Vysokými

Hledám varianty 'vysokými' [ vysokými (3) vysokým (2) vysokých (3) vysoký (24) vysokou (10) vysokého (2) vysoké (18) vysoká (10) vysocí (1) ]. Nalezeny 72 verše.
Genesis 6:15...300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš;...
Genesis 7:19...vzdouvala stále mohutněji, přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty,...
Genesis 34:12...prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a dám, kolik mi řeknete, jen mi...
Exodus 25:10... jeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte vysoká. Obložíš ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po...
Exodus 25:23...dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložíš jej čistým zlatem a po jeho obvodu uděláš...
Exodus 26:16...z akáciového dřeva. Každý rám bude deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a každý bude mít dva...
Exodus 27:18... Bude mít zástěnu ze soukaného kmentu 5 loket vysokou, s patkami z bronzu. Veškeré náčiní pro veškerou...
Exodus 36:21...z akáciového dřeva. Každý rám byl deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a každý měl dva spojovací...
Exodus 37:1... jeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte vysoká. Obložil ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po...
Exodus 37:10...dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložil jej čistým zlatem a po jeho obvodu udělal...
Exodus 38:18...kmentu. Byl dlouhý 20 loket a v celé šířce vysoký 5 loket, tak jako zástěny nádvoří. K němu patřily...
Deuteronomium 2:10...tam bydleli Emejci, silný a početný lidvysoký jako Anakovci. Stejně jako Anakovci se i oni...
Deuteronomium 2:21...ovšem nazývali Zamzumci - mohutný a početný lidvysoký jako Anakovci. Hospodin je však před nimi vyhladil,...
Deuteronomium 3:5...v Bášanu. Všechna ta města byla opevněná vysokými hradbami, branami a závorami. Navíc jsme dobyli...
Deuteronomium 12:2... které vyháníte, sloužily svým bohům - na vysokých horách a návrších nebo pod kdejakým košatým...
Deuteronomium 28:52...městech po celé zemi, dokud se nezhroutí tvé vysoké hradby a opevnění, na něž jsi spoléhal. Sevře ve...
1. Samuel 17:4...jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký šest loktů a píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu....
1. Královská 6:2... byl 60 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 30 loktů vysoký. Před chrámovou lodí stála přes celou šířku chrámu...
1. Královská 6:10...celého chrámu; každé její patro bylo 5 loktů vysoké a k chrámu byla připojena cedrovými trámy. Tehdy...
1. Královská 6:20...20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 20 loktů vysoký svatostánek pokryl ryzím zlatem, kterým pokryl také...
1. Královská 6:23...cheruby z olivového dřeva. Každý byl 10 loktů vysoký. Jedno i druhé cherubovo křídlo měřilo 5 loktů, a...
1. Královská 6:26...a stejný tvar. Jeden i druhý cherub byl 10 loktů vysoký. Tyto cheruby umístil do nejvnitřnější části chrámu....
1. Královská 7:2...byl 100 loktů dlouhý, 50 loktů široký a 30 loktů vysoký, s cedrovými trámy na čtyřech řadách cedrových...
1. Královská 7:16...odlil z bronzu dvě hlavice; každá z nich byla vysoká 5 loktů. Hlavice na vrchu sloupů byly ozdobeny...
1. Královská 7:27...byl 4 lokte dlouhý, 4 lokte široký a 3 lokte vysoký. Byl proveden takto: Sestával z postranic, které...
1. Královská 7:31...po stranách věnce. Ze stojanu vyčnívalo na loket vysoké prstencové ústí. Toto ústí bylo kruhové, o průměru...
1. Královská 7:32...do stojanu. Každé kolo bylo jeden a půl lokte vysoké. Kola byla provedením stejná jako kola od vozu:...
2. Královská 25:17...těch věcí se ani nedal zvážit. Jeden sloup byl vysoký 18 loktů, na něm byla bronzová hlavice vysoká 3...
1. Letopisů 11:23...sníh. Srazil také toho egyptského obra pět loktů vysokého. Egypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské vratidlo,...
1. Letopisů 15:20... Jechiel, Uni, Eliab, Maasejáš a Benajáš vysokým hlasem na citery, zatímco Matitiáš, Elifleáš,...
1. Letopisů 22:5... který se vystavět Hospodinu, být velikývysoký, nádherný a proslulý po všech zemích. Musím mu...
2. Letopisů 3:4...celou šířku 20 loktů kryté sloupoví, 20 loktů vysoké. Vnitřek pokryl čistým zlatem. Chrámovou loď obložil...
2. Letopisů 3:15...35 loktů daleko a navrchu měly hlavice 5 loktů vysoké. Zhotovil také řetězy podobné těm ve svatostánku a...
2. Letopisů 4:1...20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 10 loktů vysoký. Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od...
2. Letopisů 6:13...vyrobit 5 loktů dlouhé, 5 loktů široké a 3 lokty vysoké bronzové podium, které dal umístit doprostřed...
Ezdráš 6:3... a to na původních základech. Nechť je 30 loktů vysoký, 60 loktů dlouhý a 20 loktů široký. Po třech...
Ester 5:14...poradili: "Nech postavit kůl na padesát loktů vysoký a hned ráno řekni králi, na něj Mordechaje pověsí...
Ester 7:9...slovo zachránilo krále? Stojí u Hamanova domuvysoký na padesát loktů." "Pověste ho na něj!" rozkázal...
Job 5:11...pouští po kraji. Ponížené staví na místech vysokých, truchlícím dává bezpečí. Hatí úmysly prohnaných,...
Žalmy 46:1...věky věků chválí národy! Pro předního zpěvákavysokým hlasem. Píseň synů Korachových. Bůh je naše...
Žalmy 80:11...připravil, zarostla celou zem, vpustila kořenyVysoké hory přikryl její stín, ratolestmi zakryla cedry...
Žalmy 104:18...hnízda postaví, čáp si nachází domov na jedliVysoké hory patří kamzíkům, skály jsou útočištěm králíků....
Izaiáš 25:12...pýcha ale klesne každým pohybem. On strhne tvé vysoké nedobytné zdi, zboří a srazí je do prachu na zemi! ...
Izaiáš 30:13...vám bude tento hřích jako trhlina zející ve vysoké zdi, která se náhle zřítí v okamžik. Jak hliněný...
Izaiáš 30:25...vidlemi a lopatou. Z každé mohutné horyvysokého návrší potečou potoky vody v onen den veliké...
Izaiáš 40:9...uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá. Na vysokou horu vystup si, kdo neseš dobré zprávy Sionu;...
Izaiáš 57:7...své moučné oběti. Copak tyto věci obměkčí? Na vysoké a strmé hoře sis lože ustlala, na ni jsi stoupala,...
Jeremiáš 17:2... na své posvátné kůly u košatých stromů na vysokých kopcích i na horách v kraji. Vaše bohatství a...
Jeremiáš 51:58... bude do základů zbořena! Jeho brány, jakkoli vysoké, lehnou popelem! Národy se namáhaly zbytečně, jejich...
Jeremiáš 52:21...těch věcí se ani nedal zvážit. Každý sloup byl vysoký 18 loktů a po obvodu měřil 12 loktů; byl dutý a...
Jeremiáš 52:22...4 prsty silné; na sloupu byla bronzová hlavice vysoká 5 loktů s mřížováním a granátovými jablky kolem...
Ezechiel 17:22...cedru, útlou ratolest vytrhnu z jeho koruny a na vysoké strmé hoře si ji zasadím, zasadím ji na vznešené...
Ezechiel 17:24...poznají, že jsem Hospodin: snižuji strom vysoký a nízký zvyšuji, zelený strom nechám usychat a suchý...
Ezechiel 20:40...dům Izraele mi bude sloužit na svaté hoře, na vysoké hoře Izraele, praví Panovník Hospodin. Každý z nich...
Ezechiel 40:2...přivedl do izraelské země a postavil na velmi vysokou horu. Na se od jihu rýsovalo cosi jako město....
Ezechiel 40:5... Změřil s tu zeď a byla na tyč silná a na tyč vysoká. Poté přešel k východní bráně. Vystoupil po schodech...
Ezechiel 40:12...byla po jedné i druhé straně zídka na loket vysoká. Výklenky byly 6 loktů široké a 6 loktů hluboké....
Ezechiel 40:42...lokte dlouhý, půldruhého lokte široký a na loket vysoký. Na nich ležely nástroje k porážení zápalů a obětí....
Ezechiel 41:8...základ přístavby s postranními komorami. Byla vysoká celou tyč neboli 6 loktů. Vnější stěna postranních...
Ezechiel 41:22...stálo cosi jako dřevěný oltář. Byl 3 lokty vysoký, 2 lokty široký a 2 lokty dlouhý. Jeho zpevněné rohy...
Ezechiel 43:13...hluboký a na loket široký, lemovaný na dlaň vysokou obrubou. A toto je výška oltáře: od žlabu v zemi k...
Ezechiel 43:15...stupeň je na loket široký. Na něm stojí 4 lokty vysoké ohniště, z něhož se zvedají čtyři rohy. Čtyři strany...
Daniel 2:6...jeho výklad sdělíte, zahrnu vás dary, odměnamivysokými poctami. Nuže, povězte mi, co se mi zdálo a co to...
Daniel 3:1...nechal vyrobit zlatou sochu. Byla 60 loktů vysoká a 6 loktů široká. Nechal ji postavit na pláni Dura v...
Amos 2:9...před nimi Emorejce porazil, byli jako cedry vysocí a jako duby mohutní. Zničil jsem je shora od koruny...
Sofoniáš 1:16...na roh beraní proti městům s hradbami a s vysokými baštami. "Tehdy sevřu lidi úzkostí, aby jak slepci...
Matouš 4:8... svého Boha.'" Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich...
Matouš 17:1...Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o samotě na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila...
Marek 9:2... Jakuba a Jana, vyvedl je samotné stranou na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho šaty se...
Lukáš 4:38...do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována vysokou horečkou, a tak ho za ni poprosili. Postavil se nad...
Zjevení 21:10...Beránkovu." Odnesl v Duchu na velikouvysokou horu a ukázal mi Svaté město, Jeruzalém,...
Zjevení 21:12...jaspisu jasnému jako křišťál. Měl mohutnouvysokou hradbu s dvanácti branami, na těch branách dvanáct...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |