Vystrojí

Hledám varianty 'vystrojí' [ vystrojím (1) vystrojili (1) vystrojila (2) vystrojil (12) vystrojí (3) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 19:3... uchýlili se k němu a vešli do jeho domuVystrojil jim tedy hostinu a napekl nekvašené chleby a oni...
Genesis 21:8...se kojit. V den, kdy se Izák přestal kojitvystrojil Abraham velikou hostinu. Sára pak viděla, že syn,...
Genesis 26:30... v pokoji. Jsi přece Hospodinův požehnaný!" Vystrojil jim tedy hostinu a jedli a pili. Časně ráno pak...
Genesis 29:22...." Lában tedy shromáždil všechny místní muževystrojil hostinu. Večer pak vzal svou dceru Léu, přivedl...
Genesis 40:20...maso!" Třetího dne pak měl farao narozeninyvystrojil všem svým služebníkům hostinu. Tehdy před očima...
1. Královská 3:15...zápalné a pokojné oběti a všem svým dvořanům vystrojil hostinu. Jednou přišly ke králi dvě nevěstky a...
2. Královská 6:23...a pak se vrátí ke svému pánu." Král jim tedy vystrojil velikou hostinu, a když se najedli a napili,...
Ester 1:5...přepych a nádheru svého majestátu. Na závěr král vystrojil sedmidenní hostinu na nádvoří královské zámecké...
Ester 5:8...přijde s Hamanem na hostinu, kterou jim zítra vystrojím. Tehdy králi odpovím na jeho otázku." Toho dne...
Ester 5:12... "Dokonce," povídá Haman, "královna Ester vystrojila hostinu, na kterou nepozvala kromě krále ...
Ester 6:14...a spěšně Hamana odvedli na hostinu, kterou vystrojila Ester. Král i Haman přišli na hostinu ke...
Job 21:32...to, co prováděl, kdo mu odplatí? Ještě mu pohřeb vystrojí, nad jeho hrobem budou bdít. Lehká mu bude země...
Izaiáš 25:6...píseň ukrutných! Hospodin zástupů na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy, hody se zralým...
Jeremiáš 16:8...z poháru útěchy. Nevcházej také do domu, kde vystrojili hody. Nesedej si k nim, abys pojedl a popil,...
Daniel 5:1...ty, kteří žijí v pýše! Král Belšasar jednou vystrojil velikou hostinu pro tisíc svých velmožů a v...
Ozeáš 9:6...zkáze utekli, Egypt je polapí, Memfis jim pohřeb vystrojí. Jejich stříbrné poklady si vezme trní, v jejich...
Matouš 22:2...království se podobá králi, který svému synu vystrojil svatbu. Poslal své služebníky, aby svolali...
Lukáš 5:29... vstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní...
Lukáš 14:16...království." Ježíš odpověděl: "Jeden člověk vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů. V čas večeře...

Slova obsahující vystrojí: vystrojí (3) vystrojím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |