Vystavil

Hledám varianty 'vystavil' [ vystavíš (2) vystavíme (1) vystavím (1) vystavili (1) vystavil (3) vystaví (7) vystaveno (1) vystaven (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Soudců 8:27...velbloudů. Gedeon z toho pak udělal efodvystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním...
1. Královská 8:19... ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které...
2. Královská 17:29...městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní bohyvystavili si je ve svatyních, které Samaritáni postavili na...
1. Letopisů 22:11...můj, Hospodin buď s tebou. Kéž se ti daří a kéž vystavíš dům Hospodinu, svému Bohu, jak to o tobě řekl....
2. Letopisů 6:9... ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které...
Žalmy 69:36...Bůh totiž Sionu daruje spásu a města Judy znovu vystaví, tak aby bydleli ve svém dědictví. Potomci jeho...
Žalmy 78:50...samou smrtí je nešetřil, morové ráně je všechny vystavil. V Egyptě pobil všechno prvorozené, ten výkvět...
Žalmy 107:40...ukrutnou bídou a trápením. I přední muže vystavil hanbě, nechal je bloudit v pustotě bez cíle. Z...
Izaiáš 58:12...dávné sutiny; základy minulých pokolení znovu vystavíš. Budou nazývat stavitelem zbořenin a...
Jeremiáš 8:2...kněží a proroků i kosti jeruzalémských občanůVystaví je slunci, měsíci a celému tomu nebeskému zástupu,...
Jeremiáš 30:18...stany, nad jeho příbytky se slituji. Město se vystaví tam, kde byly trosky, a palác bude tam, kde být....
Nahum 3:6... Nakydám na tebe ohavnosti a veřejně potupímvystavím na odiv! Kdo uvidí, uteče od tebe a řekne:...
Zachariáš 6:12...zástupů - Muž jménem Výhonek vyraší zespodavystaví Hospodinův chrám. To on vystaví Hospodinův chrám a...
Zachariáš 6:13...vyraší zespoda a vystaví Hospodinův chrám. To on vystaví Hospodinův chrám a oblékne se v majestát. Usedne na...
Malachiáš 1:4...si může říci: "Byli jsme poraženi, ale znovu vystavíme trosky." Hospodin zástupů však praví: Jen si...
Římanům 3:19...tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu. Na základě skutků Zákona před ním...
Efeským 5:13... je hanba i jen mluvit. Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo a všechno, co vychází...

Slova obsahující vystavil: vystavil (3) vystavili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |