Vyslechni

Hledám varianty 'vyslechni' [ vyslechnut (1) vyslechnu (3) vyslechnout (2) vyslechnou (1) vyslechni (12) vyslechněte (2) vyslechnete (1) vyslechneme (1) vyslechne (1) vyslechli (2) vyslechla (1) vyslechl (6) ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 23:16...a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham Efrona vyslechl a odvážil mu množství stříbra, které zmínil před...
Genesis 27:6... Rebeka řekla svému synu Jákobovi: "Pohleďvyslechla jsem tvého otce, jak říká tvému bratru Ezauovi:...
Numeri 9:8...Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin." Hospodin promluvil k...
Deuteronomium 1:16...kmenů. Vašim soudcům jsem tenkrát přikázal: "Vyslechnete své bratry a budete soudit spravedlivě, ...
Deuteronomium 1:17...ním a přistěhovalcem. Při soudu buďte nestranníVyslechněte malého stejně jako velkého; nikoho se nelekejte...
Deuteronomium 5:27...ohně a zůstal naživu? Přistup k němu sámvyslechni vše, co Hospodin, náš Bůh, řekne. Potom nám povíš...
1. Samuel 8:21... nás vede, za nás bojuje!" Samuel tedy vyslechl všechna slova lidu a oznámil je Hospodinu....
1. Samuel 25:24...Ale dovol, prosím, své služebnici promluvitvyslechni laskavě slova. Kéž si můj pán vůbec nevšímá...
1. Samuel 26:19...Co jsem provedl? Jaký zločin jsem spáchalVyslechni teď prosím, můj králi a pane, slova svého...
1. Samuel 28:22...jsem udělala, o cos žádal. Teď tedy prosím vyslechni ty svou služebnici. Nabídnu ti něco k jídlu a ty...
2. Samuel 17:5..."Raději ještě zavolej Chušaje Arkijského, si vyslechneme také jeho názor." Chušaj tedy přišel k...
2. Samuel 20:17...žena, když k přišel blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechni, co ti poví tvá služebnice," požádala ho....
Job 5:27...snop obilí. Na to jsme přišli a tak to jeVyslechni to a pouč se!" Job na to...
Žalmy 17:1... mou spravedlivou při, mému volání popřej sluchvyslechni moji modlitbu - vychází ze rtů bezelstných. Od...
Žalmy 142:7... jsi skrýš, můj úděl na zemi mezi živýmiVyslechni prosím moje volání - jsem úplně zoufalý!...
Přísloví 18:13... slávu předchází pokora. Kdo odpovídá dřív, než vyslechne, hloupost projevuje k vlastní ostudě. Lidský duch...
Kazatel 7:5...truchlení, srdce hlupáků v domě zábavy. Lepší je vyslechnout výtky mudrců nežli poslouchat písničky hlupáků....
Kazatel 12:9...moudrý - svému vědění také učil prostý lidVyslechl, zkoumal a také upravil mnohá přísloví. Kazatel...
Izaiáš 1:2... Achaze a Ezechiáše. Slyšte, nebesa, zeměvyslechni, co praví Hospodin: Syny jsem hýčkal, vychoval,...
Izaiáš 1:10...Gomora! Slyšte slovo Hospodina, vládcové Sodomyvyslechni učení našeho Boha, lide Gomory: K čemu jsou mi...
Jeremiáš 37:20...vám ani proti této zemi'? Teď však prosím vyslechni, můj pane a králi. Pokorně žádám o slitování:...
Ezechiel 33:32...písní, co umí krásně zpívat a pěkně hrátvyslechnou si tvá slova, ale nejednají podle nich. to...
Matouš 2:9...to, abych se mu mohl jít poklonit i ." Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou...
Lukáš 23:14...mi tohoto člověka jako rozvraceče lidu. Hlevyslechl jsem ho před vámi a neshledal jsem jej vinným v...
Jan 7:51...náš Zákon někoho soudí, aniž by byl nejdříve vyslechnut a zjistilo se, co udělal?" "Snad nejsi také z...
Skutky 10:22...anděla pokyn, že pozvat k sobě domů, aby vyslechl tvá slova." Petr je tedy pozval dovnitř a pohostil...
Skutky 10:33... Teď jsme tu všichni před Boží tváří, abychom vyslechli, cokoli ti Bůh svěřil." Petr se ujal slova a...
Skutky 18:14...bezpráví nebo vážný zločin, měl bych důvod vás vyslechnout. Když se ale přete o slovech a jménech a o...
Skutky 22:1... promluvil k nim hebrejsky: "Bratři a otcovévyslechněte prosím mou obhajobu před vámi!" Když uslyšeli,...
Skutky 23:35...je provincie. Když zjistil, že z Kilikie, řekl: "Vyslechnu , jakmile se dostaví tvoji žalobci." Zatím ho...
Skutky 24:24... která byla Židovka. Poslal pro Pavlavyslechl si ho ohledně víry v Mesiáše. Když ale Pavel...
Skutky 26:3...židovských zvyků a záležitostí. Proto prosímvyslechni trpělivě. Všichni Židé vědí, jaký život jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |