Vysmívali

Hledám varianty 'vysmívali' [ vysmívat (4) vysmíváš (1) vysmívali (9) vysmíval (2) vysmívají (8) vysmívá (5) ]. Nalezeno 29 veršù.
Soudců 8:15...je Zebach a Calmuna, kvůli kterým jste se mi vysmívali: ‚To máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme...
Soudců 9:38...sloužili?' Není to snad to vojsko, kterému ses vysmíval? No tak, vzhůru, bojuj s ním!" Gaal tedy vytáhl v...
2. Letopisů 36:16...a ke svému příbytku. Oni se ale Božím poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali. Z jeho proroků si...
Job 16:20...teď, tam nahoře mám svého přímluvce. Když se mi vysmívají přátelé, k Bohu přes slzy dívám se. Kéž by se...
Job 30:1... jako ten, kdo těší truchlivé. Teď se mi ale vysmívají ti, kdo jsou mladší nežli - ti, jejichž otcům...
Žalmy 2:4...provazy!" Směje se Ten, jenž trůní v nebesíchvysmívá se jim Hospodin. Jednou k nim ale v hněvu promluví,...
Žalmy 35:16...kusy, přestat nechtěli. Hroznými nadávkami se mi vysmívali, samou zlostí na zuby skřípěli! Jak dlouho,...
Žalmy 59:9... Hospodine, jen pro smích, všem těm pohanům se vysmíváš. Ty jsi síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj...
Žalmy 74:10... Bože, smí rouhat protivník? Bude se tvému jménu vysmívat navěky? Proč svoji ruku ještě zdržuješ? Copak svou...
Žalmy 80:7...vydals nás potupě, každý náš nepřítel se nám vysmívá. Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji...
Přísloví 19:28... a zabloudíš od slov poznání. Ničemný svědek se vysmívá právu, ústa darebáků hltají hanebnost. Na drzouny...
Přísloví 30:17...nezavlažená země a nezkrotitelný oheň. Tomu, kdo vysmívá se otci a poslušností k matce pohrdá, havrani od...
Jeremiáš 20:7... se nechal svést. Zmocnil ses a zdolals Vysmívají se mi celé dny, každý ze legraci. Křičím,...
Ezechiel 16:57...k odhalení tvé vlastní špatnosti? Teď se ti ale vysmívají Edomky i Filištínky a všechny jejich sousedky -...
Ezechiel 21:15...žezlemmého syna'. Ten meč se i všem stromům vysmívá. je naleštěn a padne do dlaně, ostrý a vyleštěný...
Abakuk 1:10...z nich, zajatců jak písku sbírají. Králům se jen vysmívají, k smíchu jsou jim vladaři. Každé pevnosti se...
Matouš 9:24...Ta dívka neumřela, jenom spí." Jen se mu ale vysmívali. Když byl zástup konečně pryč, Ježíš vešel...
Matouš 20:19...ho odsoudí k smrti. Vydají ho pohanům, aby se mu vysmívali, zbičovali ho a ukřižovali, ale třetího dne bude...
Matouš 27:41...jsi Boží Syn, slez z kříže!" Podobně se mu vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma a staršími: "Jiné...
Marek 10:34... Odsoudí ho k smrti, vydají pohanům, budou se mu vysmívat, zbičují ho, poplivou a zabijí, ale třetího dne...
Marek 15:31...sám sebe! Slez z toho kříže!" Podobně se vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma. Společně říkali:...
Lukáš 8:53..."Neplačte! Neumřela, jen spí." Začali se mu vysmívat, protože věděli, že umřela. On ji ale vzal za ruku...
Lukáš 16:14...i farizeové. Měli rádi peníze, a tak se mu vysmívali. Ježíš jim ale řekl: "Vy chcete před lidmi...
Lukáš 23:35...šaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: "Jiné zachránil, tak zachrání...
Lukáš 23:39...KRÁL. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval: "Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás!" Ten druhý...
2. Petr 2:10...vládu. Tito samolibí drzouni se dokonce nebojí vysmívat se nebeským mocnostem. Přitom ani andělé, o tolik...
2. Petr 2:12...k ulovení a na porážku. Čemu nerozumějí, tomu se vysmívají, ale jejich vlastní zkaženost je zničí - odplata...
Juda 1:8...przní své tělo, nedbají na Pánovu vláduvysmívají se nebeským mocnostem. Přitom ani archanděl...
Juda 1:10... ale řekl: "Ztrestej Hospodin!" Tito se však vysmívají tomu, co neznají, a to, co znají pudově jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |