud strhnu je. Kdyby se ukryli na...
Abdiáš 1:21...v Sefaradu obsadí města v Negevu. Zachránění vystoupí na horu Sion, aby vládli nad Ezauovou horou. A...
Jonáš 1:2...velikého města, a kaž mu, neboť jejich špatnost vystoupila přede mne." Jonáš ale vstal a dal se na útěk za...
Micheáš 4:2...zástupy, mnohé národy půjdou se slovy: "Pojďmevystupme na horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho...
Matouš 3:16..." A tak mu nebránil. Jakmile byl Ježíš pokřtěnvystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a...
Matouš 5:1...a Zajordánska. Když Ježíš uviděl zástupyvystoupil na horu. Posadil se, a když k němu přistoupili...
Matouš 14:14...zástupy, vypravily se za ním pěšky z měst. Když vystoupil z loďky a uviděl veliký zástup lidí, byl naplněn...
Matouš 14:23...než on propustí zástupy. Když zástupy propustilvystoupil o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam...
Matouš 14:29...k tobě přijdu po vodě." "Pojď!" řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši....
Matouš 15:29...se pak odtud vrátil ke Galilejskému jezeruvystoupil na horu a posadil se tam. Tehdy k němu přišlo...
Marek 3:13...jim velmi hrozil, aby ho neprozrazovali. Potom vystoupil na horu, povolal k sobě ty, které sám chtěl, a...
Marek 5:2...přes jezero do gerasenského kraje. Jakmile vystoupil z lodi, ihned proti němu z hrobů vyšel člověk...
Marek 6:34...ze všech měst pěšky a předstihli je. Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem...
Marek 6:54... přistáli u Genezaretu, kde zakotvili. Jakmile vystoupili z lodi, lidé ho hned poznali. Zběhali celý ten...
Lukáš 1:80...a sílil v duchu a žil na poušti do dne, kdy vystoupil před Izrael. V těch dnech vydal César Augustus...
Lukáš 5:2...slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodiVystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do jedné z těch lodí...
Lukáš 6:12... co s Ježíšem provést. V těch dnech pak vystoupil na horu, aby se modlil. Celou noc strávil v...
Lukáš 8:27...kraje, který leží naproti Galileji. Jakmile vystoupil na zem, setkal se s ním jeden muž z toho města,...
Lukáš 9:28...Asi po týdnu vzal k sobě Petra, Jakuba a Janavystoupil na horu, aby se modlil. Zatímco se modlil, změnil...
Jan 6:3...viděli zázraky, které konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a posadil se tam se svými učedníky....
Jan 21:9...asi dvě stě loket) a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a...
Skutky 1:13...- na vzdálenost sobotní cesty. Když přišlivystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali: Petr,...
Skutky 8:39... sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří...
Skutky 10:9...dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo...
Skutky 20:11...a řekl: "Buďte klidní, je v něm život!" Pak vystoupil nahoru, lámal chléb a po jídle ještě dlouho...
Skutky 25:18...a poručil, toho muže předvedou. Když ale vystoupili jeho žalobci, nevznesli proti němu nějaké těžké...
Římanům 10:6...víry však mluví takto: "Neříkej si v srdci: Kdo vystoupí do nebe?" (totiž přivést Krista dolů) ani: "Kdo...
Efeským 4:8...míry Kristova obdarování. Písmo přece říká: "Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem...
Efeským 4:9...se zajatých, dary lidem rozdělil." To, že "vystoupil", musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů...
Efeským 4:10...zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno....
Zjevení 4:1...zazněl ten hlas, který jsem slyšel předtím: "Vystup sem a ukážu ti, co se musí stát potom." A hned jsem...
Zjevení 8:4...před trůnem, a dým kadidla s modlitbami svatých vystoupil z andělovy ruky před Boží tvář. Anděl pak vzal tu...
Zjevení 9:2...propasti. Když tu bezednou propast otevřelavystoupil z propasti dým jako dým z veliké pece a dýmem ...
Zjevení 11:12...života od Boha. Uslyšeli mocný hlas z nebe: "Vystupte sem!" a před zraky svých nepřátel vystoupili v...
Zjevení 17:8...rohů. Šelma, kterou jsi viděl, byla a není a  vystoupit z propasti a jít do záhuby. A obyvatelé země, ti,...

Slova obsahující vystup: nevystupuje (2) vystup (9) vystupme (2) vystupoval (3) vystupovala (2) vystupovali (3) vystupovaly (4) vystupovat (7) vystupte (3) vystupuje (5) vystupuji (1) vystupují (6) vystupující (2) vystupujících (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |