Vystěhováni

Hledám varianty 'vystěhováni' [ vystěhuji (2) vystěhovat (1) vystěhováni (3) vystěhován (4) vystěhoval (6) ]. Nalezeno 15 veršù.
2. Královská 17:23...služebníky proroky. Izrael je proto dodnes vystěhován ze své země do Asýrie. Asyrský král pak přivedl...
2. Královská 17:26...král tehdy dostal zprávu: "Národy, které jsi vystěhoval a přesídlil do samařských měst, neznají způsoby...
2. Královská 17:33...bohům podle zvyklostí těch národů, z nichž byli vystěhováni. dodnes se řídí podle svých starých zvyků....
1. Letopisů 5:26...Pula (totiž Tiglat-pilesara, krále Asýrie), aby vystěhoval pokolení Ruben, Gád a polovinu kmene Manasesova...
1. Letopisů 5:41...do zajetí, když Hospodin nechal Nabukadnezara vystěhovat Judu a Jeruzalém). Synové Leviho: Geršom, Kehat...
1. Letopisů 8:6... rodoví vůdcové obyvatel Geby, kteří byli vystěhováni do Manachatu: Naaman, Achiáš a Gera, který je...
1. Letopisů 9:1...a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu. Nejprve se Izraelci, kněží, levité...
Ezdráš 5:12...Nabukadnezara, který ten chrám zbořil a lid vystěhoval do Babylonu. Babylonský král Kýros pak v prvním...
Ester 2:6...Benjamínova. Ten byl spolu s dalšími vyhnanci vystěhován z Jeruzaléma s judským králem Jekoniášem,...
Jeremiáš 13:19... nikdo je nebude moci otvírat. Celý Juda bude vystěhován, vystěhován bude docela." Zvedněte oči, pohleďte...
Jeremiáš 29:4...Izraele, všem vyhnancům, které jsem z Jeruzaléma vystěhoval do Babylonu: Stavějte domy a žijte v nich,...
Jeremiáš 29:7... Usilujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval, a modlete se za k Hospodinu, neboť v jeho...
Ezechiel 39:28...že jsem Hospodin, jejich Bůh - ačkoli jsem je vystěhoval mezi národy, znovu je shromáždím do vlasti a...
Amos 5:27... jež jste si museli sami udělat? Proto vás vystěhuji za Damašek, praví Hospodin, Bůh zástupů - tak...
Skutky 7:43...si udělali, abyste se jim klaněli! Proto vás vystěhuji za Babylon.' Naši otcové měli na poušti Stánek...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |