Vystavěna

Hledám varianty 'vystavěna' [ vystavět (6) vystavěno (6) vystavěna (2) vystavěn (5) vystavělo (1) vystavěli (12) vystavěla (2) vystavěl (47) vystavějí (2) vystavěj (1) ]. Nalezen 81 verš.
Genesis 10:11...v zemi Šineár. Z země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach a Resen, jež leží mezi...
Exodus 1:11...utiskovali robotou, a izraelský lid pro faraona vystavěl zásobovací města Pitom a Rameses. Čím více jej...
Numeri 21:27...říkají: "Jen jděte do Chešbonu, zkuste ho vystavět, zkuste opevnit město Sichonovo! Z Chešbonu totiž...
Numeri 32:34...území pohraničních měst. Synové Gádovi pak vystavěli Dibon, Atarot, Aroer, Atarot-šofan, Jaezer,...
Numeri 32:37...a ohrady pro ovce a kozy. Synové Rubenovi vystavěli Chešbon, Eleale, Kiriatajim, Nebó, Baal-meon...
Numeri 32:38...jména byla změněna) a také Sibmu. Města, která vystavěli, přejmenovali. Synové Machira, syna Manasesova,...
Deuteronomium 13:17...je z něj navěky hromada sutin, nikdy není vystavěno. Nic z toho, co propadlo klatbě, ti nesmí zůstat...
Jozue 8:30...kamení, která je tam dodnes. Jozue pak vystavěl Hospodinu, Bohu Izraele, oltář na hoře Ebal, jak...
Jozue 19:50...- Timnat-serach v Efraimských horách. To město vystavěl a usadil se v něm. Toto jsou dědictví, která kněz...
Soudců 1:26...rodinou propustili. Odešel pak do země Chetitůvystavěl město, nazval je Luz a tak se jmenuje dodnes....
Soudců 18:28...u Bet-rechobu. Danovi synové pak to město znovu vystavěli a usídlili se v něm. Pojmenovali to město Dan po...
Soudců 21:23... Pak šli a vrátili se do svého dědictví. Znovu vystavěli svá města a bydleli v nich. Synové Izraele se...
2. Samuel 5:9...usadil, a tak dostala jméno Město DavidovoVystavěl město okolo od terasy Milo k paláci. Tak se...
1. Královská 7:2...let - tak dlouho mu trvalo dokončit celý palácVystavěl si palác zvaný Libanonský les. Ten byl 100 loktů...
1. Královská 9:3...předložil. Posvětil jsem tento chrám, který jsi vystavěl, aby tam navěky zůstávalo jméno. oči i ...
1. Královská 9:10...na Hospodin uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinův chrám i královský palác,...
1. Královská 9:15...král Šalomoun zavedl nucené práce, bylo, aby vystavěl: Hospodinův chrám, svůj palác, terasu Milo,...
1. Královská 9:24...z Města Davidova do paláce, který pro ni vystavěl, začal budovat terasu Milo. Třikrát ročně přinášel...
1. Královská 10:4...všechnu Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl, pokrmy na jeho stole, zasedání jeho dvořanů,...
1. Královská 12:25...zrušili tažení, jak jim řekl Hospodin. Jeroboám vystavěl město Šechem v Efraimských horách, kde se usídlil....
1. Královská 12:31...z nich do Bét-elu a druhému do Danu. Jeroboám vystavěl na výšinách svatostánky a nadělal kněží z kdekoho...
1. Královská 12:32... a ustanovil kněžstvo pro posvátné výšiny, které vystavěl. V patnáctý den osmého měsíce, onoho měsíce, v...
1. Královská 15:17...válka. Izraelský král Baaša vytáhl proti JudskuVystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani...
1. Královská 15:22...kamení a dřevo z Rámy, kterou chtěl Baaša vystavět. Král Asa z toho vystavěl Gebu Benjamínovu a Micpu...
1. Královská 15:23...jak byl udatný, co všechno vykonal a jaká města vystavěl - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských...
1. Královská 16:34...králové před ním. Chiel Betelský v jeho době vystavěl Jericho. Založil ho za cenu svého prvorozeného...
1. Královská 22:39...palác vykládaný slonovinou a jaká všechna města vystavěl - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských...
2. Královská 15:35...obětoval a pálil kadidlo na výšinách. To on vystavěl Horní bránu Hospodinova chrámu. Ostatní Jotamovy...
2. Královská 21:3... které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které jeho otec Ezechiáš zničil....
2. Královská 23:13...před Jeruzalémem jižně pod Horou zkázy, které vystavěl izraelský král Šalomoun pro sidonskou ohavnost...
2. Královská 23:15...i ten oltář v Bet-elu - tu obětní výšinu, kterou vystavěl Jeroboám, syn Nebatův, když svedl Izrael k hříchu...
1. Letopisů 7:24...do jeho domu přišlo neštěstí. Jeho dcera Šeera vystavěla Dolní i Horní Bet-choron a Uzen-šeeru. Jeho...
1. Letopisů 8:12... Synové Elpaalovi: Eber, Mišeam a Šemed (který vystavěl Ono a Lod s okolními vesnicemi). Beria a Šema byli...
1. Letopisů 15:1...způsobil, že se ho bály všechny národy. Když si vystavěl paláce ve Městě Davidově, připravil místo i pro...
1. Letopisů 22:5...je mladý a nezkušený, a ten dům, který se  vystavět Hospodinu, být veliký, vysoký, nádherný a...
1. Letopisů 22:6...svého syna Šalomouna zavolal a přikázal mu, aby vystavěl dům Hospodinu, Bohu Izraele. David Šalomounovi...
2. Letopisů 8:1...to proto na uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl Hospodinův chrám i královský palác během dvaceti...
2. Letopisů 8:4...táhl na Chamát-cobu a dobyl ji. Na poušti vystavěl také Tadmor a v Chamátu vybudoval všechna města...
2. Letopisů 9:3...Sáby viděla Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl, pokrmy na jeho stole, zasedání jeho dvořanů,...
2. Letopisů 11:6...a po celém Judsku budoval opevněná městaVystavěl Betlém, Etam, Tekou, Bet-cur, Socho, Adulam...
2. Letopisů 16:1...ale proti Judsku vytáhl izraelský král BaašaVystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani...
2. Letopisů 16:6...kamení a dřevo z Rámy, kterou chtěl Baaša vystavět. Král Asa z toho vystavěl Gebu a Micpu. V době...
2. Letopisů 17:12...kozlů. Jošafatova moc neustále rostla. V Judsku vystavěl pevnosti a zásobovací města a v judských městech...
2. Letopisů 26:6...Filištínům, zbořil hradby Gatu, Jabny i Ašdoduvystavěl v okolí Ašdodu i jinde na filištínském území města...
2. Letopisů 27:4...Vybudoval také města v Judském pohoří a v lesích vystavěl pevnosti a věže. Bojoval s amonským králem a...
2. Letopisů 32:29... chlévy pro všemožný dobytek a ohrady pro stádaVystavěl si města a získal veliká stáda bravu i skotu,...
2. Letopisů 33:3... které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které zbořil jeho otec Ezechiáš....
2. Letopisů 33:19... stejně jako místa, kde předtím, než se ponížilvystavěl obětní výšiny a vztyčil Ašeřiny kůly a sochy - to...
2. Letopisů 35:3... řekl: "Složte Truhlu svatosti v chrámě, který vystavěl izraelský král Šalomoun, syn Davidův. Teď ji...
2. Letopisů 36:23...dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavěl chrám v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi...
Ezdráš 1:2...dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavěl dům v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří...
Ezdráš 4:12...Jeruzalémě a chtějí to zlé a odbojné město znovu vystavět. Začali budovat hradby a opravili základy....
Ezdráš 4:13... Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, přestanou odvádět dávky,...
Ezdráš 4:16... Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, ztratíš celé své území...
Ezdráš 5:15...je v jeruzalémském chrámu. Nechť je Boží dům vystavěn na svém původním místě!' Šešbacar tedy přišel a...
Ezdráš 6:3...o Božím domě v Jeruzalémě: Nechť je ten dům vystavěn na místě, kam se přinášely oběti, a to na...
Ezdráš 9:9...naklonil krále Persie a dal nám pookřát, abychom vystavěli dům našeho Boha, obnovili jeho trosky a našli...
Nehemiáš 2:5... v němž jsou hroby mých předků, abych ho znovu vystavěl." Král, po boku s chotí, se zeptal: "Jak dlouho...
Nehemiáš 2:17...je zpustošený a jeho brány spálené. Pojďme znovu vystavět jeruzalémské hradby, skončí naše potupa!" Potom...
Nehemiáš 3:13...opravoval Chanun a obyvatelé Zanoachu. Když ji vystavěli, osadili vrata, zámky a závory; opravili také na...
Nehemiáš 3:14... syn Rechabův, správce okresu Bet-kerem. Když ji vystavěl, osadil vrata, zámky a závory. Studniční bránu...
Nehemiáš 12:29...a z okolí Geby a Azmavetu. Zpěváci si totiž vystavěli usedlosti v okolí Jeruzaléma. Kněží a levité se...
Žalmy 51:20...smiluj se nad Sionem, zdi Jeruzaléma znovu vystavěj! Tehdy si zalíbíš oběti spravedlnosti - zápalné...
Přísloví 9:1... nenávidí, je smrti milencem." Moudrost si vystavěla dům, sedm tesaných sloupů vztyčila. Dobytče...
Kazatel 2:4...pod nebem. Proto jsem podnikal nemálo věcíVystavěl jsem si paláce, vysázel jsem si vinice. Zakládal...
Izaiáš 25:2... baštu cizáků jsi z města odstranil - nebude vystavěna znovu navěky! Proto ti vzdá čest mocný lid,...
Izaiáš 44:26...Jeruzalému: "Budeš obydlen!" a judským městům: "Vystavěna budete!" a pozvednu je z trosek. říkám...
Izaiáš 44:28...mou vůli zcela naplní. Řekne Jeruzalému: "Buď vystavěn!" a chrámu: "Buď znovu založen!" Toto praví...
Jeremiáš 7:31...nastavěli své ohavné modly, a tak ho poskvrniliVystavěli také obětiště Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam...
Jeremiáš 19:5...králové, a naplnili toto místo krví nevinnýchVystavěli také obětiště Baalovi, aby tam spalovali své...
Jeremiáš 31:38...dny, praví Hospodin, kdy bude toto město znovu vystavěno pro Hospodina, od věže Chananel k Nárožní...
Jeremiáš 32:31...rukama dělají, praví Hospodin. Ode dne, kdy bylo vystavěno, dodnes mi toto město bylo jen k zlosti....
Jeremiáš 32:35...a tak ho poskvrnili. V údolí Ben-hinom také vystavěli obětiště Baalovi, aby tam prováděli své syny a...
Ezechiel 26:14...se místem, kde se suší sítě. nikdy nebudeš vystavěno! To říkám Hospodin, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 27:4...panství sahá daleko do moře, dokonale krásně jsi vystavěn. Tvá prkna vyrobili z hermonských cypřišů, na tvůj...
Ezechiel 36:10...a úplný dům Izraele - aby znovu obydleli městavystavěli, co leží v troskách. Rozmnožím vaše lidi i...
Ezechiel 36:33...od všech vin, znovu obydlím vaše města, aby se vystavělo, co leží v troskách. Zpustošená země bude...
Ezechiel 36:36...které zbudou ve vašem okolí, že Hospodin jsem vystavěl zbořeniny a znovu osázel pustiny. To říkám ...
Amos 9:14... Svůj lid Izrael přivedu zpět ze zajetíVystavějí města, jež museli opustit, a budou v nich znovu...
Zachariáš 1:16...s milosrdenstvím. Můj chrám v něm bude znovu vystavěn, praví Hospodin zástupů, a měřicí šňůra změří...
Zachariáš 5:11...se mnou. "Do babylonské země," odpověděl. "Vystavějí mu tam dům, a bude hotov, položí ho v něm na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |